„Mă de­clar de­za­mă­git“

Romania Libera - - Actualitat­e -

„Mă de­clar per­so­nal pro­fund de­za­mă­git, dar mai ales dez­gus­tat, de mo­dul în ca­re per­soa­ne­le ce ar tre­bui să me­nți­nă ace­as­tă ța­ră într-un fir as­cen­dent din toa­te punc­te­le de ve­de­re, aleșii ce­tățe­ni­lor ro­mâni, își bat joc de un do­me­niu atât de im­por­tant pen­tru ace­as­tă ța­ră. Ca ur­ma­re a de­ci­zi­ei de astă­zi, coa­liția ba­ro­ni­lor lo­ca­li și a con­du­ce­rii Gu­ver­nu­lui tri­mi­te zeci de mii de ele­vi din cla­se­le șco­li­lor sau ale li­ce­e­lor aca­să. Zeci de mii de ele­vi sunt, înce­pând cu zi­ua de azi, con­dam­nați la a trăi o viață fă­ră edu­cație, fă­ră ca aceștia să ai­bă șan­se la a trăi o viață de­cen­tă. Da­că aș fi în lo­cul per­soa­ne­lor ce con­duc acest Gu­vern, aș de­mi­si­o­na în mo­men­tul doi.“, a de­cla­rat AndreiMi­hai Tă­na­se, preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Ele­vi­lor din Con­sta­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.