Ci­ne ar pu­tea in­tra în cur­sa pentru pre­zi­de­nția­le

Par­ti­de­le își mă­soa­ră pre­ten­de­nții pentru pos­tul de șef al sta­tu­lui SCRUTIN.

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

PNL îl su­sți­ne pe preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis pentru un nou mandat la Co­tro­ceni. PSD își va ale­ge pre­zi­de­nția­bi­lul pe ba­za unui son­daj de opi­nie, în ca­drul unui con­gres or­ga­ni­zat spe­cial, pa­tru so­cial-de­mo­crați anu­nțându-și can­di­da­tu­ra. PSD ia în cal­cul și un can­di­dat co­mun cu ALDE, la Co­tro­ceni vi­sând și Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. Alia­nța USR-PLUS va ale­ge între Dan Bar­na și Da­cian Ci­o­loș.

PNL îl su­sți­ne pe preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis pentru un nou mandat la Co­tro­ceni. PSD își va ale­ge pre­zi­de­nția­bi­lul pe ba­za unui son­daj de opi­nie, pa­tru so­cial-de­mo­crați anu­nțându-și can­di­da­tu­ra. USR-PLUS va ale­ge între Dan Bar­na și Da­cian Ci­o­loș.

Par­ti­de­le po­li­ti­ce au înce­put să cau­te can­di­dați pentru ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le de la sfârși­tul anu­lui. Sin­gu­rul par­tid ca­re are un can­di­dat ofi­cial es­te PNL, ca­re a de­cis, încă de anul tre­cut,în ca­drul unui Con­si­liu Nați­o­nal, să îl su­sți­nă pentru un nou mandat pe preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis.Ac­tua­lul preșe­din­te es­te foar­te bi­ne pla­sat în toa­te son­da­je­le de opi­nie, ce­ea ce com­pli­că mi­si­u­nea ad­ver­sa­ri­lor po­li­tici de a gă­si un con­tra­can­di­dat cu șan­se re­a­le.

PSD va re­a­li­za un son­daj de opi­nie pentru de­sem­na­rea can­di­da­tu­lui la pre­zi­de­nția­le, de­ci­zia ur­mând să fie lua­tă în ca­drul unui con­gres al par­ti­du­lui, or­ga­ni­zat se­pa­rat de cel pentru ale­ge­rea șe­fu­lui PSD. Până la ace­as­tă oră, din PSD și-au anu­nțat in­te­nția de a fi tes­tați

mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, de­pu­ta­tul Li­viu Pleșoia­nu și se­na­to­rul Șer­ban Ni­co­lae. To­to­da­tă,se­na­to­rul Mi­hai Fi­for a lă­sat de înțe­les că poa­te fi in­te­re­sat.

Preșe­din­te­le in­te­ri­mar al PSD, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, a anu­nțat că în son­da­je­le in­ter­ne PSD pentru de­sem­na­rea pre­zi­de­nția­bi­lu­lui va fi tes­tat și un can­di­dat co­mun PSD-ALDE. „Can­di­da­tul tre­bu­ie să fie cel sau cu ce­le mai mul­te șan­se.În son­da­je vom in­tro­du­ce toți co­le­gii ca­re și-au ex­pri­mat do­ri­nța de a can­di­da, dar și un can­di­dat co­mun al PSD-ALDE pentru a ve­dea ca­re e opi­nia elec­to­ra­tu­lui și de­ci­zia o vom lua împreu­nă în fo­rul sta­tu­tar“, a spus Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Ches­ti­o­na­tă cu pri­vi­re la can­di­da­tul co­mun și da­că va fi nu­me­le lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, Dăn­ci­lă a spus: „Si­gur! Vrem să fa­cem un son­daj mai am­plu pentru a ve­dea un­de por­nim și

un­de vrem să ajun­gem. E clar,vrem să câști­găm,vrem să ve­dem de la ce pro­cen­te por­nim“.

Jo­cu­ri­le din PSD

Între­ba­tă da­că ar vrea să fie prin­tre pre­zi­de­nția­bi­li, Dăn­ci­lă a răs­puns: „Nu am luat în cal­cul acest lu­cru. Fac un son­daj pentru cei ca­re vor să can­di­de­ze. O să fi­gu­rez ală­turi de alți li­deri ai par­ti­de­lor po­li­ti­ce pentru a ve­dea cum ne po­ziți­o­năm la ni­vel de li­deri de par­ti­de“.

