Fir­me­le ro­mânești mun­cesc, iar mul­ti­nați­o­na­le­le nu plă­tesc

Aso­ci­e­rea FCC Con­struc­cti­on SA/Astal­di SPA are de pla­tă fac­turi de aproa­pe un mi­li­on de eu­ro

Romania Libera - - Prima Pagina - cris­tian.ha­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Ca­zu­ri­le fir­me­lor ro­mânești ca­re au pro­ble­me cu mul­ti­nați­o­na­le­le sunt, par­că, din ce în ce mai de­se. Cel mai nou exem­plu: do­uă com­pa­nii din Con­sta­nța ca­re au dat în ju­de­ca­tă Aso­ci­e­rea FCC Con­struc­ci­on SA/Astal­di SPA pen­tru pla­ta unor fac­turi res­tan­te. Spa­ni­o­lii de la FCC sunt li­deri de proi­ect. Cul­mea, es­te a do­ua oa­ră când ce­le do­uă com­pa­nii ro­mânești, ad­mi­nis­tra­te de ace­lași om de afa­ceri, pățesc acest lu­cru cu FCC Con­struc­ci­on.

Do­uă com­pa­nii ro­mânești se lup­tă, din nou, în in­sta­nță cu mul­ti­nați­o­na­le­le ca­re nu și-au achi­tat obli­gați­i­le de pla­tă. Ca­zu­ri­le fir­me­lor ro­mânești ca­re au pro­ble­me cu mul­ti­nați­o­na­le­le sunt, par­că, din ce în ce mai de­se.

Cel mai nou exem­plu: do­uă com­pa­nii din Con­sta­nța ca­re au dat în ju­de­ca­tă Aso­ci­e­rea FCC Con­struc­ci­on SA/Astal­di SPA pen­tru pla­ta unor fac­turi res­tan­te. Spa­ni­o­lii de la FCC sunt li­deri de proi­ect. Cul­mea, es­te a do­ua oa­ră când ce­le do­uă com­pa­nii ro­mânești, ad­mi­nis­tra­te de ace­lași om de afa­ceri, pățesc acest lu­cru cu FCC Con­struc­cti­on.

Aproa­pe un mi­li­on de eu­ro

Pe ro­lul in­sta­nțe­lor din Con­sta­nța, fir­me­le lo­ca­le As­falt Do­bro­gea SRL și Com­prest Util SRL se lup­tă pen­tru a re­cu­pe­ra con­tra­va­loa­rea unor fac­turi emi­se că­tre Aso­ci­e­rea FCC Con­struc­cti­on SA/Astal­di SPA. Es­te vor­ba des­pre su­me în va­loa­re de 2,47 mi­li­oa­ne lei, res­pec­tiv 1,89 mi­li­oa­ne lei, dar și des­pre pe­na­li­tăți­le de întârzi­e­re. În to­tal, vor­bim de 4.598.344 lei, adi­că apro­xi­ma­tiv un mi­li­on de eu­ro. Ce­le do­uă fir­me din Con­sta­nța au con­trac­te de vânza­re-cum­pă­ra­re, res­pec­tiv de fur­ni­za­re de pro­du­se cu pu­ne­re în ope­ră, cu Aso­ci­e­rea FCC Con­struc­cti­on SA/Astal­di SPA. Prac­tic, ro­mânii au fur­ni­zat

pia­tră, as­falt și be­ton pen­tru re­a­li­za­rea unui sens gi­ra­to­riu sus­pen­dat pe Au­tos­tra­da 4, în apro­pi­e­re de lo­ca­li­ta­tea Ovi­diu. Es­te se­cți­u­nea de au­tos­tra­dă ca­re fun­cți­o­nea­ză ca va­rian­tă de oco­li­re a mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța. Mai mult, ro­mânii au tur­nat și as­fal­tul. Una din­tre or­do­na­nțe a fost câști­ga­tă în in­sta­nță, cea de-a do­ua es­te în pro­nu­nța­re. Din in­for­mați­i­le noas­tre, nu­mă­rul fir­me­lor ca­re nu sunt plă­ti­te de străini es­te de cel puțin 10. Su­me­le sunt de la 50.000 la câte­va su­te de mii de lei la fi­e­ca­re din­tre ele. Bani ca­re înse­am­nă, în une­le ca­zuri, chiar su­pra­vi­ețu­i­rea aces­tor fir­me.

