SENATORII PSD NU“L VOR PE ISĂRESCU ÎN FRUN­TEA BNR

Pri­ma re­vol­tă a aleși­lor PSD împo­tri­va pre­mi­e­ru­lui Viorica Dăncilă

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Senatorii PSD, au de­cis să nu îl sus­ţi­nă pe Mu­gur Isărescu pen­tru un nou man­dat de gu­ver­na­tor al BNR. Cel mai ve­he­ment opo­zant al aces­tei pro­pu­neri es­te li­de­rul se­na­to­ri­lor PSD Șer­ban Ni­co­lae. „Ni­ci­un se­na­tor PSD pre­zent la șe­din­ţă nu a do­rit să îl sus­ţi­nă pe Mu­gur Isărescu pen­tru un nou man­dat de gu­ver­na­tor. Aștep­tăm altă pro­pu­ne­re”, a de­cla­rat Șer­ban Ni­co­lae. Anun­ţul vi­ne du­pă ce li­de­rii Coa­li­ţi­ei PSD-ALDE anun­ţa­se­ră spri­ji­nul pen­tru Isărescu.

Gru­pul se­na­to­ri­lor PSD, con­dus de Șer­ban Ni­co­lae, es­te ne­mul­ţu­mit de de­ci­zia Vi­o­ri­căi Dăncilă și a lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu de a-l sus­ţi­ne pe Mu­gur Isărescu pen­tru un nou man­dat de gu­ver­na­tor al Băn­cii Na­ţi­o­na­le. La fel de ve­he­ment s-a ma­ni­fes­tat și se­na­to­rul ALDE Da­ni­el Zam­fir.

Senatorii PSD au de­cis să nu-l su­sți­nă pe Mu­gur Isărescu pen­tru un nou man­dat de gu­ver­na­tor al BNR. De­ci­zia vi­ne du­pă ce li­de­rii coa­liți­ei PSD-ALDE anu­nța­se­ră spri­ji­nul pen­tru Isărescu.

Exis­te­nța aces­tei opo­ziții es­te re­cu­nos­cu­tă chiar de pur­tă­to­rul de cu­vânt al PSD, Mi­hai Fi­for, ca­re pre­ci­ze­a­ză că senatorii PSD au ajuns la con­clu­zia că nu l-ar sus­ţi­ne pe Mu­gur Isărescu pen­tru un nou man­dat. No­ua con­du­ce­re a BNR ur­me­a­ză să fie vo­ta­tă de Par­la­ment pe 3 iu­lie. „În șe­din­ţa coa­li­ţi­ei de astă­zi s-a dis­cu­tat vi­za­vi de ce se întâmplă cu Ban­ca Na­ţi­o­na­lă. Nu a fost o dis­cu­ţie no­mi­na­lă pe ci­ne și cum. Asta vă pot spu­ne pen­tru că am par­ti­ci­pat la

ace­as­tă șe­din­ţă. De altmin­teri, chiar doam­na prim-ministru, la de­cla­ra­ţi­i­le pe ca­re le-a avut du­pă șe­din­ţa coa­li­ţi­ei, nu a ros­tit un nu­me. E ade­vă­rat că du­pă ace­ea, în șe­din­ţa gru­pu­lui se­na­to­rial, de pil­dă, co­le­gii mei au ajuns la con­clu­zia că n-ar sus­ţi­ne o no­uă can­di­da­tu­ră a dom­nu­lui Mu­gur Isărescu. Prin ur­ma­re, sunt pă­reri pro și con­tra vi­za­vi de o ast­fel de can­di­da­tu­ră. Ur­me­a­ză să ve­dem înco­tro mer­ge PSD, ca­re es­te de­ci­zia pe ace­as­tă te­mă“, a de­cla­rat Mi­hai Fi­for.

Senatorii au in­vi­tat-o pe Viorica Dăncilă să vi­nă într-o șe­din­ţă a gru­pu­lui și să ex­pli­ce mo­ti­ve­le aces­tei răs­tur­nări fla­gran­te de si­tua­ţie fa­ţă de ati­tu­di­nea pe ca­re so­cial-de­mo­cra­ţii au avut-o în tim­pul lui Li­viu Drag­nea. Unul din­tre cei mai ve­he­me­nți cri­tici ai spri­ji­ni­rii lui Isărescu a fost chiar șe­ful se­na­to­ri­lor PSD, Șer­ban Ni­co­lae.

Alți opo­za­nți

Ne­mu­lțu­miri exis­tă și în gru­pul de­pu­tați­lor PSD. Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu, de­pu­tat PSD, se­cre­tar al Ca­me­rei, a de­cla­rat că ea nu va vo­ta pen­tru men­ţi­ne­rea în con­ti­nua­re a lui Mu­gur Isărescu în func­ţia de gu­ver­na­tor al Băn­cii Na­ţi­o­na­le.

