Unde era Na­ţi­o­na­la Ro­mâni­ei da­că sis­te­mul VAR exis­ta în ul­ti­mii 15 ani?

Joi, 27 iu­nie, Ro­mânia a fost învin­să de Ger­ma­nia, cu 4-2, în se­mi­fi­na­le­le Eu­ro U21.

Romania Libera - - Prima Pagina -

De la Wel­tmeis­ter­schaft-ul din 1974, cu ul­ti­me­le zvâcniri ul­te­ri­oa­re de fot­bal-spec­ta­col de la Ru­di Vo­el­ler şi Klaus Allofs, Ger­ma­nia a de­venit o echi­pă tă­bloa­să, lip­si­tă de ima­gi­na­ţie, cu ju­că­tori an­tre­na­ţi pen­tru hal­te­re, înal­ţi de pes­te 1,85 m.

Sunt de­par­te de tot vre­mu­ri­le lui Sepp Mayer, Franz Bec­ken­bauer, Uli Ho­e­nes, Günter Net­zer, Wol­fgang Ove­rath, Jürgen Gra­bow­ski, Gerd Müller, Ber­nd Hölzen­bein sau Paul Breit­ner, ca­re fă­ce­au fot­bal-spec­ta­col. Ce­ea ce e mai trist es­te ce am aflat re­cent că fa­ce ma­re­le Bec­ken­bauer. Pu­iu Ior­dă­nes­cu po­ves­tea re­cent că, la ami­ca­lul din 11 sep­tem­brie 2007, de pe Sta­di­o­nul Gi­u­leş­ti, la 4-1 pen­tru Ro­mânia, Bec­ken­bauer a co­bo­rât din tri­bu­nă şi a tre­cut prin spa­te­le lui, spu­nându-i: „Lan­gsam! Lan­gsam!”. Adi­că: „Lă­sa­ţi-o mai moa­le!”.

UNDE ERA NA­ŢI­O­NA­LA RO­MÂNI­EI da­că sis­te­mul VAR exis­ta în ul­ti­mii 15 ani?

Re­venind la me­ci­ul de joi, de la U21, la 2-1 pen­tru Ro­mânia, în mi­nu­tul 50, Ia­nis Ha­gi ar fi fă­cut un fault în ca­reu, la Da­ho­ud. Ge­nul de fa­ză li­ti­gi­oa­să la ca­re ar­bi­trul a de­cis în toa­te me­ci­u­ri­le din gru­pe con­sul­ta­rea sis­te­mu­lui vi­deo, nu­mit VAR.

Nu vom ști ni­ci­o­da­tă cu exac­ti­ta­te da­că atunci au fost mai mul­te ob­struc­ţii sau/și faul­turi fă­cu­te de Ia­nis, sau una/unul sin­gur, în afa­ra ca­reu­lui, în in­te­ri­o­rul lui, da­că a fost o sin­gu­ră in­frac­ţi­u­ne spor­ti­vă, înce­pu­tă în afa­ra ca­reu­lui și ter­mi­na­tă în in­te­ri­o­rul aces­tu­ia, sau ce s-a pe­tre­cut atunci.

Iar ni s-a pus mâna în pi­ept și ni s-a spus: „Până aici e dru­mul tău!”. Ar­bi­trul a de­cis ca înain­te de apa­ri­ţia sis­te­mu­lui VAR să dea pe­nal­ty, fă­ră să încer­ce, de bu­nă-cre­din­ţă, să afle exact ce s-a pe­tre­cut pe te­ren. Nem­ţii au înscris și așa s-a scris soar­ta unui meci. Res­tul sunt spe­cu­la­ţii con­tra­fac­tua­le. Pu­tem pre­su­pu­ne doar că, da­că n-ar fi pri­mit gol, Ro­mânia U21 s-ar fi ca­li­fi­cat. Sau nu.

Evi­dent, fac­to­rul căl­du­ră a ju­cat un rol im­por­tant, dar nu știm da­că, pe fon­dul unei alte stări psi­ho­lo­gi­ce, ju­că­to­rii noștri, obo­si­ţi, cu o zi mai pu­ţin timp de re­fa­ce­re la dis­po­zi­ţie de­cât ger­ma­nii, ar fi re­zis­tat la fot­ba­lul că­los al de­ca­tlo­niști­lor ger­mani sau nu.

Cert e că în gru­pă Ro­mânia a pri­mit cu VAR, de mai mul­te ori, de­ci­zii co­rec­te, în avan­ta­jul ei, în câte­va fa­ze li­ti­gi­oa­se. În me­ci­ul Ro­mânia–Croa­ţia (4-1), în mi­nu­tul 10, Ben­ko­vić a fă­cut henţ în ca­reu, a fost con­sul­tat sis­te­mul VAR și s-a dat pe­nal­ty. A fost 1-0 pen­tru Ro­mânia, prin­tr-un gol înscris de Ge­or­ge Pușcaș.

