Un nou val de re­fu­gia­ţi in­tră în Ro­mânia

Po­tri­vit obli­gați­i­lor asu­ma­te de Ro­mânia în ca­li­ta­te de stat mem­bru al UE, în ța­ra noas­tră va fi ex­pe­diat un nou lot de ce­tățeni străini.

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

În urmă­toa­re­le luni, 109 ce­tățeni străini, aflați în Ior­da­nia și în Tur­cia, vor fi re­lo­cați în Ro­mânia. Pes­te 700 de ase­me­nea per­soa­ne au ajuns le­gal în ța­ra noas­tră înce­pând cu anul 2015, când s-a de­cla­nșat cri­za re­fu­giați­lor.

În urmă­toa­re­le luni, un nou lot de re­fu­giați va ajun­ge, le­gal, în Ro­mânia – au anu­nțat ieri, la Bu­cu­rești, ofi­cia­li ro­mâni. Co­mi­sa­ru­lșef Ele­o­dor Pîrvu, împu­ter­ni­cit ca di­rec­tor al Di­re­cți­ei Azil și In­te­gra­re din Inspec­to­ra­tul Ge­ne­ral pen­tru Imi­grări, ne-a pre­ci­zat că nu­mă­rul de re­fu­giați de­ja anu­nțat es­te de 109. Ei vor fi tri­miși în Ro­mânia din Ior­da­nia și din Tur­cia.

Ter­me­nul uti­li­zat de ofi­cia­lii ro­mâni pen­tru ace­as­tă ope­rați­u­ne es­te „re­lo­ca­re“. Ase­me­nea acți­uni s-au mai pro­dus în Ro­mânia du­pă anul 2015 – când sta­te­le eu­ro­pe­ne s-au con­frun­tat cu un val uriaș de mi­gra­nți veniți din Asia și din Afri­ca, iar ță­ri­le ce­le mai ex­pu­se, cum ar fi Gre­cia și Ita­lia, au ce­rut ca UE să nu la­se po­va­ra aces­to­ra doar pe ume­rii lor.

În acest con­text, în Ro­mânia au fost re­lo­cați mai întâi re­fu­giați aduși din

Gre­cia și din Ita­lia, apoi din Tur­cia.

Sunt ve­ri­fi­cați de SIE și de SRI

Nu­mă­rul to­tal al străi­ni­lor din afa­ra UE ca­re au ajuns de­ja, prin re­lo­ca­re, în Ro­mânia es­te de pes­te 700 – ne-a pre­ci­zat, ieri, Mir­cea Mo­ca­nu, șe­ful Mi­si­u­nii din Bu­cu­rești a Orga­ni­zați­ei Inter­nați­o­na­le pen­tru Mi­grație (OIM). Aces­ta ne-a asi­gu­rat că, înain­te să fie tri­miși în Ro­mânia, străi­nii sunt in­ter­vi­e­vați, în ță­ri­le în ca­re se află în acest mo­ment, chiar de fun­cți­o­nari ro­mâni, pen­tru a ex­clu­de ori­ce risc atât pen­tru per­soa­ne­le res­pec­ti­ve, cât și pen­tru sta­tul ro­mân. „Sunt ve­ri­fi­cați de SIE și de SRI. Un ce­tățe­an obișnu­it nu tre­ce prin atâtea ve­ri­fi­cări.“

O per­soa­nă ca­re deți­ne sta­tut de re­fu­giat pri­mește, din par­tea sta­tu­lui ro­mân, su­ma de 540 de lei pe lu­nă, timp de 12 luni. La acești bani se adau­gă aju­to­rul pri­mit din par­tea OIM și din par­tea unor or­ga­ni­zații ne­gu­ver­na­men­ta­le. Acest aju­tor poa­te fi atât fi­nan­ciar (de exem­plu, OIM ofe­ră fi­e­că­rei per­soa­ne câte 200 de eu­ro), cât și sub for­mă de ser­vi­cii – cur­suri de lim­ba ro­mână, in­ter­me­di­e­re pen­tru gă­si­rea unor cur­suri de ca­li­fi­ca­re pro­fe­si­o­na­lă și a unui loc de mun­că, pre­cum și pen­tru ac­cep­ta­rea co­pi­i­lor străini în gră­di­nițe­le și șco­li­le din Ro­mânia. Străi­nii par să se in­te­gre­ze foar­te bine în ța­ra noas­tră, iar unii din­tre ei ră­mân aici pe ter­men lung și co­la­bo­re­a­ză cu au­to­ri­tăți­le sau cu di­ver­se ONG-uri pen­tru a-i aju­ta pe noii re­fu­giați. Un caz foar­te in­te­re­sant, pre­zen­tat la con­fe­ri­nța de ieri de la Bu­cu­rești, a fost cel al lui Mo­ha­med, un tânăr re­fu­giat pro­venit din Si­ria, ca­re acum fa­ce li­ceul în Ro­mânia. Între­bat fi­ind ce aju­tor ar mai dori, el a răs­puns di­rect: „Să in­tru la Fa­cul­ta­tea de Me­di­ci­nă fă­ră ta­xă. Ta­xa e de 7.000 de eu­ro, e prea mult pen­tru mi­ne“.

Mir­cea Mo­ca­nu ne-a ex­pli­cat că și o ase­me­nea so­li­ci­ta­re poa­te fi re­zol­va­tă, con­form le­gii ca­re spu­ne că o per­soa­nă cu sta­tut de re­fu­giat are drep­tul, ca și ce­tățe­nii ro­mâni, să in­tre la fa­cul­ta­te fă­ră pla­tă. Dar cu con­diția să ia exa­me­nul de ad­mi­te­re.

FO­TO: MI­HAI DIAC

Re­fu­giat kurd din Si­ria, de­ja so­sit în Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.