Ope­ra­to­rii de pla­je au fost san­cți­o­nați cu 120.000 de lei

Mi­nis­trul Tu­ris­mu­lui, Bog­dan Trif, a vi­zi­tat re­cent li­to­ra­lul ro­mânesc, de ca­re se con­si­de­ră mu­lțu­mit. Prețu­ri­le sunt pen­tru toa­tă lu­mea, iar ba­ru­ri­le nu se închid la 12.00 noap­tea, ca în străi­nă­ta­te.

Romania Libera - - Prima Pagina - cris­tian.ha­gi @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­trul Tu­ris­mu­lui, Bog­dan Trif, a vi­zi­tat re­cent li­to­ra­lul ro­mânesc, de ca­re se con­si­de­ră mul­ţu­mit. Pre­ţu­ri­le sunt pen­tru toa­tă lu­mea, iar ba­ru­ri­le nu se închid la 12.00 noap­tea, ca în străi­nă­ta­te.

Du­pă o vi­zi­tă de lu­cru pe li­to­ral, mi­nis­trul Tu­ris­mu­lui, Bog­dan Trif, a tras con­clu­zia că „avem re­sor­turi ca­re ri­va­li­ze­a­ză cu ce­le de afa­ră“. În ga­le­ria de lau­de a in­clus și pla­je­le fru­moa­se,dar și dis­tra­cția non­stop. „Avem pla­je foar­te fru­moa­se, avem resort-uri ca­re ri­va­li­ze­a­ză cu ce­le de afa­ră, la ace­le­ași prețuri. Mai mult de­cât atât, avem dis­tra­cții non­stop, ce­ea ce nu se întâmplă în alte pă­rți. Da­că mer­geți în alte lo­cații, o să ve­de­ţi că la 12 noap­tea se închid cam toa­te ba­ru­ri­le. Aici dis­trac­ţia ţi­ne non­stop și de ace­ea avem și foar­te mul­ţi tu­riști.Am fost la Va­ma Ve­che da­ta tre­cu­tă când am venit la ma­re și am vă­zut foar­te mul­ţi tu­riști.Au fost zeci de mii de oa­meni. Inten­ţi­o­nez să mă duc și în se­a­ra asta să mă dis­trez aco­lo și in­vit pe to­ţi ro­mânii și pe to­ţi tu­riștii să vi­nă la ma­re, chiar sunt con­di­ţii bu­ne, e vre­me bu­nă, sunt lo­ca­luri un­de se pot dis­tra și pre­ţu­ri­le sunt pen­tru toa­te buzunarele“, a afir­mat mi­nis­trul Bog­dan Trif.

Vo­u­che­re­le, mo­tor de dez­vol­ta­re

Mi­nis­trul a punc­tat și im­por­tan­ţa vo­u­che­re­lor de va­can­ţă, des­pre ca­re a spus că re­pre­zin­tă un mo­tor de dez­vol­ta­re. „Li­to­ra­lul ro­mânesc nu es­te unul foar­te scump, de­pin­de la ce te ra­por­te­zi. Avem într-ade­văr lo­ca­ţii scum­pe, dar avem și lo­ca­ţii pen­tru toa­te buzunarele. Mă bu­cur foar­te mult că și anul aces­ta vo­u­che­re­le de va­can­ţă re­pre­zin­tă un mo­tor de dez­vol­ta­re și în spe­cial aici, pe li­to­ra­lul ro­mânesc, am gă­sit foar­te mul­ţi tu­riști ca­re au venit cu aces­te vo­u­che­re de va­can­ţă; es­te o mă­su­ră bu­nă. Am anun­ţat că in­clu­siv în anul 2020 se vor da aces­te vo­u­che­re de va­can­ţă și cu si­gu­ran­ţă și în ur­mă­to­rii ani. Es­te o mă­su­ră bu­nă, ca­re a fost apre­cia­tă de in­dus­tria din tu­rism și ne-au so­li­ci­tat să o per­ma­nen­ti­zăm. Mai mult de­cât atât, tre­bu­ie să spe­ci­fic că au po­si­bi­li­ta­tea și cei din me­di­ul pri­vat să acor­de aces­te vo­u­che­re de va­can­ţă. Vo­u­che­re­le de va­can­ţă nu se im­po­zi­te­a­ză nici cu CAS, nici cu CASS, e doar acel im­po­zit de 10%, deci au po­si­bi­li­ta­tea se acor­de și aces­te vo­u­che­re de va­can­ţă“, a afir­mat Trif. El a pre­ci­zat că prin­tre atrac­ţi­i­le li­to­ra­lu­lui ro­mânesc se nu­mă­ră pla­je­le,resort-uri­le ca­re ri­va­li­ze­a­ză cu ce­le de afa­ră, atât în pri­vi­nța con­di­ţi­i­lor,cât și a pre­ţu­ri­lor,și fap­tul că es­te dis­trac­ţie non­stop.

