Mi­nis­te­rul de Fi­nan­ţe pro­pu­ne des­fi­in­ţa­rea ac­ci­zei la car­bu­ran­ţi

Mi­nis­trul Eu­gen Te­o­do­ro­vici a anu­nțat că va dis­cu­ta cu pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă des­pre o po­si­bi­lă des­fi­i­nța­re a ac­ci­zei la ben­zi­nă și mo­to­ri­nă.

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor a anu­nțat că va dis­cu­ta cu pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă des­pre o po­si­bi­lă des­fi­i­nța­re a ac­ci­zei la ben­zi­nă și mo­to­ri­nă, ca­re acum es­te prin­tre ce­le mai ri­di­ca­te din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă.

Ide­ea pre­zen­ta­tă acum de mi­nis­trul Te­o­do­ro­vici, într-o de­cla­rație su­sți­nu­tă la pos­tul Ante­na 3, reia o pro­pu­ne­re ce fu­se­se for­mu­la­tă de aces­ta încă de acum un an.

„Une­le pro­pu­neri s-au fă­cut mai re­pe­de, alte­le mai târziu. Dar ni­ci­o­da­tă nu re­nunţ la ele. Până nu sunt con­traar­gu­men­te. Acci­za la com­bus­ti­bil es­te o dis­cu­ţie în con­ti­nua­re.Voi dis­cu­ta cu pre­mi­e­rul pen­tru for­ma cea mai bu­nă“, a pre­ci­zat mi­nis­trul Eu­gen Te­o­do­ro­vici.

În acest mo­ment, ac­ci­ze­le din Ro­mânia sunt de 48 la su­tă la mo­to­ri­nă și de 50 la su­tă la ben­zi­nă – une­le din­tre ce­le mai mari pro­cen­te la ni­vel eu­ro­pe­an. Pe ba­za aces­to­ra, cea mai ief­ti­nă ben­zi­nă cos­tă, în Ro­mânia, cir­ca 5,50 lei li­trul.

To­tuși, cu toa­te ta­xe­le in­clu­se

(ac­ci­ze și TVA), pre­ţu­ri­le din Ro­mânia par a fi sub me­dia din UE. Astfel, ben­zi­na cos­tă în Ro­mânia 1,108 eu­ro/li­tru, fa­ţă de me­dia UE, de 1,350 eu­ro/li­tru, iar mo­to­ri­na are un preţ de 1,192 eu­ro/li­tru.Prețul fi­nal, la pom­pă, al car­bu­ra­nți­lor es­te evi­dent in­flue­nțat și de evo­luția prețu­lui pe­tro­lu­lui pe piața mon­dia­lă.

Ac­ci­ze­le la car­bu­ran­ţi s-au ma­jo­rat în Ro­mânia de la da­ta de 1 ia­nua­rie 2019, întru­cât au fost in­de­xa­te cu in­fla­ţia, așa cum pre­ve­de Co­dul Fis­cal.

Po­tri­vit Mi­nis­te­ru­lui Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce, acci­za pen­tru ben­zi­na fă­ră plumb a ur­cat, la da­ta de 1 ia­nua­rie, la 2.038 lei pen­tru 1.000 de li­tri, față de ni­ve­lul an­te­ri­or de 1.976 lei. La mo­to­ri­nă, acci­za s-a ma­jo­rat, la 1 ia­nua­rie 2019, la 1.896 lei pen­tru 1.000 de li­tri,față de 1.838 lei în lu­na de­cem­brie 2018.

Din da­ta de 1 ia­nua­rie 2019, mo­to­ri­na din Ro­mânia tre­bu­ie să con­ţi­nă cel pu­ţin 6,5 la su­tă bi­o­di­e­sel,iar ben­zi­na tre­bu­ie să in­clu­dă 8 la su­tă bi­o­e­ta­nol. Crește­rea pro­po­rți­ei de bi­o­com­bus­ti­bil a de­ter­mi­nat și ea o crește­re a prețu­lui per li­tru al com­bus­ti­bi­lu­lui au­to.

În de­cem­brie 2018, pre­ţul me­diu al ben­zi­nei vându­te în Ro­mânia era de 1,09 eu­ro/li­tru, la ega­li­ta­te cu cel din Unga­ria. Aces­ta era al doi­lea cel mai mic preț din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, du­pă cel din Bul­ga­ria, un­de ben­zi­na cos­ta, în me­die, cir­ca 1 eu­ro li­trul. La mo­to­ri­nă, în de­cem­brie 2018, pre­ţul me­diu din Ro­mânia era de cir­ca 1,17 eu­ro/li­tru, pre­ţuri mai mici de­cât în ța­ra noas­tră fi­ind con­sem­na­te, la acel mo­ment, în Bul­ga­ria, Li­tua­nia, Lu­xem­burg și Spa­nia.

FOTO: AGERPRES

Pro­pu­ne­re. Acci­za la ben­zi­nă s-ar pu­tea des­fi­i­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.