CE NE OFE­RA OMV : nu ori-ori, ci ori­cum la ru­si!

Romania Libera - - Pri­ma Pa­gi­na - ILIE ȘER­BĂ­NES­CU Edi­to­ria­list

Sti­mu­la­tă pro­ba­bil de vo­tul co­pleși­tor „pro­eu­ro­pe­an“din 26 mai, dar și mai pro­ba­bil de bă­ga­rea a do­ua zi la pușcă­rie a li­de­ru­lui PSD, Drag­nea, vi­zat ori­cum, căci era vi­no­va­tul pen­tru ori­ce în Ro­mânia zi­le­lor noas­tre, con­du­ce­rea com­pa­ni­ei Pe­trom, deți­nu­tă de gru­pul aus­triac OMV, a con­si­de­rat opor­tun să ia­să pu­blic la ram­pă.

Și a in­ven­tat de ur­ge­nță un in­ter­viu „acor­dat“con­du­ce­rii edi­to­ria­le a co­ti­dia­nu­lui de bu­si­ness Zia­rul Fi­nan­ciar. Inter­vi­ul me­ri­tă ate­nție. Ce me­saj tri­mi­te în aces­ta CEO-ul OMV-Pe­trom, dna Chris­ti­na Ver­che­re?! Că onor com­pa­nia pe ca­re o con­du­ce es­te in­te­re­sa­tă de ză­că­min­te­le de ga­ze na­tu­ra­le des­co­pe­ri­te în pla­to­ul con­ti­nen­tal ro­mânesc din Ma­rea Ne­a­gră, dar nu poa­te tre­ce la fa­za de ex­ploa­ta­re pen­tru că es­te vor­ba de mi­liar­de de do­lari (sau eu­ro) și nu are din par­tea sta­tu­lui ro­mân ga­ra­nți­i­le ne­ce­sa­re an­ga­jă­rii unor ase­me­nea su­me.

Și ne aver­ti­ze­a­ză că, da­că ex­ploa­ta­rea of­fsho­re nu de­ma­re­a­ză, Ro­mânia va fi ne­voi­tă să adu­că ga­ze din im­port (se înțe­le­ge din Ru­sia), de­oa­re­ce pro­du­cția de ga­ze din ză­că­min­te­le tra­diți­o­na­le on­sho­re va tot scă­dea.

Per­so­nal, am înțe­les că, da­că sta­tul ro­mân nu dă ga­ra­nți­i­le ne­ce­sa­re, es­te de rău. Și atunci m-am apu­cat să răs­co­lesc prin in­ter­viu să gă­sesc, cu su­bi­ect și pre­di­cat cum se spu­ne, ga­ra­nți­i­le la ca­re fa­ce re­fe­ri­re dna Ver­che­re. Am ci­tit inter­vi­ul de câte­va ori și n-am gă­sit ni­mic con­cret. Pro­ba­bil dna Ver­che­re, bri­ta­ni­că de ori­gi­ne, es­te so­ră cu olan­de­zul Tim­mer­mans, ca­re tot așa în bo­bi­de vor­bește și dânsul când se re­fe­ră la le­gi­le ca­re în Ro­mânia ar ata­ca in­de­pen­de­nța jus­tiți­ei. Nu spu­ne des­pre ca­re pre­ve­deri, în mod con­cret, es­te vor­ba! Se pa­re că pen­tru ăștia de prin Vest – fie par­ti­zani UE, fie scep­tici UE – noi, ro­mânii, sun­tem de vi­nă doar pen­tru că exis­tăm, nici nu mai con­te­a­ză cu ce greșim!

