Po­si­bi­lă am­nis­tie fis­ca­lă, anun­ţa­tă de mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eugen Te­o­do­ro­vici, a anun­ţat am­nis­tia fis­ca­lă. El spu­ne că „es­te o șan­să pen­tru com­pa­ni­i­le de stat, ca­re au mari pro­ble­me“, și că „es­te co­rect să apli­căm ace­as­tă mă­su­ră și pen­tru com­pa­ni­i­le pri­va­te“.

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eugen Te­o­do­ro­vici, a anun­ţat am­nis­tia fis­ca­lă. El spu­ne că „es­te o şan­să pen­tru com­pa­ni­i­le de stat, ca­re au mari pro­ble­me“, şi că „es­te co­rect să apli­căm ace­as­tă mă­su­ră şi pen­tru com­pa­ni­i­le pri­va­te“.

Mă­su­ri­le de am­nis­tie fis­ca­lă pre­su­pun in­clu­siv res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re res­tan­te la 31 de­cem­brie 2018, pen­tru de­bi­to­rii ca­re au da­to­rii mai mari de un mi­li­on de lei.

O șan­să pen­tru ma­rii da­tor­nici

„Aces­te mă­suri vor re­pre­zen­ta o şan­să pen­tru com­pa­ni­i­le de stat cu mari pro­ble­me. Es­te co­rect ca ace­as­tă mă­su­ră să fie apli­ca­tă şi sec­to­ru­lui pri­vat“, a spus Te­o­do­ro­vici, la un eveni­ment or­ga­ni­zat de Intact Me­dia.

De-a lun­gul tim­pu­lui, „Ro­mânia li­be­ră“a scris mai mul­te ar­ti­co­le pe su­bi­ect. Exper­ţii con­sul­ta­ţi de RL au spus că o am­nis­tie fis­ca­lă are sens nu­mai da­că es­te du­bla­tă de o res­truc­tu­ra­re a com­pa­ni­i­lor mari da­tor­nici, astfel încât aces­tea să nu mai pro­du­că noi da­to­rii, du­pă şter­ge­rea ce­lor ve­chi.

Te­o­do­ro­vici sus­ţi­ne că sec­to­rul pri­vat ar fi prin­ci­pa­lul be­ne­fi­ciar

„Es­te ide­ea de la com­pa­ni­i­le de stat, ce­le cu foar­te mari pro­ble­me, şi ca­re nu cred că au altă so­lu­ţie de sal­va­re. Es­te o şan­să pe ca­re încer­căm să o dăm aces­tor com­pa­nii. În ace­la­şi timp, es­te co­rect să apli­căm un astfel de re­gim şi com­pa­ni­i­lor pri­va­te, şi com­pa­ni­i­lor de stat. Nu­mă­rul de com­pa­nii pri­va­te ca­re o să be­ne­fi­ci­e­ze de ace­as­tă mă­su­ră es­te mai ma­re în zo­na pri­va­tă, fa­ţă de zo­na pu­bli­că. Şi ca va­loa­re, şi ca nu­măr şi ca tot. Ce­ea ce înse­am­nă că sec­to­rul pri­vat va fi prin­ci­pa­lul be­ne­fi­ciar“, a spus Te­o­do­ro­vici.

Po­tri­vit do­cu­men­tu­lui pre­zen­tat, pen­tru di­mi­nua­rea ari­e­ra­te­lor au fost lua­te în cal­cul do­uă sce­na­rii, ca­re pro­pun in­sti­tu­i­rea unor mă­suri de acor­da­re a unor fa­ci­li­tă­ţi fis­ca­le în func­ţie de va­loa­rea obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re res­tan­te la 31 de­cem­brie 2018. Com­pa­ni­i­le de stat au da­to­rii de 14 miliarde de lei la bu­get, dar Fis­cul nu poa­te

re­cu­pe­ra de­cât 3%, in­for­ma în va­ra tre­cu­tă Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor.

Vor exis­ta pla­nuri de res­truc­tu­ra­re, plă­ţi eșa­lo­na­te și su­pra­ve­ghe­re fis­ca­lă

Mi­nis­te­rul are în ve­de­re mă­suri de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re res­tan­te la 31 de­cem­brie 2018, pen­tru de­bi­to­rii ca­re au da­to­rii mai mari de un mi­li­on de lei, ba­za­tă pe un plan de res­truc­tu­ra­re, pla­tă eşa­lo­na­tă şi su­pra­ve­ghe­re fis­ca­lă pe pe­ri­oa­da înles­ni­rii.

„Apli­ca­rea mă­su­rii pe o pe­ri­oa­dă li­mi­ta­tă de timp (6 luni) astfel încât con­tri­bua­bi­lul ca­re se află în ace­as­tă si­tua­ţie să ia o decizie cu pri­vi­re la si­tua­ţia sa, în sen­sul de a-şi res­truc­tu­ra da­to­ri­i­le bu­ge­ta­re, ca­re im­pli­că şi o res­truc­tu­ra­re a com­pa­ni­ei“, se ara­tă în do­cu­ment.

