„Vul­turi“con­tra „po­rum­bei“la Ca­sa Albă

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ten­si­u­nea con­ti­nuă să cre­as­că între Iran și Sta­te­le Uni­te, iar dis­tru­ge­rea unei dro­ne a US Na­vy de că­tre Iran a ri­di­cat și mai mult tem­pe­ra­tu­ra în Ori­en­tul Mij­lo­ciu, de­venit un ade­vă­rat bu­toi cu pul­be­re.

Ten­si­u­nea con­ti­nuă să cre­as­că între Iran și Sta­te­le Uni­te iar dis­tru­ge­rea unei dro­ne a US Na­vy de că­tre Iran a ri­di­cat și mai mult tem­pe­ra­tu­ra în Ori­en­tul Mij­lo­ciu, de­venit un ade­vă­rat bu­toi cu pul­be­re.

Do­bo­rârea unei dro­ne mi­li­ta­re ame­ri­ca­ne de că­tre ira­ni­eni dea­su­pra gol­fu­lui Oman, joia tre­cu­tă, a exa­cer­bat ten­si­u­ni­le re­gi­o­na­le și ce­le din­tre Was­hin­gton și Te­he­ran.

Po­tri­vit New York Ti­mes, ca­re ci­te­a­ză mai mul­te sur­se ofi­cia­le, preșe­din­te­le Do­nald Trump a apro­bat inițial în cur­sul zilei de joi, 20 iu­nie, lo­vi­turi ae­ri­e­ne con­tra unor țin­te mi­li­ta­re ira­ni­e­ne, între ca­re ra­da­re și ba­te­rii de ra­che­te, ope­rați­u­ni­le ur­mând să fie de­cla­nșa­te vi­neri di­mi­neață. O po­si­bi­lă in­ter­venție în Iran a fost su­bi­ec­tul unor de­li­be­rări înde­lun­ga­te joi, la Ca­sa Albă, între prin­ci­pa­lii res­pon­sa­bi­li pen­tru se­cu­ri­ta­te ai Admi­nis­trați­ei și mem­bri ai Con­gre­su­lui. Con­si­li­e­rul pre­zi­de­nțial pen­tru se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, John Bol­ton și se­cre­ta­rul de stat, Mi­ke Pom­peo, ade­pții unei li­nii in­tran­si­gen­te față de Iran, și-au ex­pri­mat su­sți­ne­rea unei re­a­cții mi­li­ta­re, la fel și di­rec­toa­rea CIA, Gi­na Has­pel. Pen­ta­go­nul, în schimb, ală­turi de mai

mu­lți res­pon­sa­bi­li din Con­gres, în spe­cial de­mo­crați, au aver­ti­zat asu­pra unui risc de es­ca­la­da­re in­con­tro­la­bi­lă.

Un res­pon­sa­bil al Pen­ta­go­nu­lui a con­fir­mat age­nți­ei AP că ar­ma­ta era pre­gă­ti­tă pen­tru o astfel de ri­pos­tă în noap­tea de joi spre vi­neri. Pri­ma fa­ză a ope­rați­u­nii înce­pu­se când a venit anu­la­rea ei. „Avi­oa­ne­le erau în aer și na­ve­le pe po­ziții, dar nu s-a tras nici o ra­che­tă când a venit or­di­nul de opri­re”, pre­ci­ze­a­ză New York Ti­mes. Pen­ta­go­nul și Admi­nis­trația au re­fu­zat să co­men­te­ze in­for­mația, dar preșe­din­te­le Trump a afir­mat vi­neri că nu es­te „pre­sat” să răs­pun­dă mi­li­tar Ira­nu­lui, ex­pli­când că a anu­lat în ul­ti­mul mo­ment lo­vi­tu­ri­le ae­ri­e­ne pre­vă­zu­te de joi se­a­ra pen­tru că ar fi fă­cut nu­me­roa­se vic­ti­me și în opi­nia sa ar fi fost dis­pro­po­rți­o­na­te în ra­port cu ata­cul con­tra dro­nei US Na­vy. Trump a de­cla­rat că de­ci­zia sa ara­tă clar că nu es­te su­pus „vul­tu­ri­lor” pe ca­re i-a nu­mit în ju­rul său, in­clu­siv con­si­li­e­rul pen­tru se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, John Bol­ton. „Spun în mod cert că es­te un vul­tur. Am și alte per­soa­ne ca­re sunt de ce­a­lal­tă par­te a ecuați­ei. În fi­nal eu iau de­ci­zia. Sin­gu­rul ca­re con­te­a­ză sunt eu. Ascult toa­tă lu­mea, adi­că per­soa­ne­le din am­be­le pă­rți”. Was­hin­gton Post dez­vă­lu­ia că unul din­tre con­si­li­eri i-a spus preșe­din­te­lui că un con­flict cu Iran ar re­du­ce la ze­ro șan­se­le sa­le de a fi re­a­les.

