Scan­dal în Par­la­ment la dez­ba­te­ri­le pe le­gea Po­li­ţi­ei

PNL acu­ză PSD că fu­ră vo­turi în Le­gis­la­tiv

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Opo­zi­ţia a acu­zat PSD că fu­ră vo­turi în Par­la­ment la dez­ba­te­ri­le din co­mi­sii pri­vind le­gea Po­liți­ei. PNL a ce­rut amâna­rea dez­ba­te­ri­lor și de aici a înce­put scan­da­lul: PSD su­sți­ne că au fost 19 vo­turi pen­tru amâna­re, PNL su­sți­ne că au fost 21 de vo­turi.

Opo­zi­ţia acu­ză PSD că fu­ră vo­turi în Par­la­ment, du­pă ce proi­ec­tul de le­ge pen­tru spo­ri­rea atri­bu­ţi­i­lor Po­li­ţi­ei a fost adus din nou în dez­ba­te­rea co­mi­si­i­lor reu­ni­te de Apă­ra­re şi Ju­ri­di­că.

Par­la­men­ta­rii din Opo­zi­ţie au acu­zat PSD că a fu­rat do­uă vo­turi la vo­tul pen­tru amâna­rea dez­ba­te­rii proi­ec­tu­lui, ce­ru­tă de de­pu­ta­tul PNL Ovi­diu Ra­ețchi. Scan­da­lul a înce­put în mo­men­tul vo­tu­lui, când preșe­din­te­le Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce, Ni­cușor Ha­lici (PSD), a anu­nțat că sunt doar 19 vo­turi pen­tru amâna­re. De­pu­tații PNL au su­sți­nut că sunt 21 de vo­turi, cei de la PSD au re­fu­zat să re­cu­noas­că acest lu­cru, iar li­be­ra­lii au pă­ră­sit șe­di­nța, în semn de pro­test. Opo­ziția a ce­rut ca le­gea să fie amâna­tă pen­tru a so­li­ci­ta un punct de ve­de­re de la CSAT, dat fi­ind că es­te vor­ba des­pre spo­ri­rea drep­tu­ri­lor po­lițiști­lor. „Hai să nu aștep­tăm să luăm lu­mi­nă de la Co­tro­ceni“, s-a opus Ni­cușor Ha­lici (PSD), preșe­din­te al Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce.

Li­be­ra­lul Ovi­diu Ra­ețchi acu­ză PSD că „și-a împins ile­gal, în co­mi­si­i­le reu­ni­te Ju­ri­di­că și de Apă­ra­re, proi­ec­tul de le­ge Drag­nea–Car­men Dan–Ior­da­che pen­tru spo­ri­rea atri­bu­ţi­i­lor Po­li­ţi­ei (res­pin­să de­ja de CCR și reîncăl­zi­tă), deși se vo­ta­se pen­tru amâna­rea ei la pro­pu­ne­rea PNL“.

„Era clar că sunt ga­ta să fa­că ori­ce încă de săp­tă­mâna tre­cu­tă, când au încer­cat să pu­nă șe­din­ţa în tim­pul mo­ţi­u­nii de cen­zu­ră, dar au fost pri­nși. Ior­da­che coor­do­nea­ză pro­ce­sul și se com­por­tă exact ca în pe­ri­oa­da Or­do­nan­ţei 13. Sunt abso­lut dis­pe­ra­ţi să tre­a­că proi­ec­tul, pro­ba­bil vor să uti­li­ze­ze in­tro­du­ce­rea an­ti­te­ro în atri­bu­ţii pen­tru a-și fa­ce un mic SRI per­so­nal. Cum să furi toc­mai la o le­ge a Po­li­ţi­ei?“, a spus Ovi­diu Ra­eţ­chi (PNL), vi­ce preșe­din­te­le Co­mi­si­ei pen­tru Apă­ra­re, or­di­ne pu­bli­că și si­gu­ran­ţă na­ţi­o­na­lă din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor. „Nu, nu s-a schim­bat ni­mic în PSD du­pă dis­pa­ri­ţia lui Drag­nea în pe­ni­ten­ciar, vo­ca­ţia min­ci­u­nii și a ho­ţi­ei a ră­mas nes­chim­ba­tă“, a con­chis Ra­eţ­chi. Una din­tre prin­ci­pa­le­le mo­di­fi­cări ale proi­ec­tu­lui de le­ge le per­mi­te po­li­ţiști­lor să in­tre în lo­cu­in­ţe atunci când au sus­pi­ci­uni că per­soa­na din in­te­ri­or plă­nu­i­ește să co­mi­tă o in­frac­ţi­u­ne sau es­te sus­pec­ta­tă de te­ro­rism. Până acum, agen­ţii ave­au ne­voie de man­dat. Le­gea a fost de­cla­ra­tă ne­con­sti­tu­ţi­o­na­lă la se­si­za­rea preșe­din­te­lui Io­han­nis, însă a fost re­tri­mi­să în Par­la­ment într-o for­mă aproa­pe nes­chim­ba­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.