Tri­la­te­ra­lă fă­ră pre­ce­dent SUA-Ru­sia-Isra­el

La Ie­ru­sa­lim are loc la înce­pu­tul săp­tă­mânii o reu­ni­u­ne tri­la­te­ra­lă a res­pon­sa­bi­li­lor se­cu­ri­tății din Isra­el, SUA și Ru­sia ca­re vor abor­da pro­ble­me de se­cu­ri­ta­te re­gi­o­na­lă, ac­ti­vi­tăți­le Ira­nu­lui și ale altor ac­tori des­ta­bi­li­za­tori în Ori­en­tul Mij­lo­ciu și

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

La Ie­ru­sa­lim are loc la înce­pu­tul săp­tă­mânii o reu­ni­u­ne tri­la­te­ra­lă a res­pon­sa­bi­li­lor se­cu­ri­tă­ţii din Isra­el, SUA și Ru­sia, ca­re vor abor­da pro­ble­me de se­cu­ri­ta­te re­gi­o­na­lă, ac­ti­vi­tă­ţi­le Ira­nu­lui și ale altor ac­tori des­ta­bi­li­za­tori în Ori­en­tul Mij­lo­ciu.

Con­si­li­e­rul pre­zi­de­nțial ame­ri­can pentru se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, John Bol­ton, con­si­li­e­rul preșe­din­te­lui Vla­di­mir Pu­tin și se­cre­tar al Con­si­li­u­lui de se­cu­ri­ta­te al Ru­si­ei, Ni­ko­lai Pa­trușev și con­si­li­e­rul is­ra­e­lian pentru se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, Meir Ben-Shab­bat, se reu­nesc la Ie­ru­sa­lim și deși agen­da aces­tei reu­ni­uni tri­la­te­ra­le fă­ră pre­ce­dent nu a fost dez­vă­lu­i­tă, me­dia din Isra­el ara­tă că în ca­drul pro­ble­me­lor de se­cu­ri­ta­te re­gi­o­na­lă afla­te pe or­di­nea de zi se află Si­ria și efor­tu­ri­le Ira­nu­lui de a se re­tra­ge mi­li­tar în apro­pi­e­rea fron­ti­e­rei is­ra­e­li­e­ne, re­tra­ge­rea pre­vă­zu­tă a tru­pe­lor ame­ri­ca­ne din ace­as­tă ța­ră de­vas­ta­tă de răz­boi și rup­tu­ra acor­du­lui nu­cle­ar cu Ira­nul. Mos­co­va es­te un apro­piat aliat al Te­he­ra­nu­lui și al Da­mas­cu­lui, în timp ce Ie­ru­sa­lim și Was­hin­gton sunt os­ti­le ac­ti­vi­tăți­lor Ira­nu­lui în re­gi­u­ne. Înain­tea reu­ni­u­nii, Pa­trușev a de­cla

Vom înce­ta să res­pec­tăm res­tric­ţi­i­le con­sim­ţi­te în acord în ce pri­vește gra­dul de îmbo­gă­ţi­re a ura­ni­u­lui și Ira­nul va re­lua proi­ec­tul con­stru­i­rii unui re­ac­tor de apă grea la Arak, sto­pat con­form acor­du­lui de la Vi­e­na.“KAMAL KHARAZI, preșe­din­te­le con­si­li­u­lui stra­te­gic asu­pra re­la­ţi­i­lor ex­ter­ne ale Ira­nu­lui

rat că Mos­co­va va ve­ghea asu­pra in­te­re­se­lor Ira­nu­lui, într-un con­text de ten­si­uni re­gi­o­na­le în crește­re du­pă ce Ira­nul a do­bo­rât o dro­nă mi­li­ta­ră ame­ri­ca­nă dea­su­pra strâmto­rii Ormuz. „Par­tea ru­să va ți­ne se­a­ma de in­te­re­se­le Ira­nu­lui și le va adu­ce în ate­nția pă­rți­lor is­ra­e­lia­nă și ame­ri­ca­nă“. Ante­ri­or, un înalt res­pon­sa­bil ame­ri­can a de­cla­rat că Was­hin­gton va pro­fi­ta de reu­ni­u­nea de la Ie­ru­sa­lim pentru a spu­ne Mos­co­vei că Ira­nul va

tre­bui să se re­tra­gă din Si­ria și va ce­re Ru­si­ei su­ges­tii asu­pra mo­du­lui de a con­tra­ca­ra in­flue­nța Te­he­ra­nu­lui în re­gi­u­ne. Aflat du­mi­ni­că la Ie­ru­sa­lim, John Bol­ton a in­sis­tat asu­pra fap­tu­lui că ni­meni nu a acor­dat Ira­nu­lui un „per­mis de vână­toa­re în Ori­en­tul Mij­lo­ciu“.