Ne­mu­lțu­miri în acest sens a ex­pri­mat și de­pu­ta­tul Li­viu Pleșoia­nu. „Mu­gur Isărescu – din nou la BNR. Are, ci­că, «su­sți­ne­rea Coa­liți­ei» pen­tru un nou man­dat. Dar ci­ne e «coa­liția» asta?! Dăncilă, Tă­ri­ce­a­nu și încă doi oa­meni de la PSD și de la ALDE?! Pe Zam­fir, de la ALDE, l-a între­bat ci­ne­va? Pe mi­ne și pe co­le­gii de la PSD ne-a între­bat ci­ne­va?“, a co­men­tat Pleșoia­nu pe o rețea de so­cia­li­za­re.

La fel de ve­he­ment s-a pro­nun­ţat și se­na­to­rul ALDE Da­ni­el Zam­fir. „Pre­si­u­nea con­stan­tă pe ca­re Mu­gur Isărescu a fă­cut-o asu­pra Gu­ver­nu­lui a dat roa­de. Într-un mo­ment nu toc­mai ușor pen­tru Gu­vern, înco­lțit din toa­te pă­rți­le, Aya­tol­lah-ului îi reușește din nou. Ma­ni­pu­la­rea de a pu­ne în cârca Gu­ver­nu­lui in­flația a reușit și ea, deși es­te răs­pun­de­rea BNR“, a scris Zam­fir într-o pos­ta­re pe Fa­ce­book. „Eu vă asi­gur că ră­mân ace­lași: voi vo­ta împo­tri­va lui Isărescu și sper să fie mu­lți par­la­men­tari ca­re să fa­că la fel“, su­nă me­sa­jul se­na­to­ru­lui ALDE.

Mu­gur Isărescu, cel mai lon­ge­viv gu­ver­na­tor aflat la cârma unei bănci cen­tra­le, va fi sus­ţi­nut pen­tru un nou man­dat la Ban­ca Na­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei (BNR) de că­tre coa­li­ţia PSD-ALDE, a anun­ţat, luni, preșe­din­te­le Se­na­tu­lui, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, du­pă o întâlni­re cu pre­mi­e­rul Viorica Dăncilă.

Re­proșu­ri­le din era Drag­nea

Su­sți­ne­rea lui Isărescu pen­tru un nou man­dat la BNR ar re­pre­zen­ta o schim­ba­re ra­di­ca­lă a stra­te­gi­ei PSD, ca­re, în man­da­tul de preșe­din­te al lui Li­viu Drag­nea, îl tran­sfor­ma­se pe gu­ver­na­to­rul Băn­cii Cen­tra­le într-o țin­tă pre­di­lec­tă a ata­cu­ri­lor po­li­ti­ce. Un răz­boi între Li­viu Drag­nea și BNR a fost le­gat de in­flație. Anul tre­cut, Drag­nea îi tri­mi­tea o scri­soa­re lui Mu­gur Isărescu, în ca­re îl ate­nți­o­na că Ban­ca Nați­o­na­lă a in­dus neîncre­de­re în Gu­vern. O dis­cuție ten­si­o­na­tă între fos­tul li­der PSD, Li­viu Drag­nea, și con­du­ce­rea BNR a exis­tat și pe te­ma ROBOR. Drag­nea afir­ma că es­te îngri­jo­rat de crește­rea ROBOR și că tre­bu­ie să exis­te o dis­cuție cu Ban­ca Nați­o­na­lă pe ace­as­tă te­mă.

Unul din­tre cri­ti­cii cei mai acer­bi ai aces­tu­ia a fost Da­ri­us Vâlcov, ca­re a fost con­ce­diat însă de Viorica Dăncilă din pos­tul de con­si­li­er pe pro­ble­me eco­no­mi­ce. Între­bat da­că vi­ze­a­ză man­da­tul de gu­ver­na­tor al BNR, Vâlcov a tran­smis un me­saj clar pri­vind po­si­bi­li­ta­tea schim­bă­rii lui Mu­gur Isărescu din ace­as­tă fun­cție. „Nu. Cred că și dom­nul Isărescu, și eu nu pu­tem să ţin­tim acest post, pen­tru că în mo­men­tul în ca­re ai niște lu­cruri ne­re­zol­va­te din spa­te es­te bine să nu te duci să încerci la Ban­ca Na­ţi­o­na­lă“.

De ase­me­nea, Isărescu a fost cri­ti­cat, în mod re­pe­tat, și de se­na­to­rul ALDE Da­ni­el Zam­fir, ca­re a sus­ţi­nut că in­di­ce­le ROBOR es­te „tru­cat“prin­tr-o înţe­le­ge­re între băn­ci­le co­mer­cia­le, cu im­pli­ca­rea BNR. De alt­fel, Isărescu a fost au­diat de Co­mi­sia eco­no­mi­că din Se­nat, con­du­să de Zam­fir, cu pri­vi­re la crește­rea ROBOR.

FO­TO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.