ISĂRESCU, SUSŢINUT DE PSD“ALDE PENTRU UN NOU MANDAT LA BNR

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mu­gur Isărescu va fi susţinut de coa­li­ţia PSD-ALDE pentru un nou mandat de gu­ver­na­tor al BNR. „Dis­cu­ţia pe ca­re am fă­cut-o azi ne-a dus la con­clu­zia că vom mer­ge pe reînnoi­rea man­da­tu­lui lui Mu­gur Isărescu“, a anun­ţat Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu la fi­na­lul unei șe­din­ţe a coa­li­ţi­ei PSD-ALDE. Sus­ţi­ne­rea lui Isărescu pentru un nou mandat la BNR re­pre­zin­tă o schim­ba­re ra­di­ca­lă a stra­te­gi­ei PSD, ca­re, în man­da­tul de preșe­din­te al lui Li­viu Drag­nea, îl tran­sfor­ma­se pe gu­ver­na­to­rul Băn­cii Cen­tra­le într-o ţin­tă pre­di­lec­tă a ata­cu­ri­lor po­li­ti­ce.

Mu­gur Isărescu va fi susţinut de coa­li­ţia PSD-ALDE pentru un nou mandat de gu­ver­na­tor al BNR.

„Mu­gur Isărescu are su­sți­ne­rea noas­tră pentru un nou mandat de gu­ver­na­tor al Băn­cii Nați­o­na­le“, a de­cla­rat Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, la fi­na­lul unei șe­di­nțe a Coa­liți­ei PSD-ALDE. „Dis­cu­ţia pe ca­re am fă­cut-o azi ne-a dus la con­clu­zia că vom mer­ge pe reînnoi­rea man­da­tu­lui lui Mu­gur Isărescu, iar în vi­i­to­rul Con­si­liu de Admi­nis­tra­ţie, PSD va avea pa­tru lo­curi și ALDE un loc, do­uă PNL și unul USR“, a de­ta­liat Tă­ri­ce­a­nu. Reînnoi­rea man­da­tu­lui lui Isărescu ar ur­ma să ai­bă loc în se­si­u­nea ex­traor­di­na­ră a Par­la­men­tu­lui, con­vo­ca­tă înce­pând cu 1 iu­lie. Su­sți­ne­rea lui Isărescu pentru un nou mandat la BNR ar re­pre­zen­ta o schim­ba­re ra­di­ca­lă a stra­te­gi­ei PSD, ca­re, în man­da­tul de preșe­din­te al lui Li­viu Drag­nea, îl tran­sfor­ma­se pe gu­ver­na­to­rul Băn­cii Cen­tra­le într-o țin­tă pre­di­lec­tă a ata­cu­ri­lor po­li­ti­ce. Unul din­tre cri­ti­cii cei mai acer­bi ai aces­tu­ia a fost Da­ri­us Vâlcov, ca­re a fost con­ce­diat însă de Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă din pos­tul de con­si­li­er pe pro­ble­me eco­no­mi­ce. De ase­me­nea, Isărescu a fost cri­ti­cat, în mod re­pe­tat, și de se­na­to­rul ALDE Da­ni­el Zam­fir. Man­da­tul de gu­ver­na­tor al lui Isărescu ex­pi­ră în ace­as­tă toam­nă. Mu­gur Isărescu es­te gu­ver­na­to­rul de ban­că cen­tra­lă cu cea mai ma­re ve­chi­me în func­ţie la ni­vel mon­dial, du­pă re­vo­luție încoa­ce man­da­tul său între­ru­pându-se doar pentru 11 luni, în pe­ri­oa­da de­cem­brie 1999 - noi­em­brie 2000 când a fost pre­mi­er. Până acum, Mu­gur Isărescu nu a fost ex­pli­cit cu pri­vi­re la in­ten­ţi­i­le sa­le, lă­sând să se înţe­le­a­gă că vârsta sa ar pu­tea să îi in­fluen­ţe­ze de­ci­zia. „Am aproa­pe 70 de ani, nu?“, a spus Isărescu în ur­mă cu un an, lă­sând să se înţe­le­a­gă că nu are in­ten­ţia de a mai con­ti­nua. Când a fost între­bat din nou în lu­na ia­nua­rie, el a spus doar că „Par­la­men­tul va de­ci­de“și „ce­ea ce con­te­a­ză es­te ca in­sti­tu­ţia să fie so­li­dă“.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.