Un nou Răz­boi Re­ce în Ca­rai­be?

Stra­te­gi­i­le Ru­si­ei în Cu­ba și Ve­ne­zue­la, o pro­vo­ca­re pen­tru Sta­te­le Uni­te

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Un grup na­val ru­sesc al Flo­tei Nor­du­lui, com­pus din ce­le mai mo­der­ne na­ve de răz­boi și de es­cor­tă, con­dus de fre­ga­ta „Ami­ral Go­rșkov“, echi­pa­tă cu ra­che­te Ka­li­br, a in­trat luni, 24 iu­nie, în por­tul ca­pi­ta­lei cu­ba­ne­ze, Ha­va­na, pen­tru o vi­zi­tă ofi­cia­lă.

Un grup na­val al Flo­tei Nor­du­lui a Ru­si­ei, com­pus din ce­le mai mo­der­ne na­ve de răz­boi și de es­cor­tă, con­dus de fre­ga­ta Ami­ral Go­rșkov, echi­pa­tă cu ra­che­te Ka­li­br, a in­trat luni, 24 iu­nie, în por­tul ca­pi­ta­lei cu­ba­ne­ze, Ha­va­na pen­tru o vi­zi­tă ofi­cia­lă.

În con­tex­tul ge­o­po­li­ti­cii ac­tua­le în zo­nă, în ca­re Mos­co­va își pla­se­a­ză pi­o­nii în Cu­ba, amin­tind de epo­ca blo­cu­lui so­vi­e­tic, iar SUA ac­cen­tue­a­ză rit­mul san­cți­u­ni­lor con­tra in­su­lei so­cia­lis­te, acu­za­tă că su­sți­ne mi­li­tar gu­ver­nul vene­zue­le­an al lui Ni­co­las Ma­du­ro, alt aliat al Mos­co­vei și con­sti­tu­ie cu Ve­ne­zue­la și Ni­ca­ra­gua o „troi­ka a ti­ra­ni­ei”, ace­as­tă vi­zi­tă agi­tă ca­pi­ta­le­le re­gi­u­nii și con­fir­mă strânge­rea re­lați­i­lor între Ru­sia și Cu­ba, doi aliați „stra­te­gici”. Ter­men fo­lo­sit de preșe­din­te­le rus, Vla­di­mir Pu­tin, la sfârși­tul anu­lui tre­cut cu pri­le­jul vi­zi­tei la Mos­co­va a preșe­din­te­lui cu­ba­nez Mi­guel Dia­zCa­nel. Dis­cuți­i­le din­tre cei doi au vi­zat întă­ri­rea schim­bu­ri­lor co­mer­cia­le, dar și coo­pe­ra­rea mi­li­ta­ră. Co­ti­dia­nul Kom­mer­sant re­la­ta că Ru­sia va acor­da Cu­bei un împru­mut de pes­te 50 mi­li­oa­ne do­lari, pen­tru mo­der­ni­za­rea in­dus­tri­ei mi­li­ta­re cu­ba­ne­ze, un mi­liard pen­tru re­no­va­rea căi­lor fe­ra­te. În plus, s-au con­venit acor­duri în do­me­ni­ul nu­cle­ar ci­vil și al se­cu­ri­tății ci­ber­ne­ti­ce, Mos­co­va con­si­de­rând Cu­ba un ac­tor im­por­tant în ter­meni de pu­te­re mo­ra­lă pen­tru a fi o con

tra-pon­de­re la Was­hin­gton. Dis­ta­nța­rea Was­hin­gton-ului de Ha­va­na s-a do­ve­dit fa­vo­ra­bi­lă pen­tru Ru­sia și Chi­na ca­re și-au înmu­lțit pre­ze­nța în Cu­ba. În mai, preșe­din­te­le ame­ri­can Do­nald Trump, a ce­rut Cu­bei să înce­te­ze su­sți­ne­rea mi­li­ta­ră a re­gi­mu­lui Ma­du­ro și se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can, Mi­ke Pom­peo, afir­ma

că preșe­din­te­le Ve­ne­zue­lei era ga­ta să se re­fu­gi­e­ze în Cu­ba dar a fost con­vins de Ru­sia să re­nu­nțe. Atunci când opo­zan­tul vene­zue­le­an, Juan Guai­do, s-a au­to­pro­cla­mat preșe­din­te in­te­ri­mar, la Ca­ra­cas a fost sem­na­la­tă pre­ze­nța mer­ce­na­ri­lor ruși iar sit-ul Len­ta.ru pre­ci­za că aceștia au venit în Ve­ne­zue­la cu do­uă „zbo­ruri

char­ter” du­pă o es­ca­lă în Cu­ba, in­for­mație dez­mi­nți­tă de pur­tă­to­rul de cu­vânt al Krem­li­nu­lui. Ana­liștii ara­tă că Mos­co­va are mult de pi­er­dut în ca­zul schim­bă­rii de re­gim în Ve­ne­zue­la. Po­tri­vit L’Express, Ve­ne­zue­la es­te con­tro­la­tă de ar­ma­ta cu­ba­ne­ză. Mul­tă vre­me ocul­ta­tă, pre­ze­nța cu­ba­ne­ză, se­cre­tul lui