Con­tract de 26 mi­li­oa­ne lei

Vor­bim des­pre can­ti­tăți im­por­tan­te, de exem­plu cir­ca 400.000 to­ne de pia­tră. Con­trac­tul pen­tru pia­tră va­lo­re­a­ză 15,40 mi­li­oa­ne lei, cel pen­tru as­falt – 8,86 mi­li­oa­ne lei, iar cel pen­tru be­ton – 1,70 mi­li­oa­ne lei. În to­tal: 25,96 mi­li­oa­ne lei. Prin con­tract, pă­rți­le au con­venit ca pen­tru pro­du­se­le li­vra­te și lu­cră­ri­le efec­tua­te să se emi­tă fac­turi în ter­men de trei zi­le de la li­vra­rea

pro­du­se­lor, res­pec­tiv o da­tă pe săp­tă­mână, pen­tru pu­ne­rea în ope­ră a mix­tu­rii as­fal­ti­ce. De ase­me­nea, s-a con­venit și ca pla­ta să se re­a­li­ze­ze în ter­men de 15 zi­le de la da­ta co­mu­ni­că­rii fac­tu­ri­lor.

Și-au asu­mat, dar nu au plă­tit

Fir­me­le din Con­sta­nța au emis fac­tu­ri­le afe­ren­te, ca­re au fost însuși­te la pla­tă de că­tre par­tea pârâtă, prin sem­nă­tu­ră și ștam­pi­lă. „La împli­ni­rea ter­me­nu­lui sca­dent de pla­tă a fac­tu­ri­lor pen­tru pro­du­se­le/ ser­vi­ci­i­le pres­ta­te, pârâta nu și-a exe­cu­tat obli­gația de pla­tă a aces­to­ra, nici du­pă re­pe­ta­te și in­sis­ten­te so­li­ci­tări te­le­fo­ni­ce iniția­te de re­cla­man­tă pe ace­as­tă te­mă“, se ara­tă în mo­ti­va­rea pe ca­re fir­me­le ro­mânești au înain­tat-o Tri­bu­na­lu­lui Con­sta­nța. Re­cla­man­tul a ape­lat la un exe­cu­tor ju­de­că­to­resc, ca­re, la rândul său, a emis o so­mație de

pla­tă ce înde­pli­nește con­diți­i­le ce­ru­te de le­ge: es­te cer­tă, li­chi­dă și exi­gi­bi­lă.

Cum se apă­ră străi­nii

În întâmpi­na­rea de­pu­să de fir­ma de avo­ca­tu­ră ca­re re­pre­zin­tă aso­ciația se ce­re res­pin­ge­rea or­do­na­nței de pla­tă, pen­tru că nu a fost co­mu­ni­ca­tă că­tre Aso­ci­e­rea FCC Con­struc­cti­on SA/Astal­di SPA, ci că­tre FCC Bar­ce­lo­na SA – Su­cur­sa­la Bu­cu­rești. Am­be­le fir­me au însă ace­e­ași adre­să, în Bu­cu­rești. Mai spu­ne avo­ca­tul că una din­tre fir­me nu ar fi de­pus o ga­ra­nție de bună exe­cuție, prin ur­ma­re aso­ci­e­rea „nu poa­te fi obli­ga­tă la pla­ta pre­tin­su­lui de­bit“. De ase­me­nea, avo­ca­tul spu­ne că li­ti­gi­ul nu poa­te fi so­luți­o­nat prin or­do­na­nță de pla­tă (n.r. – o pro­ce­du­ră foar­te ra­pi­dă), ci nu­mai pe ca­lea drep­tu­lui co­mun. În fi­ne, con­si­de­ră că ace­as­tă cre­a­nță nu es­te cer­tă și exi­gi­bi­lă și con­tes­tă mo­dul de cal­cul al pe­na­li­tăți­lor. L-am su­nat și pe re­pre­zen­tan­tul le­gal al aso­ci­e­rii, însă aces­ta nu a răs­puns la te­le­fon sau la me­saj.

