Tra­fic in­ter­nați­o­nal de dro­guri „Re­ge­le co­cai­nei din Mi­la­no“a eva­dat prin aco­pe­rișul unei închi­sori din Uru­guay

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Un boss al ma­fi­ei ita­li­e­ne cu­nos­cut ca „re­ge­le co­cai­nei din Mi­la­no“a eva­dat din­tr-o închi­soa­re din Mon­te­vi­deo, ca­pi­ta­la Uru­guayu­lui, un­de aștep­ta ex­tră­da­rea spre Ita­lia, au anun­ţat au­to­ri­tă­ţi­le aces­tui stat sud-ame­ri­can.

Roc­co Mo­ra­bi­to, 53 ani, șe­ful ce­lui mai pu­ter­nic grup al cri­mei or­ga­ni­za­te din Ita­lia, ’Ndran­ghe­ta, a fu­git din închi­soa­re împreu­nă cu alți trei in­di­vi­zi prin­tr-o gau­ră în aco­pe­rișul clă­di­rii și au co­bo­rât pe o coar­dă pe te­re­nul unei fer­me ală­tu­ra­te. Cei­la­lți trei eva­dați ală­turi de Mo­ra­bi­to aștep­tau și ei ex­tră­da­rea spre Bra­zi­lia și Argen­ti­na. Mo­ra­bi­to, fu­git din Ita­lia de 23 de ani, a fost ares­tat în sep­tem­brie 2017 într-un ho­tel de lux din Mon­te­vi­deo un­de lo­cu­ia cu soția, de ori­gi­ne an­go­le­ză. Gan­gste­rul ita­lian, con­dam­nat în con­tu­ma­cie în Ita­lia la 30 de ani de închi­soa­re, era cău­tat de po­liție din 1994 du­pă ce încer­ca­se să im­por­te din Bra­zi­lia o to­nă de co­cai­nă, în va­loa­re de 13 mi­liar­de de li­re, (7,64 mi­li­oa­ne do­lari), po­tri­vit Co­ri­er­re del­la Se­ra. Ma­fi­o­tul, sus­pec­tat că tran­spor­ta dro­guri la Mi­la­no din di­ver­se lo­cații din ța­ră, era cău­tat pen­tru apar­te­ne­nță la o or­ga­ni­zație cri­mi­na­lă im­pli­ca­tă în tra­fic in­ter­nați­o­nal de dro­guri. Me­dia ita­li­e­ne îl des­criau pe Mo­ra­bi­to ca „o fi­gu­ră-cheie a ’Ndran­ghe­tei ca­la­bre­ze”, ca­re con­tro­le­a­ză o ma­re par­te a co­me­rțu­lui mon­dial de co­cai­nă. Mo­ra­bi­to obți­nu­se do­cu­men­te uru­guaye­ne pre­zen­tând un pașa­port fals bra­zi­lian pe nu­me­le Fran­cis­co Ca­pe­let­to și veni­se în Uru­guay în 2002, un­de a achi­ziți­o­nat o vi­lă lu­xoa­să în stați­u­nea bal­nea­ră Pun­ta del Es­te, în su­dul li­to­ra­lu­lui. O per­che­ziție a pro­pri­e­tăți­lor sa­le a per­mis des­co­pe­ri­rea a 13 te­le­foa­ne mo­bi­le, 12 car­duri ban­ca­re, do­uă mașini, 150 fo­to­gra­fii pen­tru pașa­port, un pașa­port por­tu­ghez, o can­ti­ta­te de bi­ju­te­rii, cir­ca 50.000 de do­lari și un pis­tol. El a fost ares­tat du­pă o an­che­tă ca­re a du­rat șa­se luni, de­cla­nșa­tă du­pă ce și-a înscris fi­i­ca într-o școa­lă lo­ca­lă sub ade­vă­ra­tul ei nu­me. Ni­co­la Grat­teri, pro­cu­ror ge­ne­ral an­ti-ma­fia în orașul ca­la­brez Ca­tan­za­ro a de­cla­rat la afla­rea eva­dă­rii ma­fi­o­tu­lui că „es­te o ves­te proas­tă. Es­te un alt efect se­cun­dar al ter­me­ni­lor lun­gi de aștep­ta­re a ex­tră­dă­rii. Es­te tim­pul ca po­li­ti­ci­e­nii să dis­cu­te noi acor­duri cu țări din Ame­ri­ca de Sud, pre­cum cel încheiat de Ita­lia cu Co­lum­bia în ur­mă cu câți­va ani, în vir­tu­tea că­ru­ia cri­mi­na­lii pot fi ex­tră­dați acum în ter­men de 48 de ore”.

Închi­soa­rea din Mon­te­vi­deo de un­de a eva­dat Roc­co Mo­ra­bi­to.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.