În mi­nu­tul 90+3, la 3-1 pen­tru Ro­mânia U21, Adrian Ta­bar­cea Pe­tre a de­viat de­ci­siv o min­ge cen­tra­tă pe co­lțul scurt, s-a dic­tat inițial of­said, dar VAR a sta­bi­lit că nu a fost: 4-1.

În me­ci­ul Ro­mânia–Anglia (4-2), în mi­nu­tul 31, Ro­mânia a reușit să înscrie, dar go­lul a fost anu­lat pen­tru un of­said la Pușcaș. Ofsai­dul a fost su­fi­ci­ent de evi­dent pen­tru a nu fi ne­voie de in­ter­ven­ţia VAR. Era evi­dent că a fost o de­ci­zie fair.

În mi­nu­tul 70, Gray a încer­cat să tri­mi­tă min­gea în ca­reu, ace­as­ta a fost opri­tă de Ma­nea, cu mâna, însă ar­bi­trul a con­si­de­rat că jo­cul poa­te con­ti­nua. VAR a con­fir­mat de­ci­zia sa. În ul­ti­mul meci din gru­pă însă, Ro­mânia–Fran­ţa (0-0), în mi­nu­tul 17, Alex Ci­câldău a ce­rut lo­vi­tu­ră de la 11 me­tri. Cen­tra­lul nu a con­sul­tat VAR-ul și sco­rul a ră­mas alb.

A fost pri­mul mo­ment de in­ver­sa­re a lo­gi­cii im­par­ţia­li­tă­ţii, pen­tru Ro­mânia. Tre­bu­ia să se ca­li­fi­ce Fran­ţa? Greu de spus, cert e că lu­cru­ri­le nu sunt în re­gu­lă. E în re­gu­lă da­că se apli­că prin­ci­pi­ul „Fiat jus­ti­tia et pe­re­at mun­dus”, mai ales că din fot­bal, un sport, un joc, nu moa­re ni­meni. Tot așa s-a întâmplat, cum am ex­pli­cat la înce­put, și în me­ci­ul din se­mi­fi­na­le cu Ger­ma­nia.

Ar­bi­trul de cen­tru a de­cis, cu de la si­ne pu­te­re, că nu e ne­voie de VAR și știe el cum a fost tre­a­ba. Ast­fel de fa­ze li­ti­gi­oa­se au apă­rut, de alt­fel, cu top­ta­nul în is­to­ria me­ci­u­ri­lor Na­ţi­o­na­lei noas­tre și a echi­pe­lor noas­tre de club.

Exem­ple­le abun­dă de zeci de ani. Voi da aici nu­mai unul: în va­ra anu­lui 2003, la me­ci­ul de­ci­siv din pre­li­mi­na­ri­i­le Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an din anul 2004, Nor­ve­gia–Ro­mânia, la sco­rul de 1-0 pen­tru Ro­mânia, în mi­nu­tul 95, slo­va­cul Lu­bos Mi­chel a dic­tat un pe­nal­ty fa­bu­la­to­riu, la un pre­su­pus henţ al lui Cris­ti Chi­vu, des­pre ca­re ul­te­ri­or nor­ve­gia­nul John Ca­rew, ad­ver­sa­rul di­rect al lui Cris­ti în acea fa­ză, a de­cla­rat pu­blic că ro­mânul nu l-a fă­cut. Deci: unde era Na­ţi­o­na­la Ro­mâni­ei în ul­ti­mii 15 ani da­că se in­tro­du­cea sis­te­mul VAR?Am cre­zut că in­tro­du­ce­rea VAR va re­zol­va aces­te fa­ze li­ti­gi­oa­se ca­re efec­tiv sunt in­ter­pre­ta­te su­bi­ec­tiv și duc la sus­pi­ci­uni de co­rup­ţie și me­ci­uri cu re­zul­tat aran­jat. Nu es­te doar ca­zul Ro­mâni­ei. Ei bi­ne, mai e mult până atunci, pen­tru că sis­te­mul tre­bu­ie per­fec­ţi­o­nat, ast­fel ca ar­bi­trul să nu mai ai­bă po­si­bi­li­ta­tea să ma­ni­pu­le­ze re­zul­ta­tul.