Insis­te­nțe­le CNAIR

Omul de afa­ceri Gri­go­re Co­mă­nes­cu, ma­na­ge­rul

ge­ne­ral al ce­lor do­uă fir­me ro­mânești, spu­ne că se ju­de­că de­ja de pes­te trei ani cu cei de la FCC, ca­re nu au plă­tit o fac­tu­ră pen­tru lu­cră­ri­le la A4. „Am ac­cep­tat să lu­crez acum cu ei la insis­te­nțe­le ce­lor de la CNAIR (Com­pa­nia Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ru­ti­e­re), ca­re au spus că ga­ran­te­a­ză ei plăți­le. Și-au luat an­ga­ja­men­tul“, spu­ne aces­ta, adău­gând că nu exis­tă jus­ti­fi­ca­re re­a­lă pen­tru re­fu­zul la pla­tă, dar că toa­tă lu­mea ta­ce. „Noi, fir­me­le ro­mânești, atâtea câte am mai ră­mas, de ce mai mun­cim? Da­că s-a luat de­ci­zia să in­trăm în fa­li­ment, să ni se spu­nă și no­uă. Mul­ti­nați­o­na­le­le ple­a­că cu ba­nii din ța­ră, noi sun­tem proștii sa­tu­lui. Da­că o fir­mă mai mi­că pățește așa ce­va, in­tră în fa­li­ment. Noi ne plă­tim la timp ta­xe­le și im­po­zi­te­le că­tre sta­tul ro­mân“, a de­cla­rat omul de afa­ceri.

Chi­chițe în in­sta­nță

O altă pro­ble­mă es­te fap­tul că pe­na­li­tăți­le de întârzi­e­re

nu se pot fac­tu­ra, cum spun unii ju­de­că­tori. Da­că ci­ne fac­tu­re­a­ză și nu încasează ră­mâne cu da­to­rii, plă­tește im­po­zi­tul pe pro­fit pe ace­le fac­turi. So­luția ar fi ca ju­de­că­to­rii să sta­bi­le­as­că do­bânda și ca abia apoi fir­me­le să fac­tu­re­ze.

Pi­er­deri de 230 mi­li­oa­ne lei în 5 ani

Aso­ci­e­rea FCC Con­struc­cti­on SA/Astal­di SPA, ca­re fun­cți­o­nea­ză ca o en­ti­ta­te co­mer­cia­lă cu un cod unic de iden­ti­fi­ca­re, nu a de­pus ni­ci­o­da­tă bi­la­nțuri fi­nan­ciar-con­ta­bi­le la Mi­nis­te­rul Fi­na­nțe­lor. A de­pus însă bi­la­nțuri FCC Con­struc­cti­on SA Bar­ce­lo­na – Su­cur­sa­la Bu­cu­rești, ca­re are un CUI di­fe­rit, dar are exact ace­lași se­diu, în Bu­cu­rești, ca și aso­ci­e­rea. În anul 2017, cel mai re­cent dis­po­ni­bil pe por­ta­lul Mi­nis­te­ru­lui Fi­na­nțe­lor, FCC Con­struc­cti­on SA Bar­ce­lo­na – Su­cur­sa­la Bu­cu­rești, ca­re are ca obi­ect de ac­ti­vi­ta­te lu­crări de con­stru­cții de dru­muri și au­tos­tră­zi, a înre­gis­trat o ci­fră

În to­tal, spa­ni­o­lii de la FCC și olan­de­zii de la Van Oord au ra­por­tat, în ul­ti­mii ani, pi­er­deri de cir­ca 450 mi­li­oa­ne lei, adi­că aproa­pe 100 mi­li­oa­ne eu­ro.

de afa­ceri de 267.183.326 și pi­er­deri de 116.720.669 lei. Așa­dar, aproa­pe ju­mă­ta­te din ci­fra de afa­ceri o re­pre­zin­tă pi­er­de­ri­le. Si­tuația nu ara­tă mai bine nici da­că ne ui­tăm la ce au fă­cut în ul­ti­mii ani. Com­pa­nia spa­ni­o­lă a reușit un pro­fit nu­mai în 2014, dar, per to­tal, în pe­ri­oa­da 20132017, a ra­por­tat pi­er­deri de 231.289.522 lei, adi­că cir­ca 49 mi­li­oa­ne eu­ro la cur­sul de schimb de azi.

