Ro­mânia, la un pas de fi­na­lă

Romania Libera - - Prima Pagina - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Tri­co­lo­rii „mici“lup­tă astă­zi, con­tra Ger­ma­ni­ei, pen­tru un loc în ul­ti­mul act al Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an de ti­ne­ret. Se­mi­fi­na­la de la Bo­log­na adu­ce fa­ţă în fa­ţă ce­le mai bu­ne na­ţi­o­na­le ale aces­tui tur­neu fi­nal.

Tri­co­lo­rii „mici“lup­tă astă­zi, con­tra Ger­ma­ni­ei, pen­tru un loc în ul­ti­mul act al Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an de ti­ne­ret. Se­mi­fi­na­la de la Bo­log­na le adu­ce față în față pe ce­le mai bu­ne nați­o­na­le ale aces­tui tur­neu fi­nal. Da­că ne­mții ex­ce­le­a­ză în atac, ofe­rind pri­mii doi mar­ca­tori ai com­pe­tiți­ei, ele­vii lui Mi­rel Ră­doi vor încer­ca să-și obți­nă bi­le­te­le că­tre fi­na­la de du­mi­ni­că, de pe Da­cia Are­na, prin­tr-un joc de an­ga­ja­ment, iar aco­lo un­de nu vor ajun­ge pi­ci­oa­re­le, va ajun­ge, cu si­gu­ra­nță, ini­ma.

Pros­peți­mea ju­că­to­ri­lor ar pu­tea fi fac­to­rul de­ci­siv al se­mi­fi­na­lei, mai ales că par­ti­da se va dis­pu­ta la ora 18.00, ora lo­ca­lă, când tem­pe­ra­tu­ra va ajun­ge la 38 de gra­de Cel­si­us. Noi sun­tem oa­re­cum avan­ta­jați, întru­cât avem de­ja do­uă me­ci­uri la aproa­pe 40 de gra­de, în timp ce ne­mții au evo­luat nu­mai se­a­ra, la tem­pe­ra­turi mult mai plă­cu­te. Prin com­pa­rație, Mi­rel Ră­doi a me­na­jat cinci din­tre ti­tu­lari în ul­ti­mul meci al gru­pei, 0-0 cu Fra­nța, în timp ce ne­mții au fo­lo­sit cea mai bu­nă gar­ni­tu­ră în re­mi­za cu Aus­tria, 1-1. Spre de­o­se­bi­re de Ger­ma­nia, ca­re l-a pi­er­dut pen­tru se­mi­fi­na­lă pe fun­dașul lui AS Mo­na­co, Ben­ja­min Hen­ri­chs, nați­o­na­la noas­tră a scă­pat de sus­pen­dări, Ră­doi având la dis­po­ziție între­gul lot.

Cei mai buni ju­că­tori ai „pan­ze­re­lor” sunt cei doi ata­ca­nți, Gian-Lu­ca Wal­dschmidt, ca­re are cinci go­luri mar­ca­te la EU­RO, și Mar­co Ri­chter, le­gi­ti­mat la Aug­sburg, ca­re a înscris de trei ori. În opi­nia ne­mți­lor, cel mai pe­ri­cu­los om din ta­bă­ra lui Mi­rel Ră­doi va fi Ianis Hagi. „Va avea un vi­i­tor de aur”, scriu cei de la Bild, ca­re lan­se­a­ză și un aver­tis­ment. „Ca să ne apă­răm ti­tlul în fi­na­lă tre­bu­ie să tre­cem mai întâi de fi­ul unei

le­gen­de”. „Noi tre­bu­ie să fim în to­pul echi­pe­lor din lu­me, adi­că al nați­o­na­le­lor. Da­că stai să te gândești, noi am ple­cat de la ni­mic și am reușit ce­va fan­tas­tic iar asta e ce­va ex­traor­di­nar”, a spus că­pi­ta­nul Ro­mâni­ei, Io­nuț Ra­du.

Ul­ti­ma întâlni­re cu Ger­ma­nia, o ruși­ne is­to­ri­că

Con­frun­ta­rea din ace­as­tă se­a­ră va fi cea de-a pa­tra par­ti­dă pe ca­re o nați­o­na­lă Under 21 a Ro­mâni­ei o va dis­pu­ta con­tra unei echi­pe si­mi­la­re a Ger­ma­ni­ei. Ul­ti­mul

meci di­rect, dis­pu­tat pe 9 sep­tem­brie 2014, la Mag­de­burg, a re­pre­zen­tat însă o ade­vă­ra­tă umi­li­nță pen­tru nați­o­na­la de ti­ne­ret a Ro­mâni­ei, învin­să în de­pla­sa­re cu un scor ruși­nos: 0-8. Par­ti­da a con­tat pen­tru pre­li­mi­na­ri­i­le EU­RO 2015, iar Ro­mânia a ra­tat ca­li­fi­ca­rea ter­mi­nând pe lo­cul 2, la 8 punc­te în spa­te­le ne­mți­lor. De su­bli­niat că în echi­pa de start de atunci se re­gă­se­au doi ju­că­tori din actua­lul lot: Ge­or­ge Pușcaș, ca­re avea la acel mo­ment 18 ani, res­pec­tiv Dra­goș Ne­del­cu, mij­lo­cașul FCSB-ului. Ambii au fost ti­tu­lari.

Sa­bo­tați de ita­li­eni?

Du­pă ce fu­se­se pro­gra­mat inițial de la ora 22.00 (21.00 ora lo­ca­lă), pe sta­di­o­nul din Reg­gio Emi­lia, me­ci­ul se va ju­ca pe Re­na­to Dall’Ara din Bo­log­na, de la ora 19.00 (18.00 ora lo­ca­lă). Da­că unii ar spu­ne că es­te o mu­ta­re im­pu­să de te­le­vi­zi­uni, alții cred că es­te o răz­bu­na­re a ita­li­e­ni­lor, du­pă ce ega­lul nos­tru de acum câte­va zi­le, cu Fra­nța, i-a eli­mi­nat din com­pe­tiție. Mi­hai Stoi­chiță, di­rec­to­rul teh­nic al FRF, a anu­nțat că va se­si­za UEFA cu pri­vi­re la schim­ba­rea orei de start a me­ci­u­lui. „Es­te cri­mă da­că

se întâmplă acest lu­cru! Nu cred că vom ju­ca de la ora 19.00, nu se poa­te. M-am ui­tat pe prog­no­ză, nu știu da­că se poa­te ju­ca fot­bal pe vre­mea asta. Nu știu acum ca­re sunt re­gu­li­le. Dar știu că la ori­ce loc de mun­că ac­ti­vi­ta­tea se sus­pen­dă du­pă 36 de gra­de”. Sta­di­o­nul pe ca­re tri­co­lo­rii vor dis­pu­ta se­mi­fi­na­la, Re­na­to Dall’Ara, es­te un ade­vă­rat mo­nu­ment is­to­ric. Con­stru­it în anul 1927, a găz­du­it me­ci­uri la Cam­pi­o­na­te­le Mon­dia­le din 1934 și 1990 și are o ar­hi­tec­tu­ră ca­re se mu­le­a­ză per­fect împre­ju­ri­mi­lor. Fi­na­la se va ju­ca pe Da­cia Are­na din Udi­ne.

FOTO AGERPRES

Fot­bal. Ju­că­to­rii ro­mâni, pre­gă­tiți pen­tru se­mi­fi­na­la cu Ger­ma­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.