Într-o se­rie de twe­et-uri Trump a pre­ci­zat că a anu­lat ope­rați­u­nea, ca­re vi­za trei si­turi mi­li­ta­re ira­ni­e­ne cu „10 mi­nu­te” înain­tea orei H, fi­ind in­for­mat că lo­vi­tu­ri­le ae­ri­e­ne ar fi fă­cut 150 de mo­rți. În ajun, Trump ca­li­fi­ca­se acți­u­nea ira­nia­nă „o enor­mă eroa­re” dar a evo­cat pis­ta unei greșe­li de par­tea ira­nia­nă fă­cu­tă de ci­ne­va „stu­pid”, dor­nic să ali­men­te­ze ten­si­u­nea în re­gi­u­ne. „Nu cred că a fost ce­va de­li­be­rat”. Ti­mes a re­la­tat că ge­ne­ra­lul Jack Ke­a­ne, în re­tra­ge­re, un apro­piat al lui Trump, i-a de­cla­rat preșe­din­te­lui că li­de­rii ira­ni­eni au fost fu­ri­oși con­tra co­man­dan­tu­lui lo­cal ca­re a or­do­nat do­bo­rârea dro­nei Glo­bal Hawk. Du­pă ata­cul împo­tri­va dro­nei ame­ri­ca­ne dea­su­pra gol­fu­lui Oman, preșe­din­te­le Do­nald Trump afir­ma că „Ira­nul a fă­cut o ma­re eroa­re” do­bo­rând o dro­nă RQ-4A în va­loa­re de 130 mi­li­oa­ne do­lari.

Aver­tis­men­te­le Ira­nu­lui

Re­gi­u­nea Ori­en­tu­lui Mij­lo­ciu se află în cen­trul tu­tu­ror pre­o­cu­pă­ri­lor și SUA au in­ter­zis zbo­ru­ri­le com­pa­ni­i­lor ae­ri­e­ne ame­ri­ca­ne în zo­na un­de Ira­nul a do­bo­rât dro­na mi­li­ta­ră ame­ri­ca­nă pre­cum și sur­vo­lul spați­u­lui ae­rian con­tro­lat de Te­he­ran de dea­su­pra Gol­fu­lui și al gol­fu­lui Oman până la noi ordi­ne, du­pă cum a anu­nțat Admi­nis­trația ae­ro­nau­ti­că fe­de­ra­lă ame­ri­ca­nă. Res­tri­cți­i­le sunt jus­ti­fi­ca­te de „crește­rea ac­ti­vi­tăți­lor mi­li­ta­re și a ten­si­u­nii po­li­ti­ce în re­gi­u­ne, ca­re re­pre­zin­tă un risc pen­tru ope­rați­u­ni­le aviați­ei ci­vi­le ame­ri­ca­ne” însoți­tă de ris­cul „ero­rii de iden­ti­fi­ca­re”. Alte com­pa­nii ae­ri­e­ne au de­cis să evi­te strâmtoa­rea Ormuz.

În timp ce Trump afir­ma că a anu­lat în ul­ti­mul mi­nut lo­vi­tu­ri­le ae­ri­e­ne împo­tri­va Ira­nu­lui, age­nția de pre­să ISNA a afir­mat sâmbă­tă că Ira­nul a exe­cu­tat „un fur­ni­zor al mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii” ca­re fu­se­se con­dam­nat pen­tru spi­o­naj în pro­fi­tul Was­hin­gto­nu­lui. În ace­lași timp, ar­ma­ta ira­nia­nă a aver­ti­zat SUA că cel mai mic atac con­tra te­ri­to­ri­u­lui său va avea con­se­ci­nțe de­vas­ta­toa­re pen­tru in­te­re­se­le ame­ri­ca­ne în re­gi­u­ne.

FOTO EPA

Iran. Lo­vi­turi ae­ri­e­ne anu­la­te în ul­ti­mul mo­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.