Se are în ve­de­re anu­la­rea ac­ce­so­ri­i­lor în ca­zul da­to­ri­i­lor sub un mi­li­on de lei sau a ce­lor pes­te un mi­li­on ca­re nu pot be­ne­fi­cia de res­truc­tu­ra­re (eşa­lo­na­re, re­or­ga­ni­za­re, in­sol­ven­ţă), da­că obli­ga­ţi­i­le bu­ge­ta­re prin­ci­pa­le se achi­tă până pe 30 noi­em­brie 2019.

„Anu­la­rea tu­tu­ror ac­ce­so­ri­i­lor afe­ren­te obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re prin­ci­pa­le da­to­ra­te bu­ge­tu­lui ge­ne­ral con­so­li­dat, res­tan­te la 31 de­cem­brie 2018, ad­mi­nis­tra­te de ANAF, cu ur­mă­toa­re­le con­di­ţii: stin­ge­rea

până la 30 noi­em­brie 2019 a obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re prin­ci­pa­le res­tan­te la 31 de­cem­brie 2018; - stin­ge­rea până la da­ta de­pu­ne­rii ce­re­rii de anu­la­re a ac­ce­so­ri­i­lor afe­ren­te obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re prin­ci­pa­le cu ter­me­ne de pla­tă cu­prin­se între da­ta de 1 ia­nua­rie 2019 şi 30 noi­em­brie 2019, - de­pu­ne­rea până la da­ta înre­gis­tră­rii ce­re­rii de anu­la­re a ac­ce­so­ri­i­lor, a tu­tu­ror de­cla­ra­ţi­i­lor fis­ca­le, po­tri­vit vec­to­ru­lui fis­cal; de­pu­ne­rea, până la da­ta de 30 noi­em­brie 2019, a ce­re­rii de anu­la­re a ac­ce­so­ri­i­lor“, se ara­tă în do­cu­ment, ci­tat de News.ro.

Alte sur­se spun că e res­truc­tu­ra­re, și nu am­nis­tie fis­ca­lă

Un proi­ect, ce va fi pus în dez­ba­te­re pu­bli­că, pre­ve­de res­truc­tu­ra­rea fi­nan­cia­ră, prin stin­ge­rea până la ju­mă­ta­te din da­to­ri­i­le strânse până la 31 de­cem­brie 2018 sau pla­ta eşa­lo­na­tă, în anu­mi­te con­di­ţii, in­for­me­a­ză Me­dia­fax. Aces­ta adu­ce în mai ma­re mă­su­ră cu lo­gi­ca eli­mi­nă­rii sur­se­lor de ari­e­ra­te din eco­no­mie.

„Res­truc­tu­ra­re fi­nan­cia­ră pen­tru că nu es­te o am­nis­tie fis­ca­lă, ca să fie foar­te clar,

es­te o res­truc­tu­ra­re fi­nan­cia­ră. O să ve­de­ţi de­ja astă­zi pe si­te pre­zen­ta­tă între­a­ga pro­pu­ne­re de mo­di­fi­ca­re a ca­dru­lui său de înfi­in­ţa­re, de cre­a­re a ca­dru­lui le­gis­la­tiv, adi­că or­do­nan­ţa de urgen­ţă“, a de­cla­rat Eugen Te­o­do­ro­vici.

Do­uă sce­na­rii lua­te în cal­cul

Con­form proi­ec­tu­lui, pen­tru di­mi­nua­rea ari­e­ra­te­lor au fost lua­te în cal­cul do­uă sce­na­rii, ce pro­pun in­sti­tu­i­rea unor mă­suri de acor­da­re a unor fa­ci­li­tă­ţi fis­ca­le în func­ţie de va­loa­rea obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re res­tan­te la 31 de­cem­brie 2018, astfel:

Sce­na­ri­ul 1. mă­suri de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re res­tan­te la 31 de­cem­brie 2018, pen­tru de­bi­to­rii ca­re au da­to­rii mai mari de un mi­li­on de lei, ba­za­tă pe un plan de res­truc­tu­ra­re, pla­tă eşa­lo­na­tă şi su­pra­ve­ghe­re fis­ca­lă pe pe­ri­oa­da înles­ni­rii; Sce­na­ri­ul 2. anu­la­rea ac­ce­so­ri­i­lor, în ca­zul da­to­ri­i­lor sub un mi­li­on de lei sau a ce­lor pes­te un mi­li­on ca­re nu pot be­ne­fi­cia de res­truc­tu­ra­re (eşa­lo­na­re, re­or­ga­ni­za­re, in­sol­ven­ţă), da­că obli­ga­ţi­i­le bu­ge­ta­re prin­ci­pa­le se achi­tă până la 30 noi­em­brie 2019.