De pe lis­ta po­si­bi­li­lor can­di­dați PSD lip­sește pri­ma­rul Ca­pi­ta­lei, Ga­bri­e­la Fi­rea, deși, po­tri­vit son­da­je­lor de opi­nie es­te li­de­rul PSD cu cea mai bu­nă ima­gi­ne. Însă, re­lația din­tre Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și Ga­bri­e­la Fi­rea nu es­te cea mai bu­nă. Din acest mo­tiv, pre­mi­e­rul a anu­nțat că son­da­jul îi va cu­prin­de doar pe cei ca­re își anu­nță in­te­nția de a can­di­da. Dăn­ci­lă a mi­zat pe fap­tul că Fi­rea nu va fa­ce un ast­fel de pas și nu

va ce­re să fie in­clu­să în son­da­je. Fi­rea nu vrea să la­se im­pre­sia că îi pă­ră­sește pe bu­cu­reșteni și aștep­ta să fie in­tro­du­să în son­da­je, pentru a in­vo­ca, ul­te­ri­or, o so­li­ci­ta­re a par­ti­du­lui în spri­ji­nul can­di­da­tu­rii.

Alia­nța USR-PLUS va pro­pu­ne un tan­dem preșe­din­te-pre­mi­er, can­di­dații ur­mând a fi anu­nțați zi­le­le ur­mă­toa­re, a de­cla­rat preșe­din­te­le USR, Dan Bar­na, du­pă o no­uă run­dă de ne­go­ci­eri între ce­le do­uă par­ti­de. „Es­te o de­ci­zie încă în ana­li­ză. Vor­bim de un tan­dem can­di­dat la pre­zi­de­nția­le și un pre­mi­er. Vom sta­bi­li în zi­le­le ur­mă­toa­re ca­re va fi acest tan­dem“, a spus Bar­na. În pri­vi­nța can­di­dați­lor el nu a ex­clus can­di­da­tu­ra sa sau a lui Da­cian Ci­o­loș pentru ce­le do­uă fun­cții. El a pre­ci­zat că în ne­go­ci­e­ri­le din­tre USR și PLUS se mer­ge pe do­uă va­rin­te de con­ti­nua­re a acor­du­lui, pri­ma for­mu­lă in­clu­zând toa­te run­de­le de ale­geri

de acum înco­lo, a do­ua vi­zând pri­mul pas al pre­zi­de­nția­le­lor.

Pla­nu­ri­le USR-PLUS

De alt­fel, li­de­rul USR, Dan Bar­na, a de­cla­rat că alia­nța USR-PLUS își pro­pu­ne să câști­ge ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din toam­nă, su­ge­rând că schim­ba­rea lui Klaus Io­han­nis de la Co­tro­ceni s-ar înscrie într-un trend eu­ro­pe­an de re­con­stru­cție po­li­ti­că. Bar­na a mai spus că, pe ter­men lung, USR și PLUS ar pu­tea fu­zi­o­na, în con­diți­i­le în ca­re au ace­lași ADN. Între­bat da­că își do­rește cu ade­vă­rat schim­ba­rea lui Klaus Io­han­nis de la Co­tro­ceni, Dan Bar­na a pre­ci­zat: „Sco­pul meu și al alia­nței es­te de a câști­ga toa­te ale­ge­ri­le la ca­re par­ti­ci­păm. Nu­mi pro­pun să par­ti­ci­păm de amo­rul ar­tei“.

Des­pre o po­si­bi­lă fi­na­lă între el sau alt can­di­dat al alia­nței și Klaus Io­han­nis, Bar­na spu­ne că ar fi pentru

pri­ma oa­ră în is­to­ria Ro­mâni­ei când am avea o cam­pa­nie po­zi­ti­vă,axa­tă pe dez­ba­te­rea de proi­ec­te.„Ar fi in­te­re­sant pentru Ro­mânia să ai­bă opți­u­nea asta,ar fi pentru pri­ma da­tă în is­to­ria Ro­mâni­ei când am avea o cam­pa­nie po­zi­ti­vă. Până acum am avut de ales între rău și răul cel mai mic“, a co­men­tat Bar­na. De ase­me­nea, între­bat de ce vrea să îl schim­be pe Klaus Io­han­nis și ce are să îi re­proșe­ze preșe­din­te­lui, li­de­rul USR a afir­mat că în „toa­tă Eu­ro­pa se schim­bă ener­gia po­li­ti­că“, iar el con­si­de­ră că USR-PLUS răs­pun­de aces­tor noi di­na­mici în po­li­ti­ca eu­ro­pe­a­nă. „Man­da­tul preșe­din­te­lui a fost unul ca­re a con­tat foar­te mult în a păs­tra Ro­mânia pe o di­re­cție eu­ro­pe­a­nă în lup­ta asta de trei ani. Preșe­din­te­le a fost unul din­tre ac­to­rii im­por­ta­nți. Poa­te aș fi avut o pre­ze­nță mai di­na­mi­că în spați­ul po­li­tic la une­le mo­men­te“, a de­cla­rat el.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.