Fa­mi­lia adop­ti­vă nu re­nu­nță la ado­pție

Fa­mi­lia adop­ti­vă nu re­nu­nță la ado­pție

Romania Libera - - Prima Pagina - ele­na.ma­ri­nes­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Ra­mo­na și Ga­bri­el Să­că­rin, pă­rin­ţii adop­ti­vi ai So­ri­nei, fe­ti­ţa de et­nie ro­mă din Me­he­din­ţi în ju­rul că­reia s-a de­cla­nșat un ade­vă­rat scan­dal na­ţi­o­nal, sus­ţin că vor fa­ce tot ce es­te po­si­bil pen­tru a asi­gu­ra mi­no­rei con­di­ţi­i­le ne­ce­sa­re adap­tă­rii la no­ul ei sta­tut.

Pă­rin­ţii ca­re au înfiat-o pe So­ri­na, fe­ti­ţa de 8 ani din Baia de Aramă, au de­cla­rat în ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“că nu vor re­nun­ţa la adop­ţie şi aşte­ap­tă de­ci­zia in­stan­ţei. Ra­mo­na Să­că­rin in­ten­ţi­o­nea­ză să păs­tre­ze le­gă­tu­ra cu fa­mi­lia ca­re a cres­cut-o pe fe­ti­ţă.

Ra­mo­na și Ga­bri­el Să­că­rin, pă­rin­ţii adop­ti­vi ai So­ri­nei, fe­ti­ţa de et­nie ro­mă din Me­he­din­ţi, în ju­rul că­reia s-a de­cla­nșat un ade­vă­rat scan­dal na­ţi­o­nal, sus­ţin că vor fa­ce tot ce es­te po­si­bil pen­tru a asi­gu­ra mi­no­rei con­di­ţi­i­le ne­ce­sa­re adap­tă­rii la no­ul ei sta­tut. În ci­u­da zvo­nu­ri­lor apă­ru­te în me­dia con­form că­ro­ra cu­plul de ro­mâni sta­bi­lit în SUA ar fi dis­pus să re­nun­ţe la adop­ţie în ur­ma pre­si­u­ni­lor pu­bli­ce la adre­sa lor, ma­ma adop­ti­vă a pre­ci­zat pen­tru RL că nu exis­tă ca­dru le­gal pen­tru a fa­ce acest lu­cru și vor con­ti­nua de­mer­su­ri­le pen­tru fi­na­li­za­rea pro­ce­su­lui. Ga­bri­el Să­că­rin a spus că es­te un zvon ca mul­te alte­le, le­ga­te de adop­ţie. Ea nu a de­ta­liat însă cum vor pro­ce­da în ca­zul în ca­re va fi ne­voie de o șe­de­re mai înde­lun­ga­tă în Ro­mânia până la fi­na­li­za­rea an­che­te­lor: „Noi aștep­tăm ho­tă­râri­le in­sta­nței și apoi vom fa­ce pla­nu­ri­le ne­ce­sa­re. În con­ti­nua­re fa­cem con­si­li­e­rea So­ri­nei cu su­pra­ve­ghe­rea psi­ho­lo­gi­lor DGASPC“.

„Acum soar­ta ei es­te în mâna ju­de­că­to­ri­lor pen­tru a nu știu câta oa­ră. Da­că se va de­ci­de că adop­ţia a fost co­rect fă­cu­tă, și eu am con­vin­ge­rea ca a fost ex­trem de co­rec­tă, îi va fi în sfârșit foar­te bine, iar Ro­mânia va avea con­tact cu noi și va cu­noaște po­ves­tea ei și de aici înain­te. Mai mult de­cât atât, du­pă ce toa­tă ne­bu­nia se va stin­ge, noi vom iniția con­tac­tul cu fa­mi­lia Șă­ră­măt pen­tru ca So­ri­na să ră­mână în con­tact cu Andre­ea. Dar asta se va întâmpla când to­tul se va li­niști“. În le­gă­tu­ră cu sus­pi­ci­u­ni­le de mi­tu­i­re a unor func­ţi­o­nari din sta­tul ro­mân pen­tru gră­bi­rea pro­ce­su­lui de adop­ţie, Ga­bri­el Să­că­rin a pre­ci­zat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“că cei 30.000 de do­lari au fost ba­nii da­ţi le­gal agen­ţi­ei din SUA ca­re s-a ocu­pat de in­ter­me­di­e­rea adop­ţi­ei: „Șpa­ga a fost in­ves­ti­ga­tă încă de anul tre­cut de DIICOT Me­he­di­nți și s-a încheiat cu or­do­na­nța de

