Cum a cres­cut bu­ge­tul pen­tru par­ti­de

Romania Libera - - Politică - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Su­me­le alo­ca­te de la bu­get pen­tru par­ti­de­le po­li­ti­ce au cres­cut de 18 ori, com­pa­ra­tiv cu anul 2016. Ma­jo­ră­ri­le au fost po­si­bi­le pen­tru că par­la­men­ta­rii au mo­di­fi­cat le­gis­la­ţia în in­te­re­sul pro­pri­i­lor par­ti­de. În to­tal, bu­ge­tul pen­tru sub­venți­o­na­rea par­ti­de­lor es­te de 270 de mi­li­oa­ne lei în 2019. În 2016, par­ti­de­le au pri­mit 14,5 mi­li­oa­ne lei, în 2017 au pri­mit 32 de mi­li­oa­ne lei, iar în 2018 170 de mi­li­oa­ne lei. Până în 2017, în func­ţie de sco­rul ob­ţi­nut la ale­ge­ri­le lo­ca­le și par­la­men­ta­re, par­ti­de­le pri­me­au o su­mă cu­prin­să între 0,01% și 0,04% din „veni­tu­ri­le pre­vă­zu­te în bu­ge­tul de stat“. Astfel, în 2016, par­ti­de­le po­li­ti­ce au pri­mit o sub­venție to­ta­lă de 14,5 mi­li­oa­ne de lei (adi­că 0,013% din veni­tu­ri­le bu­ge­ta­re ale ace­lui an). În 2017, toa­te for­ma­ţi­u­ni­le po­li­ti­ce ca­re au tre­cut pra­gul elec­to­ral au pri­mit împreu­nă 32 mi­li­oa­ne de lei (adi­că 0,03% din veni­tu­ri­le bu­ge­ta­re ale ace­lui an). Ulte­ri­or, însă, po­li­ti­ci­e­nii au ajuns la con­clu­zia că le­gis­lația în vi­goa­re le îngră­dește mișcă­ri­le. În lu­na noi­em­brie 2017, în Co­mi­sia Ju­ri­di­că a Se­na­tu­lui, se­na­to­rul PSD Ma­rian Pa­vel a pro­pus ca pro­cen­tul des­ti­nat par­ti­de­lor să nu se mai cal­cu­le­ze din veni­tu­ri­le pre­vă­zu­te la bu­ge­tul de stat, ci din Pro­du­sul Intern Brut (PIB). Or, PIB es­te mai ma­re com­pa­ra­tiv cu veni­tu­ri­le bu­ge­tu­lui de stat. Să luăm drept re­per anul 2018, când a înce­put să se apli­ce no­ua le­ge. Veni­tu­ri­le bu­ge­ta­re proi­ec­ta­te pen­tru 2018 au fost es­ti­ma­te la 287,5 mi­liar­de de lei, res­pec­tiv 31,7% din PIB. Amen­da­men­tul pro­pus de Ma­rian Pa­vel a fost adop­tat de ple­nul Se­na­tu­lui, iar la Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, fo­rul de­ci­zi­o­nal, PNL a vo­tat pen­tru, ală­turi de PSD și ALDE. Sin­gu­rul par­tid ca­re a vo­tat împo­tri­vă a fost USR. Le­gea a fost pro­mul­ga­tă de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis și a in­trat în vi­goa­re pe 18 ia­nua­rie 2018. Astfel, anul tre­cut, po­tri­vit no­u­lui mod de cal­cul, par­ti­de­le au pri­mit 170 mi­li­oa­ne de lei, de cinci ori mai mult de­cât în 2017. În 2018 PSD a obți­nut o sub­venție de 96,8 mi­li­oa­ne de lei, din ce­le 170 de mi­li­oa­ne acor­da­te tu­tu­ror par­ti­de­lor par­la­men­ta­re, iar PNL- pes­te 44 mi­li­oa­ne de lei. USR a pri­mit 13 mi­li­oa­ne de lei, ALDE – 9,68 mi­li­oa­ne de lei, PMP – 6,3 mi­li­oa­ne de lei.

În bu­ge­tul pe anul 2019, pe ba­za unei es­ti­mări-re­cord a PIB-ului, Gu­ver­nul a pre­vă­zut pen­tru par­ti­de aproa­pe 400 mi­li­oa­ne de lei. Su­ma a fost pre­vă­zu­tă de bu­ge­tul ela­bo­rat de Da­ri­us Vâlcov, cu apro­ba­rea lui Li­viu Drag­nea. Ulte­ri­or, Co­mi­si­i­le de bu­get ale Par­la­men­tu­lui au adop­tat, un amen­da­ment inițiat de Li­viu Drag­nea, prin ca­re bu­ge­tul pen­tru par­ti­de a fost re­dus la 270 de mi­li­oa­ne lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.