Ce an­ga­ja­tori ofe­ră ce­le mai mari sa­la­rii în Ro­mânia

Com­pa­ni­i­le din sec­to­rul IT le ofe­ră an­ga­jați­lor din ța­ra noas­tră ce­le mai mari sa­la­rii și ce­le mai mul­te opor­tu­ni­tăți pro­fe­si­o­na­le.

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ma­ri­le com­pa­nii ră­mân atrac­ti­ve pe piața mun­cii nu doar prin sa­la­ri­i­le pe ca­re le pro­mit, ci și prin opor­tu­ni­tăți­le de dez­vol­ta­re pro­fe­si­o­na­lă ofe­ri­te an­ga­jați­lor. Ce­le mai mari sa­la­rii ră­mân ce­le din sec­to­rul IT.

Sa­la­ri­i­le din do­me­ni­ul teh­no­lo­gi­ei in­for­mați­ei (IT) au înre­gis­trat în Ro­mânia o crește­re de aproa­pe 1 la su­tă în anul 2019 față de anul tre­cut, re­le­vă un studiu pu­bli­cat în ace­as­tă lu­nă.

„Noi ob­ser­văm un in­te­res cres­cut din par­tea com­pa­ni­i­lor de a ră­mâne com­pe­ti­ti­ve pe piața mun­cii atât din per­spec­ti­va sa­la­ri­i­lor, cât și din per­spec­ti­va be­ne­fi­ci­i­lor ofe­ri­te. Pa­re să fie un re­zul­tat al cri­zei acu­te de per­so­nal de pe piața mun­cii, la ni­ve­lul tu­tu­ror in­dus­tri­i­lor. În con­ti­nua­re in­dus­tria IT es­te pe pri­me­le po­ziții în top, ce­ea ce con­fir­mă tren­dul ul­ti­mi­lor ani“, a ex­pli­cat Cos­tin Tu­dor, fon­da­to­rul plat­for­mei un­de­lu­cram.ro, ca­re a re­a­li­zat acest studiu.

Cla­sa­men­tul din lu­na iu­nie a fost al­că­tu­it pe ba­za unui in­di­ce obți­nut din me­dia no­te­lor acor­da­te an­ga­ja­to­ri­lor de că­tre an­ga­jați,

foști an­ga­jați sau can­di­dați, pre­cum și din nu­mă­rul de eva­luări.

Po­tri­vit aces­tei sur­se, com­pa­ni­i­le din do­me­ni­ul IT se re­mar­că atât prin ce­le mai mari sa­la­rii, cât și prin opor­tu­ni­tăți­le de dez­vol­ta­re pro­fe­si­o­na­lă ofe­ri­te an­ga­jați­lor.

Exis­tă însă ofer­te ten­tan­te și în alte do­me­nii. Ast­fel, pri­me­le po­ziții în to­pul an­ga­ja­to­ri­lor, din punc­tul de ve­de­re al sa­la­ri­i­lor ofe­ri­te, sunt ocu­pa­te de com­pa­nii cum ar fi ING Ro­mânia, TELUS Inter­na­ti­o­nal Eu­ro­pe, Mi­cro­soft Ro­mânia, Oran­ge, Li­dl și Phi­lip Mor­ris Ro­mânia.

Pentru an­ga­jații ro­mâni con­te­a­ză în ega­lă mă­su­ră be­ne­fi­ci­i­le ma­te­ria­le și evo­luția pro­fe­si­o­na­lă. Pa­tro­nii țin cont și de ace­as­tă ce­ri­nță, ast­fel că, în acest mo­ment, ce­le mai mul­te opor­tu­ni­tăți de dez­vol­ta­re par a fi ofe­ri­te de ING Ro­mânia, HP Inc, Zi­tec, Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co, Li­dl Ro­mânia și Vo­da­fo­ne Ro­mânia. Ce ale­gem: bani mai mu­lți sau evo­luție pro­fe­si­o­na­lă?

Un de­ta­liu foar­te in­te­re­sant es­te le­gat de di­fe­re­nța de stra­te­gie a ma­ri­lor com­pa­nii față de mo­dul cum își me­nțin atrac­ti­vi­ta­tea în ochii an­ga­jați­lor. Ast­fel, an­ga­ja­tori pre­cum Oran­ge și Phi­lip Mor­ris ofe­ră sa­la­rii mai mari, în timp ce com­pe­ti­to­rii lor, cum ar fi Vo­da­fo­ne și Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co, le pro­pun an­ga­jați­lor mai mul­te opor­tu­ni­tăți de dez­vol­ta­re.

Sec­to­rul ban­car, des­pre ca­re se con­si­de­ră că, prin tra­diție, ofe­ră sa­la­rii mari, es­te pre­zent și în ace­as­tă ediție a to­pu­lui an­ga­ja­to­ri­lor. Din punc­tul de ve­de­re al be­ne­fi­ci­i­lor sa­la­ria­le, pe pri­me­le lo­curi se si­tue­a­ză ING Ro­mânia, BCR și Ban­ca Tran­sil­va­nia. Pe de altă par­te, din punc­tul de ve­de­re al dez­vol­tă­rii pro­fe­si­o­na­le, băn­ci­le ca­re ofe­ră ce­le mai mari opor­tu­ni­tăți sunt ING Ro­mânia, Raišei­sen Bank și BCR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.