De exem­plu, să nu mai poa­tă să nu su­pu­nă aten­ţi­ei VAR o fa­ză. În pre­zent, el poa­te de­ci­de, la o fa­ză li­ti­gi­oa­să, să nu con­sul­te acest sis­tem, adi­că să pro­ce­de­ze ca înain­te de apa­ri­ţia sa. Să luăm cel mai bun exem­plu com­pa­ra­tiv, du­pă pă­re­rea mea.

În rug­by și cric­ket, de mul­ţi ani, sis­te­mul Vi­deo Assis­tant Re­fe­ree pu­ne lu­cru­ri­le la punct cu acu­ra­te­ţe. Arbi­trii de rug­by au dis­po­zi­ţii cla­re des­pre cum să lu­cre­ze cu ju­că­to­rii, pe te­ren. Fi­e­ca­re fa­ză li­ti­gi­oa­să, ori­un­de are loc, lângă bu­turi, la li­nia de trei-sfer­turi sau la mij­lo­cul te­re­nu­lui, e ana­li­za­tă cu VAR, fă­ră dis­cri­mi­na­re. Me­ci­ul se oprește și se ana­li­ze­a­ză fa­za.

Nu ar­bi­trul de­ci­de ce fa­ză li­ti­gi­oa­să e ana­li­za­tă cu VAR. Du­pă fi­e­ca­re in­frac­ţi­u­ne spor­ti­vă (nu nu­mai du­pă ce­le su­per­vi­za­te de asis­ten­tul vi­deo), ar­bi­trul che­a­mă că­pi­ta­nii ce­lor do­uă echi­pe și le ex­pli­că în amă­nunt de ce s-a de­cis ce s-a de­cis, ca­re a fost in­frac­ţi­u­nea și cum se jus­ti­fi­că pe­na­li­za­rea. „Ai fă­cut un înain­te, pa­sând min­gea sub un un­ghi de apro­xi­ma­tiv 15 gra­de din­co­lo de lo­cul unde erai tu pe te­ren”. Sim­plu, amă­nun­ţit, cu acu­ra­te­ţe. Fă­ră pu­tin­ţă de tă­ga­dă. Incon­tes­ta­bil. Lip­sa du­bi­u­lui.

Ju­că­to­rii de rug­by nu au voie să vor­be­as­că de­cât între ei, nu și cu ar­bi­trul, în afa­ră de cei doi că­pi­tani de echi­pă, ca­re îi cer per­mi­si­u­nea aces­tu­ia da­că vor să dis­cu­te ce­va cu el. Per­mi­si­u­nea poa­te fi acor­da­tă sau nu. Ar­bi­trul are mi­cro­fon cu cas­că. Tot ce spu­ne el pe te­ren se au­de în tran­smi­si­u­nea spor­ti­vă, ca să nu te tre­zești că te ui­ţi la un Don Qu­i­jo­te ce dă din mâini ca o moa­ră de vânt și nu pri­ce­pi ce Dum­ne­zeu dorește.

Ar fi ca­zul ca aces­te re­gu­li să fie im­ple­men­ta­te ra­pid și în fot­bal. Până atunci, ne re­zer­văm drep­tul să cre­dem că Ha­gi Se­ni­or a fost eli­mi­nat pe ne­drept, la ul­ti­mul său meci pen­tru Na­ţi­o­na­lă, când a fost faul­tat și nu a si­mu­lat ni­mic. Că un anu­mit gol, înscris de Do­ri­nel Mun­te­a­nu, du­pă ce min­gea a lo­vit ba­ra, a să­rit în poar­tă, din­co­lo de li­nia de fund, și a re­venit în te­ren, a fost va­la­bil.

Că min­gea ace­ea in­cre­di­bi­lă, din tim­pul me­ci­u­lui Ro­mânia–Unga­ria, de la Bu­cu­rești, din 22 sep­tem­brie 1981, cu Du­du Ge­or­ges­cu plu­tind un cap pes­te to­ţi fun­dașii ma­ghiari, a fost în poar­tă și ar­bi­trul Li­ne­mayr ne-a ne­drep­tă­ţit. Că su­te­le de faul­turi de scoa­te­re din joc a fot­ba­lis­tu­lui ro­mân, teh­nic ne­sanc­ţi­o­na­te de ar­bi­tru în zeci de ani, au fost me­to­de de a ci­u­pi o echi­pă mai va­lo­roa­să, în timp ce ad­ver­sa­rul la anan­ghie pri­mea în ul­ti­mul sfert de oră, cu re­gu­la­ri­ta­te de ce­a­sor­nic, lo­vi­turi li­be­re di­rec­te de­ci­si­ve co­man­da­te.

Și mul­te, mul­te alte­le...

FLORIN BUDESCU Edi­to­ria­list

FLORIN BUDESCU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.