Me­ca­nism alter­na­tiv

Mă­su­ri­le de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re

res­tan­te la 31 de­cem­brie 2018 pen­tru de­bi­to­rii ca­re au da­to­rii mai mari de un mi­li­on lei au ca obi­ec­tiv „Cre­a­rea unui me­ca­nism alter­na­tiv pro­ce­du­rii de acor­da­re a eşa­lo­nă­rii la pla­tă, re­gle­men­ta­tă de­ja în Legea nr. 207/2015, pri­vind Co­dul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă, res­pec­tiv un me­ca­nism de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re la 31 de­cem­brie 2018“.

Sco­pul es­te re­vi­ta­li­za­rea şi evi­ta­rea des­chi­de­rii pro­ce­du­rii de in­sol­ven­ţă a con­tri­bua­bi­li­lor ca­re au acu­mu­lat da­to­rii bu­ge­ta­re în de­cur­sul tim­pu­lui şi nu au avut po­si­bi­li­ta­tea să le achi­te. Pen­tru cei ca­re au da­to­rii de pes­te un mi­li­on de lei:

Apli­ca­rea mă­su­rii pe o pe­ri­oa­dă li­mi­ta­tă de timp (6 luni), astfel încât con­tri­bua­bi­lul ca­re se află în ace­as­tă si­tua­ţie să ia o decizie cu pri­vi­re la si­tua­ţia sa, în sen­sul de a-şi res­truc­tu­ra da­to­ri­i­le bu­ge­ta­re, ca­re im­pli­că şi o res­truc­tu­ra­re a com­pa­ni­ei;

Po­si­bi­li­ta­tea ac­ce­să­rii aces­tei for­me de res­truc­tu­ra­re a da­to­ri­i­lor de că­tre to­ţi con­tri­bua­bi­lii, per­soa­ne ju­ri­di­ce de drept pu­blic sau pri­vat, ca­re au obli­ga­ţii de pla­tă şi di­fi­cul­tă­ţi fi­nan­cia­re ge­ne­ra­te de dis­func­ţi­o­na­li­tă­ţi de na­tu­ră struc­tu­ra­lă, şi au da­to­rii mai mari de un mi­li­on de lei prin no­ti­fi­ca­rea or­ga­nu­lui fis­cal com­pe­tent cu pri­vi­re la in­ten­ţia de res­truc­tu­ra­re şi ape­la­rea la un ex­pert in­de­pen­dent în ve­de­rea

Nu­mă­rul de com­pa­nii pri­va­te ca­re o să be­ne­fi­ci­e­ze de ace­as­tă mă­su­ră es­te mai ma­re în zo­na pri­va­tă, fa­ţă de zo­na pu­bli­că. Şi ca va­loa­re, şi ca nu­măr şi ca tot. Ce­ea ce înse­am­nă că sec­to­rul pri­vat va fi prin­ci­pa­lul be­ne­fi­ciar.“EUGEN TE­O­DO­RO­VICI, MI­NIS­TRUL FI­NAN­ŢE­LOR PU­BLI­CE

întoc­mi­rii unui plan de res­truc­tu­ra­re si­mi­lar pla­nu­lui de re­or­ga­ni­za­re în ca­zul in­sol­ven­ţei;

Res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re poa­te fi con­sti­tu­i­tă din una sau mai mul­te mă­suri:

a) pla­ta eşa­lo­na­tă a obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re;

b) con­ver­sia în ac­ţi­uni a obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re, în con­di­ţi­i­le re­gle­men­ta­te de Co­dul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă;

c) stin­ge­rea obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re prin da­rea în pla­tă a unor ac­ti­ve ale de­bi­to­ru­lui, po­tri­vit pro­ce­du­rii re­gle­men­ta­te de Co­dul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă.

d) anu­la­rea unor obli­ga­ţii bu­ge­ta­re prin­ci­pa­le în pro­por­ţie de 30%, 40% sau 50%, du­pă caz, din to­ta­lul aces­to­ra.

Proi­ec­tul pre­ve­de şi sta­bi­li­rea unor con­di­ţii pri­vind pla­ta obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re res­tan­te, astfel:

a) în pri­mul an al înles­ni­rii de­bi­to­rul tre­bu­ie să achi­te obli­ga­ţi­i­le bu­ge­ta­re cu ter­me­ne de pla­tă în anul 2019;

b) în al doi­lea an al înles­ni­rii la pla­tă, de­bi­to­rul tre­bu­ie să achi­te cel pu­ţin 10% din cuan­tu­mul obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re ca­re fac obi­ec­tul înles­ni­rii la pla­tă;

c) din al trei­lea an şi până la fi­na­li­za­rea înles­ni­rii la pla­tă, de­bi­to­rul tre­bu­ie să achi­te res­tul obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re ca­re fac obi­ec­tul înles­ni­rii la pla­tă, pro­por­ţi­o­nal cu anii pen­tru ca­re a fost acor­da­tă înles­ni­rea la pla­tă;

d) pla­ta eşa­lo­na­tă a obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re res­tan­te în ter­me­nul ma­xim de 7 ani şi pla­ta obli­ga­ţi­i­lor cu­ren­te pe 2019.

14 miliarde de lei erau da­to­ri­i­le com­pa­ni­i­lor de stat la bu­get în anul 2018.

FOTO PIXABEY

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.