Răz­van Cuc, Uber al­les!

Romania Libera - - Prima Pagina - LAURENȚIU MUȘOIU Edi­to­ria­list

Mi­nis­trul Răz­van Cuc joa­că, pro­ba­bil, cea mai im­por­tan­tă car­te din ce­le trei man­da­te ale sa­le de șef al Tran­spor­tu­ri­lor, în încer­ca­rea de a-și sal­va fun­cția, scă­pând de re­ma­ni­e­rea gu­ver­na­men­ta­lă anu­nța­tă de pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Cuc tre­bu­ie să re­zol­ve pro­ble­ma ca­re l-a „con­dam­nat“la de­mi­te­re pe pre­de­ce­so­rul său la frun­tea Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor, Lu­cian Șo­va, le­ga­li­za­rea sau tre­ce­rea în ile­ga­li­ta­te a ser­vi­ci­u­lui de tran­sport pu­blic Uber. Așa­re­cu­nos­cu­ta „ma­fie a ta­xi­me­triști­lor“l-a tri­mis „pe apă“pe Șo­va, iar acum vrea să-l zboa­re pe Cuc. Până acum, ac­tua­lul mi­nis­tru al Tran­spor­tu­ri­lor a reușit să evi­te soar­ta lui Lu­cian Șo­va, ju­când la do­uă ca­pe­te, evi­tând să fie „exe­cu­tat“de pa­tro­na­te­le din ta­xi­me­trie (ce­le mai in­fluen­te și ce­le mai eva­zi­o­nis­te, or­ga­ni­za­te în aso­ciații, te­o­re­tic, pro­fe­si­o­nis­te) mi­mând, ală­turi de par­la­men­ta­rii săi, o le­ge ca­re să le la­se im­pre­sia ope­ra­to­ri­lor de ta­xi­me­tre că Uber es­te scoa­să în afa­ra le­gii. Țe­a­pă! Dar acum ta­xi­me­triștii s-au înfu­riat pe Cuc și nu vor să se ar­dă a do­ua oa­ră.

Cuc a de­venit ce­le­bru du­pă apa­riția or­do­na­nței ce mo­di­fi­că Le­gea ta­xi­me­tri­ei, șo­fe­rii ca­re uti­li­ze­a­ză apli­ca­ţi­i­le Uber, Bolt și Cle­ver fi­ind opriți de po­liție, amen­dați cu 5.000 de lei și ale­gându-se cu plă­cuțe­le de înma­tri­cu­la­re con­fis­ca­te. Mi­nis­trul Cuc a cu­vântat: „Ce am re­gle­men­tat noi până în pre­zent nu in­ter­zi­ce Uber să fun­cți­o­ne­ze pe piață. Am dis­cu­tat cu cei de la Uber, am sta­bi­lit că săp­tă­mâna vi­i­toa­re vom avea o altă întâlni­re pentru a fi­na­li­za și a in­te­gra aces­te ob­ser­vații. Am vă­zut că toa­tă lu­mea a spus că s-a in­ter­zis Uber; nu! Noi am dat o or­do­na­nță ca­re vi­ne să com­ba­tă pi­ra­te­ria. Dar eu știu că la Uber, când faci o co­man­dă, se fa­ce pla­ta on­li­ne, se eli­be­re­a­ză o do­va­dă că ai fă­cut pla­ta on­li­ne, deci nu sunt pi­rați, asta vă spun. Eu îi sfă­tu­i­esc pe șo­fe­rii ca­re au luat amenzi astă­zi să me­ar­gă să le con­tes­te în in­sta­nță. Să știți că și eu am fost amen­dat de po­liție și am con­tes­tat când am con­si­de­rat că mi s-a fă­cut o ne­drep­ta­te“, spu­nea Cuc în zi­ua de 16 mai.

Au tre­cut 40 de zi­le, ofi­cia­lii gu­ver­na­men­ta­li au lec­tu­rat so­luția le­gis­la­ti­vă pentru tran­spor­tul alter­na­tiv de per­soa­ne. În no­ua for­mu­lă le­gis­la­ti­vă, apli­cați­i­le Uber, Bolt și Cle­ver se pot re­gle­men­ta nu­mai prin in­ter­me­di­ul unei plat­for­me avi­za­te teh­nic de că­tre Mi­nis­te­rul Co­mu­ni­cați­i­lor și So­ci­e­tății Infor­mați­o­na­le. Mai mult, astă­zi proi­ec­tul le­gis­la­tiv a pri­mit toa­te avi­ze­le și es­te pe or­di­nea de zi a șe­di­nței de Gu­vern.

