Șez­lon­gu­ri­le, o pro­ble­mă

Romania Libera - - Din Ţară -

Ampla­sa­rea șez­lon­gu­ri­lor es­te o altă pro­ble­mă.Mi­nis­trul Trif a fost însoțit de Ioan De­neș,mi­nis­trul Ape­lor,ca­re a de­cla­rat că,până în pre­zent,au fost apli­ca­te ope­ra­to­ri­lor de pla­je 21 de san­cți­uni,cu o va­loa­re de pes­te 120.000 lei.„În ge­ne­ral,pot să spun că le­gis­lația din do­me­niu se res­pec­tă,pen­tru că am avut în ve­de­re câte­va din­tre as­pec­te­le din le­gis­lație,res­pec­tiv da­că exis­tă lo­curi de de­po­zi­ta­re a deșeu­ri­lor ca­re re­zul­tă din con­su­mul ali­men­tar,da­că se res­pec­tă acea re­gle­men­ta­re în vi­goa­re pri­vind așe­za­rea șez­lon­gu­ri­lor la ali­nia­men­tul apei și da­că exis­tă acea po­rți­u­ne de ce­a­rșa­furi,de 30% din su­pra­fața con­ce­si­o­na­tă de că­tre ope­ra­tori.Nu am mă­su­rat cu ru­le­ta,dar pes­te tot un­de ne-am dus și am ve­ri­fi­cat ope­ra­to­rii de pla­je,am con­sta­tat că su­pra­fața des­ti­na­tă ce­a­rșa­fu­ri­lor exis­tă.Si­gur,am gă­sit și câte­va lo­curi în ca­re am con­sta­tat câte­va de­fi­ci­e­nțe.Nu am gă­sit într-o lo­cație pu­be­le,tot în ace­lași spațiu nu am gă­sit spațiu adec­vat pen­tru ce­a­rșa­furi și am im­pus ca, până mâi­ne,di­rec­to­rul ge­ne­ral de la Ape­le Ro­mâne și di­rec­to­rul ABADL,con­form con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re a pla­jei res­pec­ti­ve,să pro­pu­nă mă­suri,cu ter­me­ne,astfel încât ace­le mici inad­ver­te­nțe să fie re­gle­men­ta­te“,a spus mi­nis­trul Ape­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.