Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei cum­pă­ră 100 de au­to­bu­ze elec­tri­ce și 130 de ve­hi­cu­le hi­brid

Achi­ziții pen­tru So­ci­e­ta­tea de Tran­sport Bu­cu­rești

Romania Libera - - Actualitat­e - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

So­ci­e­ta­tea de Tran­sport Bu­cu­rești (STB) va pri­mi în do­ta­re 100 tram­vaie noi, 100 de au­to­bu­ze elec­tri­ce și stații mo­bi­le de încăr­ca­re, 100 de tro­lei­bu­ze și 130 de au­to­bu­ze cu pro­pul­sie hi­bri­dă.

Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei de­ru­le­a­ză mai mul­te proi­ec­te, fi­na­nța­te atât de la bu­ge­tul lo­cal, cât și din fon­duri eu­ro­pe­ne, în ca­drul că­ro­ra se vor achi­ziți­o­na câte­va su­te de ve­hi­cu­le noi, cu pro­pul­sie elec­tri­că sau hi­bri­dă. În anul 2019 s-a fi­na­li­zat li­vra­rea că­tre STB S.A. a 400 de au­to­bu­ze noi, cu nor­ma de emi­sii Eu­ro VI. În acest

mo­ment, “din­tre ce­le 1.391 au­to­bu­ze afla­te astă­zi pe tra­seu, pes­te 75% sunt do­ta­te cu in­sta­lații de aer con­diți­o­nat. Acest salt a fost po­si­bil prin crește­rea nu­mă­ru­lui au­to­bu­ze­lor do­ta­te cu astfel de in­sta­lații din fa­bri­cație, de la 500, la pes­te 1.000, prin achi­ziți­o­na­rea de că­tre Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei a 400 de au­to­bu­ze noi, cu nor­mă de po­lua­re

Eu­ro VI, pre­cum și prin de­ru­la­rea unui pro­gram de echi­pa­re cu in­sta­lații de cli­ma­ti­za­re a altor 150 de ve­hi­cu­le Mer­ce­des”, pre­ci­ze­a­ză un co­mu­ni­cat tran­smis de STB S.A. So­ci­e­ta­tea de Tran­sport a Ca­pi­ta­lei a alo­cat re­sur­se pen­tru achi­ziți­o­na­rea și mo­der­ni­za­rea a pes­te 50 de tram­vaie, re­fa­ce­rea și mo­der­ni­za­rea

re­fu­gi­i­lor din ad­mi­nis­tra­rea com­pa­ni­ei și mo­der­ni­za­rea a 10 stații de spă­la­re au­to­ma­tă a ve­hi­cu­le­lor. O pre­mi­e­ră pen­tru Eu­ro­pa de Est, apli­ca­tă acum în Bu­cu­rești, es­te o apli­cație, re­cent lan­sa­tă spre tes­ta­re, in­ti­tu­la­tă „Info STB”. Acest pro­gram le per­mi­te că­lă­to­ri­lor să afle în timp re­al un­de se află cel mai apro­piat ve­hi­cul de pe ru­ta do­ri­tă, cu lo­ca­li­za­re prin GPS.

Pe de altă par­te, având în ve­de­re uti­li­za­rea tot mai frec­ven­tă a teh­no­lo­gi­ei de te­le­fo­nie mo­bi­lă, STB S.A.le ofe­ră că­lă­to­ri­lor po­si­bi­li­ta­tea de pla­tă a că­lă­to­ri­ei prin SMS. În vi­i­to­rul apro­piat, că­lă­to­ri­i­le se vor pu­tea plă­ti di­rect cu te­le­fo­nul mo­bil sau cu car­dul ban­car.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.