Străi­nii se nu­mă­ră pe de­ge­te

Vo­u­che­re­le de va­ca­nță au cres­cut atrac­ti­vi­ta­tea li­to­ra­lu­lui pen­tru tu­riștii ro­mâni.Din pă­ca­te, în ci­u­da im­pre­si­i­lor mi­nis­tru­lui și chiar în ci­u­da unor pro­gre­se, străi­nii oco­lesc stați­u­ni­le din ju­dețul Con­sta­nța. Nu­mă­rul străi­ni­lor în to­ta­lul tu­riști­lor a scă­zut sub 5%, un pro­cent ex­trem de mic în com­pa­rație cu ce se întâmplă în Bul­ga­ria,Tur­cia sau Gre­cia, ța­ră ca­re prac­tic trăi­ește din in­co­ming (so­si­rea tu­riști­lor străini). Puți­nii străini ca­re ne vi­zi­te­a­ză vin fie pen­tru stați­u­ni­le bal­neo, fie la fes­ti­va­lu­ri­le de mu­zi­că de­veni­te ce­le­bre, pre­cum Ne­ver­sea, mai puțini pen­tru se­ju­ruri cla­si­ce.Ne oco­lesc pen­tru că,la o scur­tă ana­li­ză com­pa­ra­ti­vă,ob­ser­vă to­tuși că ra­por­tul ca­li­ta­te-preț es­te mai con­vena­bil în alte țări,dar și din cau­za unei pro­mo­vări in­su­fi­ci­en­te a li­to­ra­lu­lui ro­mânesc.

Câi­nii la­tră...

Exis­tă însă și pro­ble­me. Una din­tre aces­tea es­te pro­ble­ma câi­ni­lor fă­ră stă­pân. Re­pre­zen­ta­nții Fe­de­ra­ţi­ei Pa­tro­na­te­lor din Tu­ris­mul Ro­mânesc (FPTR) au de­cla­rat chiar că nu vor mai plă­ti ta­xe da­că pri­mă­ri­i­le nu strâng to­ţi câi­nii va­ga­bon­zi din sta­ţi­uni. „Es­te îndrep­tă­ţi­tă so­li­ci­ta­rea lor și toa­te au­to­ri­tă­ţi­le ca­re au atri­bu­ţii în sen­sul de a li­mi­ta apa­ri­ţia câi­ni­lor, even­tual chiar de a eli­mi­na apa­ri­ţia câi­ni­lor în spa­ţi­i­le pu­bli­ce, a câi­ni­lor va­ga­bon­zi, tre­bu­ie să-și fa­că tre­a­ba obli­ga­to­riu. Nu po­ţi să ai o sta­ţi­u­ne ci­vi­li­za­tă da­că sunt hai­te de câini lângă tom­be­roa­ne sau chiar prin­tre tu­riști. Es­te nor­mal să in­voci aces­te lu­cruri și es­te nor­mal că au­to­ri­tă­ţi­le pu­bli­ce lo­ca­le să-și fa­că da­to­ria. Din es­ti­mă­ri­le pa­tro­na­te­lor din tu­rism, la acest înce­put de se­zon, pe li­to­ral um­blă li­beri mai mult de 5.000 de câini va­ga­bon­zi. Preșe­din­te­le FPTR, Mo­ham­mad Mu­rad, a anun­ţat vi­neri, prin­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să, că pe li­to­ra­lul ro­mânesc um­blă li­beri mii de câini va­ga­bon­zi ca­re pe­ri­cli­te­a­ză si­gu­ran­ţa tu­riști­lor,câini pe ca­re pri­mă­ri­i­le ar tre­bui să-i mu­te în adă­pos­turi spe­cial ame­na­ja­te“,a de­cla­rat mi­nis­trul Tu­ris­mu­lui.

Mă bu­cur foar­te mult că şi anul aces­ta vo­u­che­re­le de va­can­ţă re­pre­zin­tă un mo­tor de dez­vol­ta­re şi în spe­cial aici, pe li­to­ra­lul ro­mânesc, am gă­sit foar­te mul­ţi tu­riş­ti ca­re au venit cu aces­te vo­u­che­re de va­can­ţă.“BOG­DAN TRIF, MI­NIS­TRUL TU­RIS­MU­LUI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.