Po­tri­vit unor sur­se ci­ta­te de Je­ru­sa­lem Post, Isra­el și SUA vor oferi Ru­si­ei idei in­ci­tan­te pentru a încer­ca să re­du­că in­flue­nța ira­nia­nă în Si­ria, ce­ea ce ar pu­tea in­clu­de le­gi­ti­ma­rea le­a­der­shi­pu­lui preșe­din­te­lui si­rian, Bas­har al-Assad. Dar es­te di­fi­cil de ști­ut ce vor oferi Mos­co­vei Was­hin­gto­nul și Ie­ru­sa­li­mul.

Ulti­ma­tum ira­nian

Du­pă o săp­tă­mână mar­ca­tă de eveni­men­te ca­re au exa­cer­bat ten­si­u­ni­le din­tre SUA și Iran, de do­bo­rârea unei dro­ne mi­li­ta­re ame­ri­ca­ne de că­tre Gar­di­e­nii Re­vo­luți­ei ira­ni­e­ne ur­ma­tă de apro­ba­rea preșe­din­te­lui

Do­nald Trump a unei acți­uni mi­li­ta­re con­tra unor țin­te mi­li­ta­re ira­ni­e­ne și apoi anu­la­tă în ul­ti­mul mi­nut, SUA au ce­rut pentru luni o reu­ni­u­ne cu uși­le închi­se a Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te. Du­mi­ni­că, mi­nis­trul bri­ta­nic însăr­ci­nat cu Ori­en­tul Mij­lo­ciu, Andrew Mur­ri­son, s-a aflat la Te­he­ran pentru a ple­da în fa­voa­rea unei „des­ca­la­dări ur­gen­te“. Ten­si­u­ni­le între Was­hin­gton și Te­he­ran nu înce­te­a­ză să cre­as­că du­pă re­tra­ge­rea ame­ri­ca­nă, în mai 2018, din acor­dul inter­nați­o­nal nu­cle­ar ira­nian, ur­ma­tă de res­ta­bi­li­rea de san­cți­uni gre­le con­tra Ira­nu­lui, pri­vând ța­ra de be­ne­fi­cii eco­no­mi­ce. Ma­rea Bri­ta­nie fa­ce par­te încă din acest acord, ase­me­nea și

ce­le­lal­te co-sem­na­ta­re – Ru­sia, Chi­na Fra­nța și Ger­ma­nia. Ștran­gu­lat eco­no­mic, Te­he­ran a dat un ulti­ma­tum de „60 de zi­le“par­te­ne­ri­lor săi eu­ro­peni pentru a „fa­ce ope­rați­o­na­le an­ga­ja­men­te­le lor, în spe­cial în sec­toa­re­le pe­tro­li­er și ban­car“și du­pă întâlni­rea cu Mur­ri­son, du­mi­ni­că, preșe­din­te­le con­si­li­u­lui stra­te­gic asu­pra re­lați­i­lor ex­ter­ne ale Ira­nu­lui, Kamal Kharazi, a su­bli­niat că în lip­sa unui răs­puns sa­tis­fă­că­tor „vom înce­ta să res­pec­tăm res­tri­cți­i­le con­si­mți­te în acord în ce pri­vește gra­dul de îmbo­găți­re a ura­ni­u­lui și Ira­nul va re­lua proi­ec­tul con­stru­i­rii unui re­ac­tor de apă grea la Arak, sto­pat con­form acor­du­lui de la Vi­e­na“.

Was­hin­gton Post a dez­vă­lu­it că du­pă dis­tru­ge­rea dro­nei ame­ri­ca­ne, Trump a au­to­ri­zat în se­cret un atac ci­ber­ne­tic con­tra Ira­nu­lui, ca­re a pa­ra­li­zat or­di­na­toa­re­le uti­li­za­te pentru con­tro­la­rea ti­ru­ri­lor ra­che­te­lor. Ya­hoo News a ci­tat doi foști res­pon­sa­bi­li ai ser­vi­ci­i­lor se­cre­te po­tri­vit că­ro­ra SUA au vi­zat și sis­te­me­le de de­te­cție a na­ve­lor în strâmtoa­rea stra­te­gi­că Ormuz, un­de Was­hin­gto­nul a acu­zat Ira­nul de do­uă ata­curi re­cen­te con­tra unor pe­tro­li­e­re. Într-o se­rie de twe­et-uri, preșe­din­te­le Trump a es­ti­mat în we­e­kend că „Ira­nul nu poa­te avea ar­me nu­cle­a­re“și a anu­nțat san­cți­uni su­pli­men­ta­re „ma­jo­re“con­tra Te­he­ra­nu­lui înce­pând de luni, 24 iu­nie.

FOTO EPA

SUA. Con­si­li­e­rul pre­zi­de­nțial ame­ri­can pentru se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, John Bol­ton.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.