Po­li­chi­nel­le în Ve­ne­zue­la, es­te bine cu­nos­cu­tă astă­zi. Ru­sia și-a ma­ni­fes­tat su­sți­ne­rea față de Ma­du­ro și es­te cu­nos­cut că preșe­din­te­le Pu­tin obișnu­i­ește să pla­se­ze fo­rțe­le sa­le mi­li­ta­re sau pa­ra­mi­li­ta­re pe mai mul­te te­a­tre pen­tru a pro­vo­ca stra­te­gi­i­le ame­ri­ca­ne, cum a fost în Si­ria și în Ucrai­na și acum în Ame­ri­ca La­ti­nă, în spe­cial în Cu­ba și Ve­ne­zue­la. Reu­ters, ci­tând trei sur­se, pre­ci­za că mer­ce­nari ruși se află în Ve­ne­zue­la pen­tru a-l pro­te­ja pe Ma­du­ro, mer­ce­nari le­gați de gru­pul pri­vat Wag­ner, ca­re a efec­tuat mi­si­uni în Ucrai­na și în Si­ria și ca­re ope­re­a­ză și în țări din Afri­ca, Pre­ze­nța lor a fost con­fir­ma­tă pen­tru Guar­dian de Evgheni Șa­ba­ev, un ca­zac mem­bru al unui grup pri­vat de mer­ce­nari și cu re­lații în fir­me­le mi­li­ta­re.

Age­nția ru­să de pre­să, TASS, a re­le­vat că Ru­sia își întă­rește du­ra­bil pre­ze­nța în Ame­ri­ca Cen­tra­lă, iar Ve­ne­zue­la a ofe­rit o in­su­lă un­de rușii pot sta­bi­li o ba­ză mi­li­ta­ră, insu­la La Orchi­la. Ru­sia a re­cu­nos­cut pre­ze­nța tru­pe­lor în Ve­ne­zue­la des­ti­na­te con­sul­tă­ri­lor mi­li­ta­re și nu pen­tru even­tua­le ope­rați­uni mi­li­ta­re iar la Mos­co­va, pur­tă­to­rul de cu­vânt

al mi­nis­te­ru­lui de Ex­ter­ne, Maria Za­ha­ro­va, a asi­gu­rat că „spe­cia­liști mi­li­tari ruși se află în Ve­ne­zue­la în ca­drul coo­pe­ră­rii mi­li­ta­re și teh­ni­ce între ce­le do­uă țări” dar nu a ofe­rit o ci­fră. În de­cem­brie, în Ve­ne­zue­la au ate­ri­zat do­uă bom­bar­di­e­re stra­te­gi­ce ru­se Tu­po­lev Tu-160, cu ca­pa­ci­ta­te nu­cle­a­ră, iar co­ti­dia­nul rus Ne­za­vis­si­maia Ga­ze­ta a pre­ci­zat că mi­si­u­nea bom­bar­di­e­re­lor ar pu­tea avea le­gă­tu­ră cu un plan rus vi­zând sta­bi­li­rea unei pre­ze­nțe mi­li­ta­re pe ter­men lung în Ca­rai­be. Din insu­la Orchi­la, aces­te Tu-160 pot efec­tua pa­tru­lări dea­su­pra Ca­rai­be­lor fă­ră să fie ne­voie de avi­oa­ne de re­a­li­men­ta­re.

Ve­ne­zue­la dis­pu­ne de im­por­tan­te re­zer­ve de pe­trol, iar gu­ver­nul rus și gi­gan­tul pe­tro­li­er Ros­neft au împru­mu­tat ța­ra cu cir­ca 17 mi­liar­de de do­lari din 2006, din ca­re une­le ca plăți an­ti­ci­pa­te pen­tru li­vrări vi­i­toa­re de pe­trol. Ve­ne­zue­la es­te con­frun­ta­tă cu cea mai gra­vă cri­ză eco­no­mi­că din isto­ria sa și ba­nii Ru­si­ei asi­gu­ră su­pra­vi­ețu­i­rea gu­ver­nu­lui Ma­du­ro dar și obți­ne­rea drep­tu­lui de a sta­bi­li o ba­ză mi­li­ta­ră ru­să în zo­nă, în apro­pi­e­re de SUA.

FO­TO EPA

Cu­ba. Fre­ga­ta Ami­ral Go­rșkov so­sind în port la Ha­va­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.