Nu exis­tă po­si­bi­li­ta­te în le­ge pen­tru a re­nun­ţa la co­pi­lul tău.“GA­BRI­EL SĂ­CĂ­RIN, ta­tăl adop­tiv a So­ri­nei

neînce­pe­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le. Bani de ca­re se vor­bește sunt chel­tu­i­e­li în Sta­te­le Uni­te, un­de toa­te ser­vi­ci­i­le se plă­tesc. Chi­ta­nța a fost de­pu­să la do­sar. În Ro­mânia, pro­ce­du­ra de ado­pție es­te gra­tu­i­tă“. Ga­bri­el Să­că­rin a mai spus pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“că in­for­ma­ţi­i­le pri­vind even­tua­le tes­te de com­pa­ti­bi­li­ta­te fă­cu­te So­ri­nei sunt fal­se.

Hă­ţiș le­gis­la­tiv

Fe­tița a fost lua­tă de un pro­cu­ror vi­neri, pe 21 iu­nie, din ca­sa asis­ten­ţi­lor ma­ter­na­li în ca­re a cres­cut, din Baia de Aramă, ju­dețul Me­he­di­nți, du­pă ce a fost adop­ta­tă le­gal de fa­mi­lia Să­că­rin, ca­re trăi­ește în Sta­te­le Uni­te. Ca­zul So­ri­nei a stârnit un scan­dal na­ţi­o­nal, du­pă ce a fost fil­mat mo­dul în ca­re era lua­tă din ca­sa fa­mi­li­ei Șă­ră­măt, ca­re nu voia să o dea pă­rin­ţi­lor adop­ti­vi. În ur­ma de­cla­ra­ţi­i­lor au­to­ri­tă­ţi­lor, con­form că­ro­ra co­pi­lu­lui i s-ar in­ter­zi­ce să pă­ră­se­as­că Ro­mânia, so­ţii Să­că­rin re­cla­mă fap­tul că au fost ame­nin­ţa­ţi cu moar­tea de sus­ţi­nă­to­rii fa­mi­li­ei de asis­ten­ţi ma­ter­na­li în ca­re a cres­cut până acum So­ri­na, fi­ind in­clu­siv și­ca­na­ţi în tra­fic. Între timp, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral al Ro­mâni­ei, Bog­dan Li­cu, a tran­smis, luni, o or­do­na­nță Tri­bu­na­lu­lui Me­he­di­nți prin ca­re a ce­rut in­ter­zi­ce­rea pă­ră­si­rii te­ri­to­ri­u­lui Ro­mâni­ei de că­tre fe­tița de 8 ani și una Cu­rții de Apel Crai­o­va prin ca­re ce­re re­vi­zu­i­rea sen­ti­nței de încu­vi­i­nța­re a ado­pți­ei inter­nați­o­na­le a mi­no­rei. „Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral al Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție, dom­nul Di­mi­trie Bog­dan Li­cu a for­mu­lat astă­zi, 24 iu­nie 2019, o ce­re­re de or­do­na­nță preșe­di­nția­lă adre­sa­tă Tri­bu­na­lu­lui Me­he­di­nți prin ca­re a so­li­ci­tat in­ter­zi­ce­rea pă­ră­si­rii te­ri­to­ri­u­lui Ro­mâni­ei de că­tre mi­no­ra adop­ta­tă, până la ad­mi­nis­tra­rea pro­be­lor în do­sa­re­le pe­na­le con­sti­tu­i­te la Par­che­tul de pe lângă Cur­tea de Apel Crai­o­va și la Sec­ţia pen­tru Inves­ti­ga­rea Infrac­ţi­u­ni­lor din Jus­ti­ţie. Prin acți­u­nea for­mu­la­tă s-a so­li­ci­tat și obli­ga­rea pă­ri­nți­lor adop­ta­tori să asi­gu­re mi­no­rei, în Ro­mânia, un pro­gram de con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că pen­tru o pe­ri­oa­dă de 3 luni“, in­for­ma Par­che­tul Ge­ne­ral, prin­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să. To­to­da­tă, prin­tr-o acți­u­ne se­pa­ra­tă adre­sa­tă Cu­rții de Apel Crai­o­va a fost for­mu­la­tă, tot luni, o ce­re­re de re­vi­zu­i­re a de­ci­zi­ei ci­vi­le nr. 4 din 23 apri­lie 2019, pro­nu­nța­tă de Cur­tea de Apel Crai­o­va prin ca­re s-a dis­pus încu­vi­in­ţa­rea adop­ţi­ei in­ter­na­ţi­o­na­le a mi­no­rei, so­li­ci­tându-se „schim­ba­rea în tot a de­ci­zi­ei ata­ca­te, în sen­sul res­pin­ge­rii ape­lu­ri­lor ca ne­fon­da­te, iar în te­mei­ul art. 512 Cod Pro­ce­du­ră Ci­vi­lă a fost so­li­ci­ta­tă și sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii aces­tei ho­tă­râri“.