Ita­li­e­nii – pro­ble­me la ei aca­să

Astal­di, com­pa­nia din ace­as­tă aso­ci­e­re spa­ni­o­lo-ita­lia­nă, are mari pro­ble­me la ea aca­să. A avut ne­voie de aju­to­rul prin­ci­pa­lu­lui său com­pe­ti­tor, Sa­lini-Impre­gi­lo, ca­re în fe­brua­rie a.c. s-a ofe­rit să-i cum­pe­re acți­uni de 225 mi­li­oa­ne eu­ro pen­tru a o ți­ne pe li­nia de plu­ti­re. În ul­ti­mii 5 ani (2014-2018), su­cur­sa­la din Ro­mânia a ra­por­tat un pro­fit to­tal de 5.043.134 lei. Ci­fre­le de afa­ceri sunt însă ameți­toa­re: nu­mai în anul 2019, Astal­di are an­ga­ja­men­te

pen­tru fi­na­li­za­rea unor lu­crări de con­stru­cție în va­loa­re de 400 mi­li­oa­ne eu­ro, con­form de­cla­rați­i­lor fos­tu­lui ministru al Tran­spor­tu­ri­lor, Lu­cian Șo­va. Cel mai im­por­tant proi­ect aflat în de­ru­la­re es­te fi­na­li­za­rea lu­cră­ri­lor la Ma­gis­tra­la 5 de me­trou, între stați­i­le Eroi­lor și Râul Doam­nei. Tot Astal­di are în exe­cuție și cel mai ma­re lot din Au­tos­tra­da A3, Câmpia Tur­zii–Târgu Mu­reș, res­pec­tiv lo­tul 2 din tron­so­nul Ogra–Câmpia Tur­zii, în lun­gi­me de 18 km. Cu CFR SA, Astal­di are con­trac­te de 3,45 mi­liar­de lei pen­tru mo­der­ni­za­rea a 81 ki­lo­me­tri de ca­le fe­ra­tă, iar cu Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei ita­li­e­nii au un con­tract pen­tru fi­na­li­za­rea Pa­sa­ju­lui Ci­u­rel.

Olan­de­zii de la Van Oord – pi­er­deri de pes­te 207 mi­li­oa­ne lei

Nu es­te sin­gu­ra mul­ti­nați­o­na­lă ca­re lu­cre­a­ză pe pi­er­de­re. Olan­de­zii de la Van Oord, ca­re au re­a­li­zat o ma­re par­te din lu­cră­ri­le de con­so­li­da­re a țăr­mu­lui

Mă­rii Ne­gre, au ra­por­tat pi­er­deri imen­se. Din 2013, de la înfi­i­nța­rea su­cur­sa­lei, până în 2018, po­tri­vit da­te­lor fur­ni­za­te de Mi­nis­te­rul Fi­na­nțe­lor, olan­de­zii au pi­er­dut în Ro­mânia 207.461.257 lei, în con­diți­i­le în ca­re au avut lu­crări de pes­te un mi­liard de lei. Nici ei nu au plă­tit o par­te din fur­ni­zo­rii ro­mâni. Com­prest Util, fir­ma ca­re

a exe­cu­tat o bună par­te din lu­cră­ri­le de con­so­li­da­re a țăr­mu­lui, s-a ju­de­cat trei ani pen­tru un rest de pla­tă de cir­ca un mi­li­on de eu­ro. L-a obți­nut du­pă mul­te ter­gi­ver­sări și și­ca­ne ale olan­de­zi­lor. Ba mai mult, în iu­nie, ma­gis­trații au de­cis că olan­de­zii tre­bu­ie să plă­te­as­că și pe­na­li­tăți și do­bânzi de întârzi­e­re de pes­te un mi­li­on de lei.

Fo­to: FA­CE­BOOK/ASO­CIAȚIA PRO IN­FRAS­TRUC­TU­RA

SEN­SUL GI­RA­TO­RIU sus­pen­dat de pe A4, re­a­li­zat cu con­tri­buția de­ci­si­vă a fir­me­lor ro­mânești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.