EVALUARE. Re­zul­ta­te­le înain­te de con­tes­ta­ţii

Romania Libera - - Prima Pagina -

Con­form da­te­lor Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei, anul aces­ta pro­cen­tul de pro­mo­va­re la Eva­lua­rea Nați­o­na­lă, până la re­zol­va­rea con­tes­tați­i­lor, a fost de 71,5%, în anul pre­ce­dent fi­ind de 73,5%. În 2017 și în 2016, pro­cen­tul de pro­mo­va­re a fost de apro­xi­ma­tiv 75%, res­pec­tiv 73%.

Se ri­di­că între­ba­rea cum pot su­pra­vi­ețui aces­te mul­ti­nați­o­na­le da­că ra­por­te­a­ză da­to­rii an de an. Ma­jo­ri­ta­tea lu­cră­ri­lor sunt obți­nu­te prin li­ci­tații or­ga­ni­za­te de sta­tul ro­mân, deci, atunci când li­ci­te­a­ză, mul­ti­nați­o­na­le­le iau în cal­cul și re­a­li­za­rea de pro­fit, cum ar fi nor­mal. Cu toa­te aces­tea, ra­por­te­a­ză pi­er­deri imen­se. Mai im­por­tant es­te de ce in­sti­tuți­i­le sta­tu­lui, cum ar fi ANAF și DNA, nu ve­ri­fi­că mo­dul în ca­re aces­te mul­ti­nați­o­na­le fac afa­ceri, mai ales că lu­cre­a­ză, în ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor, cu bani obți­nuți de la stat. Exis­tă po­li­ti­ci­eni ca­re au spus lu­cru­ri­lor pe nu­me: „Fir­me­le ro­mânești sunt prin­tre cei mai re­pre­zen­ta­ti­vi con­tri­bu­tori la bu­ge­tul de stat, în vre­me ce multinaţio­nalele își tran­sfe­ră pro­fi­tul în sta­te­le de ori­gi­ne“. De­cla­rați­i­le lor au ră­mas, însă, fă­ră ur­mări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.