O adop­ţie cu cântec. Cu sau fă­ră lău­tari?

Aproa­pe 200.000 de per­soa­ne au sem­nat o pe­ti­ţie on­li­ne – „So­ri­na me­ri­tă un vi­i­tor în Ro­mânia, ală­turi de fa­mi­lia ei“– pentru ca fe­ti­ţa de 8 ani din Baia de Ara­mă, adop­ta­tă în con­di­ţii con­tro­ver­sa­te de un cu­plu de ro­mâni sta­bi­li­ţi în Sta­te­le Uni­te, să fie

Romania Libera - - Prima Pagina - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Aproa­pe 200.000 de per­soa­ne au sem­nat o pe­ti­ţie on­li­ne – „So­ri­na me­ri­tă un vi­i­tor în Ro­mânia, ală­turi de fa­mi­lia ei“– pentru ca fe­ti­ţa de 8 ani din Baia de Ara­mă, adop­ta­tă în con­di­ţii con­tro­ver­sa­te de un cu­plu de ro­mâni sta­bi­li­ţi în SUA, să fie tra­ta­tă co­rect de au­to­ri­tă­ţi și de vi­i­toa­rea sa fa­mi­lie.

Su­te de oa­meni de­mon­stre­a­ză aproa­pe zil­nic pentru afla­rea ade­vă­ru­lui în acest caz con­tro­ver­sat de adop­ţie şi pentru ca So­ri­na să fie as­cul­ta­tă de au­to­ri­tă­ţi, înain­te de a fi încre­din­ţa­tă, co­rect din punct de ve­de­re le­gal, fa­mi­li­ei adop­ti­ve. Aceş­tia cer anu­la­rea adop­ţi­ei până la cla­ri­fi­ca­rea si­tua­ţi­ei. Şi în me­di­ul on­li­ne s-au cre­at gru­puri de sus­ţi­ne­re, în con­di­ţi­i­le în ca­re o par­te a opi­ni­ei pu­bli­ce es­te in­to­xi­ca­tă cu ide­ea că re­ac­ţi­i­le ne­ga­ti­ve pro­vin din ex­te­ri­o­rul ţă­rii sau de la ex­po­nen­ţi ai na­ţi­o­na­lis­mu­lui exa­cer­bat. Însă, ma­rea ma­jo­ri­ta­te a po­pu­la­ţi­ei con­si­de­ră că ni­meni şi ni­mic nu poa­te jus­ti­fi­ca mo­dul bar­bar în ca­re s-a in­ter­venit vi­neri di­mi­nea­ţa la fos­ta lo­cu­in­ţă a fe­ti­ţei din Baia de Ara­mă. În plus, per­sis­tă sus­pi­ci­u­ni­le le­ga­te de re­la­ţi­i­le sus­pec­te între ma­gis­tra­ţii ca­re au avut un rol în acest do­sar, pre­cum şi ce­le­ri­ta­tea cu ca­re s-au schim­bat de­ci­zi­i­le ju­de­că­to­reş­ti pri­vind încu­vi­in­ţa­rea adop­ţi­ei că­tre o fa­mi­lie sau alta.

Între timp, mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, Ana Bir­chall, a anun­ţat că va dis­cu­ta cu pro­cu­ro­rul ge­ne­ral in­te­ri­mar, Bog­dan Li­cu, dar şi cu ma­gis­tra­ţii de la SIIJ pentru ca si­tua­ţii pre­cum cea din ca­zul fe­ti­ţei adop­ta­te să nu se mai re­pe­te. Bir­chall con­si­de­ră că es­te fi­resc ca, până la mo­men­tul în ca­re se lă­mu­reş­te le­ga­li­ta­tea pro­ce­du­rii de adop­ţie, fe­ti­ţa să ră­mână în Ro­mânia. La rândul său, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral a de­cla­rat că „mi­no­ra nu tre­bu­ie să pă­ră­se­as­că te­ri­to­ri­ul ţă­rii până nu vor exis­ta ga­ran­ţii de­pli­ne că ace­as­ta se va fa­ce în con­di­ţii de si­gu­ran­ţă fi­zi­că şi psi­hi­că“. Bog­dan Li­cu a mai adău­gat că la

Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral al Ro­mâni­ei, Bog­dan Li­cu, a con­tes­tat ado­pția mi­cuței ri­di­ca­te de la do­mi­ci­li­ul asis­te­nți­lor ma­ter­na­li la ca­re a cres­cut de la un an. Se­cția pentru in­ves­ti­ga­rea in­fra­cți­u­ni­lor din Jus­tiție a fost des­chis un do­sar pe­nal pri­vind ca­zul fe­tiței din Me­he­di­nți, pentru a se cer­ce­ta împre­ju­ră­ri­le și mo­dul în ca­re pro­cu­roa­rea a acți­o­nat în caz: „În ca­li­ta­te de pro­cu­ror ge­ne­ral, nu to­le­rez abu­zuri, nu voi aco­peri gre­şe­li. În ca­drul do­sa­ru­lui vor fi ve­ri­fi­ca­te toa­te fap­te­le ca­re au con­dus la ace­as­tă si­tua­ţie. Sunt sus­pi­ci­uni. Nu pot co­men­ta un do­sar în lu­cru“, a de­cla­rat pro­cu­ro­rul ge­ne­ral.

Sco­pul scu­ză mij­loa­ce­le

Șe­fa Par­che­tu­lui Cu­rții de Apel Crai­o­va, Te­na Tu­li­tu, a pre­ci­zat că pro­cu­roa­rea Ma­ria Pi­ţur­că a res­pec­tat pro­ce­du­ra în tim­pul in­ter­venți­ei de vi­neri, 21 iu­nie, când fe­tița de 8 ani a fost pre­lua­tă din ca­sa asis­te­nți­lor ma­ter­na­li un­de a cres­cut, din lo­ca­li­ta­tea Baia de Ara­mă, ju­dețul Me­he­di­nți.

Ea sus­ţi­ne că cea ca­re a in­ter­venit cu mas­ca­ţii pentru pre­lua­rea fe­tiței a vrut să o du­că la Me­di­ci­nă Le­ga­lă, pentru că fă­cea cer­ce­tări într-un do­sar de re­le tra­ta­men­te apli­ca­te mi­no­ru­lui. Prim-pro­cu­ro­rul Par­che­tu­lui Crai­o­va a acu­zat fap­tul că în spați­ul pu­blic au apă­rut ima­gini trun­chia­te cu scoa­te­rea for­ţa­tă a fe­ti­ţei din ca­sa asis­ten­tei ma­ter­na­le, ima­gini fil­ma­te cu te­le­fo­nul mo­bil, și că echi­pei de an­che­tă de la Se­cția spe­cia­lă ca­re fa­ce ve­ri­fi­cări pri­vind in­ter­venția îi va fi ară­ta­tă fil­ma­rea ofi­cia­lă fă­cu­tă în tim­pul per­che­ziți­ei, în ca­re se ve­de că pro­cu­ro­rul a încer­cat să dia­lo­ghe­ze cu co­pi­lul și a pre­zen­tat sco­pul pentru ca­re se află aco­lo.

Între timp, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral Bog­dan Li­cu a dis­pus ve­ri­fi­cări la Par­che­tul Cu­rții de Apel Crai­o­va pri­vind mo­dul în ca­re pro­cu­roa­rea Ma­ria Pițur­că a in­ter­venit în ca­zul fe­tiței și a fă­cut per­che­ziția do­mi­ci­lia­ră. To­to­da­tă, preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii, Lia Sa­vo­nea, a se­si­zat Inspe­cția Ju­di­cia­ră pentru a fa­ce cer­ce­tări cu pri­vi­re la mo­dul în ca­re pro­cu­ro­rul a in­ter­venit, în con­diți­i­le în ca­re

La ce pre­ve­de le­gea acum, adop­ţia poa­te fi închi­să doar la so­li­ci­ta­rea fa­mi­li­ei adop­ta­toa­re pe mo­tiv că nu s-a com­pa­ti­bi­li­zat cu co­pi­lul sau poa­te fi o in­ter­ven­ţie le­ga­lă atunci când se do­ve­deş­te că aplici tra­ta­men­te re­le co­pi­lu­lui.“MARIUS BUDĂI, Mi­nis­trul Mun­cii

pe ima­gi­ni­le fil­ma­te de asis­te­nții ma­ter­na­li și apă­ru­te în spați­ul pu­blic se poa­te ve­dea cum, la un mo­ment dat, pro­cu­roa­rea a târât-o pe So­ri­na, ca­re re­fu­za să ple­ce cu ea.

