CA­ZUL SORINA si ne­voia de in­spec­tie ju­di­cia­ra

Romania Libera - - Op & Ed - MA­RI­US GHILEZAN

Oa­meni sim­pli, fă­ră na­ra­ti­vul so­ci­e­tă­ţii ci­vi­le, au pro­tes­tat ieri di­mi­nea­ţă în Baia de Ara­mă împo­tri­va a ce­ea ce con­si­de­ră ei abuz al au­to­ri­tă­ţi­lor în ca­zul mi­cu­ţei Sorina, de 9 ani, fe­ti­ţa târâtă sa­ma­vol­nic de Ma­ria Antoaneta Pi­ţur­că, pro­cu­roa­rea ca­re și-a de­pășit cu mult ca­li­tă­ţi­le ofi­cia­le.

Nu atât adop­ţia in­ter­na­ţi­o­na­lă a Sorinei de că­tre fa­mi­lia Să­că­rin din SUA a ori­pi­lat lu­mea cât com­por­ta­men­tul de gan­gster al pro­cu­ro­ru­lui și al șe­fu­lui Po­li­ţi­ei din Me­he­din­ţi.

Sorina es­te de et­nie ro­mă. 120 de fa­mi­lii din Ro­mânia au re­fu­zat să o adop­te, con­form le­gis­la­ţi­ei na­ţi­o­na­le.

Co­pi­la a fost da­tă în pla­sa­ment la fa­mi­lia Șă­ră­măt din Baia de Ara­mă. Pen­tru a o pu­tea îngri­ji și a be­ne­fi­cia de sta­tu­tul asis­ten­ţi­lor ma­ter­na­li, doam­na Șă­ră­măt și-a luat toa­te acre­di­tă­ri­le. Nu a înde­pli­nit toa­te con­di­ţi­i­le pen­tru a o adop­ta pe mi­cu­ţa al că­rei tu­to­re era până în lu­na apri­lie, când Di­rec­ţia Ge­ne­ra­lă de Asis­ten­ţă So­cia­lă și Pro­tec­ţia Co­pi­lu­lui din Tur­nu Se­ve­rin s-a îndrep­tat sus­pect de ra­pid con­tra ei.

Au apă­rut soții Să­că­rin de pes­te oce­an. Au întoc­mit do­sa­rul cu ac­te­le pri­vind adop­ţia co­pi­lei. Fa­mi­lia Șă­ră­măt nu a fost de acord. A de­pus și ea o ce­re­re în acest sens. De aici a înce­put scan­da­lul.

Mi­cu­ţei i s-a bă­gat în cap că va fi vic­ti­ma tran­splan­tu­ri­lor de or­ga­ne. Sorina a fost me­reu ti­mo­ra­tă de pre­zen­ţa so­ţi­lor ame­ri­cani. Pen­tru a întruni con­di­ţi­i­le

le­gii, pri­vind adap­ta­rea co­pi­lu­lui cu no­ua fa­mi­lie, func­ţi­o­na­rii de la DGASPC s-au im­pli­cat, ce­ea ce nu era tre­a­ba lor. Fă­ră aceștia co­pi­lul nu voia să vor­be­as­că cu cu­plul ame­ri­can venit să o adop­te.

Fa­mi­lia Să­că­rin s-a adre­sat jus­ti­ţi­ei.

Du­pă com­pli­ca­te pro­ce­duri, trai­nin­guri și întâlniri de po­tri­vi­re, Cur­tea de Apel Crai­o­va a de­cis de­fi­ni­tiv ado­pția Sorinei de că­tre fa­mi­lia Să­că­rin și i-a fost eli­be­rat un nou cer­ti­fi­cat de naște­re. Pă­ri­nții adop­ti­vi ar fi tre­bu­it să o ia pe Sorina și să se întoar­că aca­să. Fa­mi­lia Șă­ră­măt s-a împo­tri­vit însă ple­că­rii ei și a in­ter­venit par­te în pro­ces, de­pu­nând mai mul­te ce­reri de obți­ne­re a ca­li­tă­ţii de pă­rin­te adop­tiv, în timp ce pro­ce­du­ra de ado­pție de­ma­ra­tă de ce­a­lal­tă fa­mi­lie era în des­fășu­ra­re. Ho­tă­rârea era de­fi­ni­ti­vă. Și acum înce­pe pro­ce­du­ra de vi­o­la­re a sta­tu­lui de drept. Pro­cu­roa­rea Ma­ria Antoaneta Pi­ţur­că a venit

cu un man­dat de per­che­zi­ţie în ca­sa fa­mi­li­ei Șă­ră­măt, dar prin­tr-un abuz în ser­vi­ciu a ri­di­cat co­pi­lul prin vi­o­len­ţă, asis­ta­tă de un po­li­ţist. Ci­u­dat e că pă­rin­ţii Să­că­rin au stat pi­ti­ţi într-o mași­nă cu ge­a­muri fu­mu­rii, ce­ea ce a cre­at sen­za­ţia de ră­pi­re.

Nu dis­cut des­pre sta­tu­tul ju­ri­dic al adop­ţi­ei. Dar ce e sus­pect e cum un co­ge­a­mi­tea șef de Po­li­ţie și un di­ta­mai pro­cu­ro­rul-șef se de­pla­se­a­ză în Baia de Ara­mă pen­tru a exe­cu­ta o sen­tin­ţă ju­de­că­to­re­as­că. Da­că exe­cu­to­rul ju­de­că­to­resc con­sta­ta că fe­tița se opu­ne, ar fi ur­mat un pro­gram de con­si­li­e­re ca­re ar fi pu­tut du­ra și câte­va luni.