În ca­zul con­cret al ga­zu­lui of­fsho­re din Ma­rea Ne­a­gră, din­co­lo de fap­tul că greșim prin ace­ea că exis­tăm pe aici, cu ce dra­cu’ om fi atât de vi­no­vați încât ma­re­le OMV nu ca­ta­dic­sește nici mă­car să ne ia ga­zul, res­pec­tiv ga­zul lă­sat de Dum­ne­zeu no­uă?! O fi greșit și Dum­ne­zeu! Cum să ne la­se ga­ze­le no­uă, ro­mâni­lor?! Atâta doar că, prin con­ce­si­o­na­rea fo­lo­si­nței că­tre cei de la OMV, ga­zul nos­tru a de­venit ga­zul lor. Îl pot vin­de ori­cui și la ce prețuri vor. Sta­tu­lui ro­mân tre­bu­ie să-i dea doar niște re­de­vențe, pe cât po­si­bil mai ri­di­co­le. Ca­re ar fi, deci, „ga­ra­nți­i­le” de ca­re ar avea ne­voie cei de la OMV și nu le au sau, mai pe șle­au spus, ce îi de­ran­je­a­ză?! Păi, pro­ba­bil do­uă lu­cruri: ce­ri­nța ca 50% din ga­zul ex­tras să fie des­fă­cut în Ro­mânia și sche­ma pro­gre­si­vă de ta­xa­re în fun­cție de prețul de des­fa­ce­re! Căci des­pre altce­va nu poa­te fi vor­ba. Alte „res­tri­cții” nu exis­tă! Să înțe­le­gem, deci, că OMV Pe­trom ar vrea să poa­tă ex­por­ta li­ber ga­zul even­tual ex­ploa­tat, în Unga­ria de pil­dă sau în Ma­da­gas­car (că tot l-au ex­tră­dat cei din Ma­da­gas­car pe Ma­ză­re fă­ră ho­tă­râre ju­de­că­to­re­as­că!) și, bi­neînțe­les, nis­cai ta­xe doar de for­mă, pre­cum ce­le plă­ti­te acum pen­tru ga­ze­le on­sho­re (lă­sa­te de Dum­ne­zeu tot ro­mâni­lor, dar ex­ter­na­li­za­te că­tre OMV Pe­trom prac­tic pe dai­boj și cu re­de­vențe ne­mo­di­fi­ca­te nici du­pă 10 ani cum pre­ve­dea con­trac­tul de așa-zi­să pri­va­ti­za­re, ne­mo­di­fi­ca­te prin con­tri­buția unu­ia din­tre cei mai

vo­ca­li pre­mi­eri pe nu­me­le său Pon­ta).

De­ma­go­gia OMV es­te cu mult mai ma­re de­cât cea a dlui Tim­mer­mans. În loc să ne spu­nă di­rect că sun­teți niște slu­gi, ca­re n-au drep­tul la vreo pre­te­nție – și ate­nție cu pre­te­nți­i­le că ajun­geți la pușcă­rie ca Drag­nea – și, ori­cum, nu poa­te fi vor­ba de ta­xe ra­cor­da­te la prețu­ri­le mon­dia­le sau de o apro­vi­zi­o­na­re cât de cât din pro­pri­ul vos­tru gaz, dna Ver­che­re ne toar­nă o di­ver­si­u­ne su­per­go­go­na­tă.

Ce ne spu­ne dna Ver­che­re? Da­că nu ne dați ga­ra­nți­i­le ne­no­mi­na­li­za­te dar cla­re și pen­tru întârziați­i min­tal (adi­că ta­xe doar de for­mă și li­vra­re li­be­ră la ex­port, fă­ră res­tri­cția unei co­te îndrep­ta­te spre piața ro­mâneas­că), noi, OMV Pe­trom, nu in­ves­tim să ex­ploa­tăm ga­zul din Ma­rea Ne­a­gră și, ca ur­ma­re, Ro­mânia va tre­bui să im­por­te me­reu mai mult ga­ze de la ruși. Mai ma­re de­cât odi­oșe­nia șan­ta­ju­lui es­te ilo­gi­ca lui! Păi, da­că vrei să ex­po­rți li­ber, toc­mai pen­tru a li­vra la alții și nu pe piața ro­mâneas­că (un­de, ne-o spu­ne de astă da­tă în clar dna Ver­che­re, lip­sește ce­re­rea, de par­că nu toc­mai OMV a dis­trus pe­tro­chi­mia ro­mâneas­că!) înse­am­nă că, in­di­fe­rent da­că se ex­ploa­te­a­ză sau nu ga­zul din Ma­rea Ne­a­gră, con­su­ma­to­rii ro­mâni, în mă­su­ra scă­de­rii ine­vi­ta­bi­le a pro­du­cți­ei tra­diți­o­na­le in­ter­ne, tot nu vor avea ga­ze de­cât da­că vor im­por­ta me­reu mai mult de la ruși! Ci­ne e „cu rușii”?! Noi

