ISU DOBROGEA A DAT AMENZI DE 180.000 LEI PE LITORAL

San­cți­uni au pri­mit ho­te­lu­ri­le și res­tau­ran­te­le ca­re nu și-au asi­gu­rat nor­me­le de apă­ra­re împo­tri­va in­cen­di­i­lor.

Romania Libera - - Actualitat­e - cris­tian.ha­gi @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pe du­ra­ta se­zo­nu­lui es­ti­val, re­pre­zen­tan­ţii Inspec­to­ra­tu­lui pentru Si­tua­ţii de Urgen­ţă „Dobrogea“al ju­de­ţu­lui Con­stan­ţa efec­tue­a­ză ac­ti­vi­tă­ţi spe­ci­fi­ce în ve­de­rea ve­ri­fi­că­rii uni­tăți­lor de tu­rism, res­tau­ran­te, clu­buri și alte obi­ec­ti­ve.

Ast­fel, în pe­ri­oa­da 18-23 iu­nie, în sta­ţi­u­ni­le tu­ris­ti­ce de pe li­to­ra­lul Mă­rii Ne­gre au fost efec­tua­te con­troa­le la 42 obi­ec­ti­ve de tu­rism și ali­men­ta­ţie pu­bli­că, du­pă cum ur­me­a­ză: 36 uni­tăți de tu­rism, do­uă res­tau­ran­te și clu­buri, pre­cum și la pa­tru alte obi­ec­ti­ve. În aces­te lo­curi, pentru asi­gu­ra­rea nor­me­lor de apă­ra­re împo­tri­va in­cen­di­i­lor, dar mai ales pentru preîntâmpi­na­rea apa­ri­ţi­ei aces­to­ra au fost des­fășu­ra­te ac­ti­vi­tă­ţi pre­ven­ti­ve pe tim­pul că­ro­ra au fost de­pis­ta­te 335 de de­fi­ci­en­ţe. De ase­me­nea, au fost apli­ca­te 306 sanc­ţi­uni, res­pec­tiv 267 aver­tis­men­te și 39 amenzi con­tra­ven­ţi­o­na­le în va­loa­re to­ta­lă de 181.500 lei.

Pro­ble­me­le des întâlni­te

Prin­tre con­sta­tă­ri­le cel mai frec­vent men­ţi­o­na­te în do­cu­men­te­le de con­trol se nu­mă­ră neîntoc­mi­rea și/ sau nea­vi­za­rea pla­nu­lui de in­ter­ven­ţie, la une­le uni­tă­ţi de tu­rism, și neasi­gu­ra­rea an­ga­jă­rii unui ca­dru teh­nic sau per­so­nal de spe­cia­li­ta­te cu atri­bu­ţii în do­me­ni­ul apă­ră­rii împo­tri­va in­cen­di­i­lor. De ase­me­nea, mi­li­ta­rii de la ISU Dobrogea au con­sta­tat: ne­men­ţi­ne­rea în sta­re de func­ţi­o­na­re a in­sta­la­ţi­i­lor elec­tri­ce afe­ren­te ilu­mi­na­tu­lui de si­gu­ran­ţă pentru eva­cua­rea per­soa­ne­lor în caz de in­cen­diu, pentru mar­ca­rea hi­dran­ţi­lor in­te­ri­ori de in­cen­diu, cât și pentru in­ter­ven­ţie în încă­pe­rea cen­tra­lei ter­mi­ce, lip­sa ve­ri­fi­că­rii mij­loa­ce­lor teh­ni­ce de apă­ra­re împo­tri­va in­cen­di­i­lor exis­ten­te (stin­gă­toa­re), afla­te în do­ta­rea unor con­struc­ţii de tu­rism, în con­for­mi­ta­te cu re­gle­men­tă­ri­le teh­ni­ce, dar și ex­ploa­ta­rea cu de­fec­ţi­uni și im­pro­vi­za­ţii a in­sta­la­ţi­ei elec­tri­ce afe­ren­te con­struc­ţi­i­lor.

Ca ur­ma­re a ac­ti­vi­tă­ţi­lor pre­ven­ti­ve des­fășu­ra­te și a sen­si­bi­li­ză­rii fac­to­ri­lor res­pon­sa­bi­li asu­pra ris­cu­ri­lor de in­cen­diu exis­ten­te, la ni­ve­lul uni­tă­ţi­lor de tu­rism con­tro­la­te au fost exe­cu­ta­te pes­te 100 exer­ci­ţii de eva­cua­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.