Iar din in­for­mați­i­le noas­tre, or­do­na­nța va fi și adop­ta­tă de Gu­vern. Deci, Uber a avut pu­te­re de in­flue­nță mai ma­re la ofi­cia­li­tăți, față de ame­ni­nță­ri­le ta­xi­me­triști­lor de a blo­ca tra­fi­cul în Bu­cu­rești. Asta ar însem­na că mi­nis­trul Cuc ar reuși să-și sal­ve­ze tro­nul de „re­ge“al Tran­spor­tu­ri­lor. Ar fi cu ade­vă­rat o do­va­dă de brand înca­sa­tor al lui Cuc, ca­re ar ieși doar cu puți­ne „vână­tăi“du­pă scan­da­lu­ri­le re­cen­te din Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, le­ga­te de ae­ro­por­turi, TAROM și CFR, în toa­te aces­te ca­zuri Cuc reușind să ia­să mai mult de­cât cu fața cu­ra­tă, ci și cu oa­me­nii săi de încre­de­re nu­miți în pos­turi-cheie ale aces­tor com­pa­nii de stat ese­nția­le. Acest lu­cru de­mon­stre­a­ză pu­te­rea pe ca­re Răz­van Cuc (încă) o are în PSD. Pu­te­re ca­re i-ar fa­ce in­vi­di­oși pe oa­meni mai ve­chi în par­tid, ca de exem­plu Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, mi­nis­trul Edu­cați­ei Nați­o­na­le, ca­re, se pa­re, nu va scă­pa de re­ma­ni­e­rea

gu­ver­na­men­ta­lă. Asta la pre­si­u­nea sin­di­ca­te­lor din Învăță­mânt. Ast­fel, s-ar pu­tea de­mon­stra că Răz­van Cuc es­te mai re­zis­tent în fața sin­di­ca­liști­lor de­cât Eca­te­ri­na Andro­nes­cu. Ce-i drept, în sin­di­ca­te­le din ta­xi­me­trie nu exis­tă atât de mul­tă in­flue­nță a PSD pre­cum în ce­le din Edu­cație.

„Vom dis­cu­ta astă­zi în Gu­vern, în pri­mă lec­tu­ră, so­lu­ţia le­gis­la­ti­vă pentru or­ga­ni­za­rea și func­ţi­o­na­rea ac­ti­vi­tă­ţii de ser­vi­cii alter­na­ti­ve de tran­sport, du­pă un com­plex pro­ces de con­sul­ta­re pu­bli­că cu to­ţi cei in­te­re­sa­ţi și par­cur­ge­rea eta­pe­lor le­ga­le și pro­ce­du­ra­le“, a anun­ţat pre­mi­e­rul. „Pentru pri­ma da­tă re­gle­men­tăm acest tip de tran­sport de per­soa­ne, ca­re func­ţi­o­nea­ză prin in­ter­me­di­ul unor plat­for­me di­gi­ta­le și la ca­re ape­le­a­ză tot mai mul­ţi ce­tă­ţeni. So­lu­ţia pe ca­re o avem în ve­de­re va asi­gu­ra tran­spor­tul pa­sa­ge­ri­lor în con­di­ţii de si­gu­ran­ţă și ac­ce­sul aces­to­ra la cât mai mul­te op­ţi­uni, ast­fel încât încu­ra­ja­rea con­cu­ren­ţei loia­le și re­la­ţia co­rec­tă între ce­re­re și ofer­tă să du­că la ser­vi­cii de ca­li­ta­te. Vom crea un sis­tem uni­tar de re­gle­men­ta­re a ac­ti­vi­tă­ţi­lor de tran­sport alter­na­tiv ca­re func­ţi­o­nea­ză prin in­ter­me­di­ul unor plat­for­me di­gi­ta­le, prin au­to­ri­za­rea ad­mi­nis­tra­ti­vă a aces­to­ra pe o pe­ri­oa­dă de trei ani atât în ce­ea ce pri­vește plat­for­me­le di­gi­ta­le, cât și ope­ra­to­rii de tran­sport alter­na­tiv“, a spus Dăn­ci­lă în de­bu­tul șe­din­ţei de Gu­vern de săp­tă­mâna tre­cu­tă. Tot Dăn­ci­lă mai spu­nea că „pentru

si­gu­ran­ţa ce­tă­ţe­ni­lor vor fi sta­bi­li­te clar con­di­ţi­i­le în ca­re aces­te ser­vi­cii vor fi au­to­ri­za­te, obli­ga­ţi­i­le pe ca­re le au ope­ra­to­rii și con­du­că­to­rii

au­to, dar și cri­te­ri­i­le pe ca­re să le înde­pli­neas­că au­to­tu­ris­me­le uti­li­za­te“.

Să înțe­le­gem din aces­tea că, în sfârșit, pa­tro­na­te­le din ta­xi­me­trie și-au gă­sit “nașul”? Acum, de­pin­de doar de ce nou “mas­to­dont” de in­flue­nță la ni­vel gu­ver­na­men­tal se va naște.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.