sau OMV-ul?! Un in­di­ciu ni-l ofe­ră in­ter­venția pu­bli­că a șe­fu­lui cel ma­re al OMV de la Vi­e­na, dl Se­e­le, adi­că șe­ful dnei Ver­che­re, ca­re a ce­rut UE să de­ter­mi­ne SUA să opre­as­că san­cți­u­ni­le împo­tri­va fir­me­lor eu­ro­pe­ne ca­re coo­pe­re­a­ză cu Ru­sia!

Deci, da­că noi ro­mânii tot nu ne ale­gem cu ni­mic, in­di­fe­rent da­că ga­zul of­fsho­re din Ma­rea Ne­a­gră se ex­ploa­te­a­ză sau nu și tot pe mâna ruși­lor ajun­gem, de ce atunci să fur­ni­zăm „ga­ra­nții” pen­tru in­ves­tiți­i­le întru des­chi­de­rea ex­ploa­tă­rii?! Es­te ter­me­nul fo­lo­sit de dna Ver­che­re, dar evi­dent nu es­te vor­ba de ga­ra­nții, ci de ca­do­uri in­dem­ne și ne­jus­ti­fi­ca­te. Nu mai bi­ne lă­săm ză­că­min­te­le de ga­ze aco­lo un­de sunt în pă­mânt, aștep­tând tot de

la Dum­ne­zeu vre­muri mai bu­ne și pen­tru noi, slu­gi­le?! Re­a­li­ta­tea es­te că, din cau­za de­ma­go­gi­ei nes­fârși­te a co­lo­nia­liști­lor ac­tua­li, fo­lo­si­rea șan­ta­ju­lui a luat lo­cul co­men­zi­lor. Dar cei cu co­men­zi­le nici mă­car nu se sin­chi­sesc să ima­gi­ne­ze niște șan­ta­je ori­cât de du­re, dar lo­gi­ce.

Ta­re mă tem că, pe dru­mul pe ca­re pa­re că a luat-o în epo­ca post Drag­nea, dna Dăn­ci­lă se va gră­bi să dea

OMV-ului înjo­si­toa­re­le „ga­ra­nții”, ur­mând exem­plul pre­de­ce­so­ri­lor săi, Adrian Năs­ta­se și Vic­tor Pon­ta. Dna Dăn­ci­lă, da­că nu s-a re­tras în ur­ma eșe­cu­lui la­men­ta­bil al PSD în ale­ge­ri­le eu­ro-par­la­men­ta­re, atunci s-o fa­că mă­car pen­tru a fen­ta șan­ta­jul OMV, în a că­rui res­pin­ge­re tre­bu­ie să con­te­ze nu doar dem­ni­ta­tea uma­nă, ci și lo­gi­ca însăși, căci șan­ta­jul în ca­re nu exis­tă ori-ori, ci alter­na­ti­ve fal­se în ca­re e vor­ba de ace­lași lu­cru și ace­e­ași fi­na­li­ta­te, es­te nu­mai o ofen­să adu­să bu­nu­lui si­mț. Să-l la­se pe dl Io­han­nis și „gu­ver­nul său” să dea odi­oa­se­le „ga­ra­nții”. Să nu-i ră­pe­as­că ace­as­tă plă­ce­re, căci, în mod si­gur, „gu­ver­nul său” își va înce­pe ac­ti­vi­ta­tea chiar cu acor­da­rea aces­to­ra!

Se pa­re că pen­tru ăștia de prin Vest – fie par­ti­zani UE, fie scep­tici UE – noi, ro­mânii, sun­tem de vi­nă doar pen­tru că exis­tăm, nici nu mai con­te­a­ză cu ce greșim!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.