Ro­mânia ce­re SUA mo­ni­to­ri­za­re post-adopţie

Romania Libera - - Special -

Mi­nis­trul Mun­cii, Ma­ri­us Bu­dăi,a de­cla­rat că a tri­mis un me­saj Amba­sa­dei SUA,cu do­rin­ţa de a avea o colaborare şi a se asi­gu­ra că fe­ti­ţa din Me­he­din­ţi adop­ta­tă în con­di­ţii con­tro­ver­sa­te de o fa­mi­lie din Ame­ri­ca es­te în re­gu­lă.Mi­nis­trul a mai spus că es­te în curs de pre­gă­ti­re o do­cu­men­ta­ţie ca­re să fie tri­mi­să în SUA pen­tru o mo­ni­to­ri­za­re pos­ta­dop­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.