Re­tra­ge­rea gră­bi­tă a ca­li­tă­ţii de asis­tent ma­ter­nal doam­nei Șă­ră­măt pro­voa­că sus­pi­ci­u­nea de co­rup­ţie în DGASPC.

Ori­ce ju­rist de doi lei știe că doar un exe­cu­tor ju­de­că­to­resc poa­te pu­ne în prac­ti­că apli­ca­rea sen­tin­ţei.

Fap­tul că pro­cu­roa­rea Pi­ţur­că și-a de­pășit atri­bu­ţi­i­le și că spe­cia­liștii DGASPC

au avut o colaborare sus­pec­tă cu cei doi veni­ţi din SUA l-a fă­cut pe Du­mi­tru Coar­nă, un li­der al Sin­di­ca­tu­lui Po­li­ţiști­lor, să sus­ţi­nă că mi­roa­se a șpa­gă.

So­ci­e­ta­tea ci­vi­lă de trei zi­le ta­ce sus­pect. Oa­re ca­zul Sorinei n-a stârnit su­fi­ci­en­tă em­pa­tie pen­tru pro­mo­to­rii sta­tu­lui de drep­ţi? Sau nu in­tra în fișa pos­tu­lui de agent #re­zist apă­ra­rea unei vic­ti­me a pre­con­cep­ţi­ei ro­mâni­lor des­pre o fi­in­ţă de et­nie ro­mă?

E greu de înţe­les de ce iu­reșul și adre­na­li­na nu s-au stârnit în cla­pe­le pli­ne de ură ale in­dig­na­ţi­lor de ser­vi­ciu.

Re­pe­de ne-am lă­mu­rit mo­ti­vul.

Du­du­ia agre­soa­re, în per­soa­na pro­cu­ro­ru­lui Pi­ţur­că, es­te ni­meni alta de­cât “Pro­cu­roa­rea #Re­zist”. Ea a apă­rut pe lis­ta de sus­ţi­ne­re a Lau­rei Co­dru­ţa Ko­ve­si în tim­pul pro­ce­du­rii de sus­pen­da­re. A fost du­să de Ko­ve­si la CSM pen­tru a-și ob­ţi­ne pos­tul.

Pen­tru că în ori­ce re­be­li­u­ne exis­tă ac­ţi­u­ne și re­ac­ţi­u­ne, vor­ba Co­nu­lui Ian­cu, acum pro­cu­roa­rei #re­zist i s-a fă­cut plânge­re pe­na­lă pen­tru că a in­trat să ia niște hârtii și a ieșit târând vic­ti­ma. Ni­ci­un­de în Co­du­ri­le de Pro­ce­du­ră Ci­vi­lă nu scrie că un pro­cu­ror joa­că ro­lul de exe­cu­tor ju­de­că­to­resc.

O lu­me între­a­gă a vă­zut cru­zi­mea ma­gis­tra­tu­lui, dar și com­pli­ci­ta­tea po­li­ţis­tu­lui cu ce­le mai mul­te plângeri din între­a­ga ţa­ră.

Re­cent, în Par­la­ment, pro­mo­to­rii sta­tu­lui de drep­ţi au de­pus un proi­ect de des­fi­in­ţa­re a Sec­ţi­ei de Inves­ti­ga­re a Ma­gis­tra­ţi­lor, toc­mai acea in­sti­tu­ţie, ul­ti­ma ră­ma­să, în ca­lea in­sti­tu­i­rii dic­ta­tu­rii pro­cu­ro­ri­lor.

Nu știm da­că e șpa­gă gra­să, da­că e o colaborare cu vreun ser­vi­ciu se­cret, nu mă pri­cep la tra­fi­cul de or­ga­ne, dar un lu­cru e cert: Drag­nea stă în închi­soa­re pen­tru că ar fi pus do­uă se­cre­ta­re să ia ba­nii de la DGASPC Te­le­or­man și să lu­cre­ze la par­tid.

În ca­zul Sorinei, băi­e­ţii cu ţam­ba­lul în Pă­du­re vor pu­ne sur­di­nă epo­pe­ei ze­lo­su­lui pro­cu­ror #re­zist. Au ei me­to­de și teh­nici din do­ta­re. Pro­cu­ro­rul Pi­ţur­că e din sis­tem și ni­meni nu va avea ce­va împo­tri­vă. M-aș bu­cu­ra să nu am drep­ta­te, iar sa­ma­vol­ni­ca agen­tă a in­su­rec­ţi­ei #re­zist să ră­mână la va­tră. Că doar nu are nici mă­car me­clă de ci­vi­lă.

Nu am tras de co­pil, l-am atins uşor, nu am apă­sat-o pe mână, i-am vor­bit calm. Am ce­rut să i se fa­că o ex­per­ti­ză me­di­co-le­ga­lă pen­tru a cla­ri­fi­ca acest lu­cru. Co­pi­lul plângea, ţi­pa, se târa pe jos, dar am reu­şit să o iau în bra­ţe şi s-o dau ta­tă­lui. Ni­meni nu m-a aju­tat. Toa­tă lu­mea mă acu­ză pe mi­ne, dar da­că se lo­vea, da­că i se întâmpla ce­va, ci­ne răs­pun­dea? Pă­rin­ţii adop­ti­vi sau sta­tul ro­mân?“MA­RIA ANTOANETA PI­ŢUR­CĂ, PRO­CU­ROA­RE

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.