Fa­mi­lia bi­o­lo­gi­că, igno­ra­tă de au­to­ri­tă­ţi

În pro­ce­sul de adop­ţie 122 de fa­mi­lii au re­fu­zat să o adop­te pe So­ri­na du­pă ce au vă­zut po­za, mo­ment în ca­re a de­venit co­pil greu-adop­ta­bil și s-a tre­cut la așa-zi­sa adop­ţie in­ter­na­ţi­o­na­lă, ca­re es­te fă­cu­tă de fapt de ce­tă­ţeni ro­mâni cu do­mi­ci­li­ul în străi­nă­ta­te. Fe­ti­ţa a fost ofe­ri­tă fa­mi­li­ei ac­tua­le în ba­za unui pro­gram de cal­cu­la­tor, prin Re­gis­trul Na­ţi­o­nal al Adop­ţi­i­lor, nea­vând de ales din mai mul­ţi co­pii. Înain­te ca So­ri­na să ajun­gă la fa­mi­lia Șă­ră­măt, mă­tușa bi­o­lo­gi­că a So­ri­nei, ca­re are șa­se co­pii, și-ar fi do­rit să o cre­as­că pe So­ri­na ală­turi de fi­i­ca ei, Maria, dar au­to­ri­tăți­le nu i-au dat-o, pen­tru că avea toa­le­ta în cur­te și… prea mu­lți co­pii! „Cum a pu­tut să o dea la ame­ri­ca­nul aces­ta și mie nu?“, se între­a­bă fe­meia. Mă­tușa spu­ne că își do­rește foar­te mult ca fa­ta să ră­mână la fa­mi­lia Șă­ră­măt din Baia de Aramă. „Sunt oa­meni ca lu­mea! Ce pof­tea So­ri­na, aia avea! S-o la­se aco­lo da­că nu ne-o dă“, a de­cla­rat mă­tușa ei, într-o in­ter­ven­ţie te­le­vi­za­tă. Fe­meia a mai re­la­tat o dis­cuție din­tre so­ra ei, Lo­re­da­na, ma­ma bi­o­lo­gi­că a So­ri­nei, și So­ri­na, ca­re a avut cu ce­va timp în ur­mă: „I-a spus: «Ma­mi, io-s învăța­tă aci­ia, m-au cres­cut oa­me­nii

ăștia. Știu că ești ma­ma mea na­tu­ra­lă, dar oa­me­nii ăștia m-au cres­cut.» Și Lo­re­da­na zi­să: «Bine, ok, So­ri­na, stai la oa­me­nii ăști și, când poți, la 18-19-20 de ani, vii la mi­ne aca­să, Ma­mi. Știi un­de să tra­gi, eu sunt ma­ma ta.»“Din re­la­tă­ri­le mă­tușii se înțe­le­ge că ta­tăl bi­o­lo­gic al So­ri­nei a fost cel ca­re a de­cis aban­do­na­rea fe­tiței în mâi­ni­le sta­tu­lui. Ul­te­ri­or, nu se știe în ce con­diții, ma­ma bi­o­lo­gi­că, deși își do­rea fe­tița îna­poi, a fost de­că­zu­tă din drep­tu­ri­le pă­rin­tești.

FO­TO RADIO TARGU JIU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.