Zeci de mii de ele­vi fă­ră tran­sport asi­gu­rat

Romania Libera - - Prima Pagina - cris­tian.hagi @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Fe­de­ra­ţia Ele­vi­lor din Ro­mânia con­dam­nă adop­ta­rea proi­ec­tu­lui de Or­do­nan­ţă de Urgen­ţă de că­tre Gu­ver­nul Dăn­ci­lă și pri­va­rea ele­vi­lor de drep­tul lor la tran­sport re­dus și de­con­ta­rea na­ve­tei.

Fe­de­rația Ele­vi­lor din Ro­mânia con­dam­nă adop­ta­rea proi­ec­tu­lui de Or­do­na­nță de Ur­ge­nță de că­tre Gu­ver­nul Dăn­ci­lă și pri­va­rea ele­vi­lor de drep­tul lor la tran­sport re­dus și de­con­ta­rea na­ve­tei.

Gu­ver­nul Ro­mâni­ei a adop­tat, pe 25 iu­nie, o or­do­na­nță de ur­ge­nță prin ca­re a eli­mi­nat tran­spor­tul în tra­fic ju­dețe­an din sfe­ra ser­vi­ci­i­lor pu­bli­ce, fă­când să dis­pa­ră obli­gați­i­le (de ser­vi­ciu pu­blic) tran­spor­ta­to­ri­lor de a acor­da re­du­ceri ele­vi­lor și de a acor­da abo­na­men­te cu ta­ri­fe pre­fe­re­nția­le pen­tru ele­vi, în ve­de­rea de­con­tă­rii na­ve­tei.

Proi­ec­tul de or­do­na­nță de ur­ge­nță a Gu­ver­nu­lui a fost pu­bli­cat în da­ta de 2 apri­lie pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le și Admi­nis­trați­ei Pu­bli­ce, el vi­zând sa­tis­fa­ce­rea ce­ri­nțe­lor preșe­di­nți­lor con­si­li­i­lor ju­dețe­ne și ale tran­spor­ta­to­ri­lor, așa cum se ara­tă și în pre­am­bu­lul lui. Ca ur­ma­re a de­mer­su­ri­lor pe ca­re Aso­ciația Ele­vi­lor din Con­sta­nța le-a între­prins, în ve­de­rea de­ter­mi­nă­rii Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța să acor­de re­du­ceri pen­tru ele­vi, preșe­din­te­le au­to­ri­tății a se­si­zat pro­ble­ma mai de­par­te,

iar Uni­u­nea Nați­o­na­lă a Con­si­li­i­lor Ju­dețe­ne, în frun­te cu preșe­din­te­le or­ga­ni­zați­ei, Ma­rian Oprișan, au fă­cut pre­si­uni în rândul Gu­ver­nu­lui pen­tru ca au­to­ri­tăți­le ju­dețe­ne să fie scu­ti­te de aces­te cos­turi.

În ace­e­ași șe­di­nță de Gu­vern a fost adop­tat, prin or­do­na­nță de ur­ge­nță, Co­dul Ad­mi­nis­tra­tiv, act nor­ma­tiv ce pre­ve­de pen­sii spe­cia­le pen­tru aleșii lo­ca­li. „În acest sens, do­rim să tra­gem un sem­nal de alar­mă asu­pra lip­sei to­ta­le de in­te­res a Gu­ver­nu­lui față de edu­cația din Ro­mânia, aces­ta pre­fe­rând să tra­te­ze ba­ro­nii lo­ca­li ai par­ti­du­lui cu mai mul­tă ate­nție de­cât chiar pe ele­vii aces­tei țări.“, spun re­pre­zen­ta­nții aso­ciați­ei.

Fe­de­rația Ele­vi­lor din Ro­mânia a so­li­ci­tat tu­tu­ror mi­nis­te­re­lor avi­za­toa­re să acor­de aviz ne­ga­tiv aces­tui proi­ect, însă, din pă­ca­te, au pri­mat in­te­re­se­le po­li­ti­ce. De ase­me­nea, de la apa­riția proi­ec­tu­lui, so­ci­e­ta­tea ci­vi­lă și-a ex­pri­mat pu­ter­ni­cul de­za­cord față de efec­te­le aces­tei or­do­na­nțe, pre­cum și me­di­ul po­li­tic.

FOTO CRIS­TIAN HAGI

O ele­vă se ur­că într-un mi­cro­buz ca­re tran­spor­tă șco­lari, într-o lo­ca­li­ta­te din ju­dețul Con­sta­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.