Ra­poar­te pes­te ra­poar­te

Mi­nis­trul Mun­cii, Marius Budăi, a anu­nțat că îi va pre­zen­ta pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă un prim ra­port cu pri­vi­re la si­tua­ţia fe­ti­ţei din Baia de Ara­mă ca­re a fost adop­ta­tă de o fa­mi­lie din SUA. El a pre­ci­zat că echi­pe­le de con­trol fac cer­ce­tări la Di­rec­ţia Ge­ne­ra­lă de Asis­ten­ţă So­cia­lă şi Pro­tec­ţia Co­pi­lu­lui din Dolj şi din Me­he­din­ţi: „Avem in­for­ma­ţii pe ca­re le ac­tua­li­zăm pe oră ce tre­ce şi le vom pre­zen­ta pu­blic doam­nei pre­mi­er. Pe par­cur­sul zi­lei de ieri şi de azi, spe­cia­liş­tii din ca­drul Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Pro­tec­ţia Drep­tu­ri­lor Co­pi­lu­lui şi Adop­ţie au ţi­nut le­gă­tu­ra cu fa­mi­lia adop­ta­toa­re, au fost in­for­ma­ţi de par­cur­sul me­di­cal pe ca­re îl va ur­ma fe­ti­ţa, con­form re­co­man­dă­ri­lor IML“. Mi­nis­trul a mai spus că a so­li­ci­tat ca un spe­cia­list din ca­drul Asis­ten­ţei so­cia­le să poa­tă să fie chiar po­si­bil să va­dă şi co­pi­lul, pentru a se asi­gu­ra „că So­ri­na es­te cât de cât ok şi să mo­ni­to­ri­zăm

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anu­nțat că se va schim­ba le­gea ado­pți­i­lor pentru ca pro­ce­sul să nu mai fie atât de com­pli­cat, iar for­ma­li­tăți­le le­ga­le să nu mai du­re­ze atât de mult. acest caz pe cât se poa­te. Am spus că vom tri­mi­te şi so­li­ci­ta­re în SUA, avem ace­as­tă po­si­bi­li­ta­te le­ga­lă“.

Fa­mi­lia adop­ti­vă, scan­dal la școa­lă

Vic­tor Du­mi­tri­că, avo­ca­tul fa­mi­li­ei ca­re a cres­cut-o pe mi­cuța So­ri­na, a so­li­ci­tat ri­di­ca­rea ima­gi­ni­lor de pe ca­me­ra vi­deo a co­le­gi­u­lui la ca­re învață fe­tița, pentru a se do­ve­di cum fa­mi­lia adop­ti­vă împreu­nă cu un avo­cat au ţi­pat la di­rec­tor şi au fă­cut o se­rie de ame­ni­nțări, cu co­pi­ii de față. Mi­nis­trul Edu­cați­ei, Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, a con­fir­mat acest in­ci­dent pe­tre­cut în ur­mă cu trei săp­tă­mâni şi a ce­rut un ra­port din par­tea Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar Ju­de­ţe­an Me­he­di­nți: „Es­te ne­per­mis, au in­trat în școa­lă, au in­trat în cla­să, fe­tița s-a spe­riat, a in­trat sub ban­că, ase­me­nea lu­cruri n-au ce cău­ta într-o so­ci­e­ta­te nor­ma­lă și fi­re­as­că. Re­zul­ta­tul a fost că fe­tița nu a mai venit la școa­lă, spe­ria­tă de ce­ea ce se pu­tea întâmpla. Mă­su­ri­le nu sunt sim­ple de luat“.

Mit de­mon­tat: fa­mi­lia ca­re a cres­cut-o nu a vrut adop­ţia

Asis­ten­ta ma­ter­na­lă ca­re a avut gri­jă de fe­tița lua­tă din ca­să de mas­cați, la Baia de Ara­mă, su­sți­nea că nu a re­fu­zat ado­pția co­pi­lei și a fost obli­ga­tă să sem­ne­ze ini­ţial o de­cla­rație ga­ta scri­să. Ul­te­ri­or anu­lui 2017, au exis­tat 10 ce­reri prin ca­re Ma­ria­na Şă­ră­măt a ce­rut adop­ţia So­ri­nei Lu­can, de­şi aces­te in­for­ma­ţii au fost omi­se in­ten­ţi­o­nat de cei ca­re vor să acre­di­te­ze ide­ea că fa­mi­lia din Baia de Ara­mă ca­re a cres­cut fe­ti­ţa vor să-i ră­pe­as­că acum drep­tul la fe­ri­ci­re şi şan­sa la o via­ţă mai bu­nă în Ame­ri­ca. De ce­a­lal­tă par­te, Ra­mo­na Să­că­rin a spus că fe­lul în ca­re a fost tra­ta­tă mi­cuța de au­to­ri­tăți es­te re­vol­tă­tor, dar mai rău i se pa­re fap­tul că a stat do­uă luni de zi­le ile­gal la fa­mi­lia ca­re a cres­cut-o.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.