Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val

Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val

Romania Libera - - Prima Pagina - ma­ria.ca­pe­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val re­vi­ne între 1 și 7 iu­lie la Bu­cu­rești, cu șap­te zi­le de fes­ti­val, con­cer­te li­ve în Piața „Ge­or­ge Enes­cu“, eveni­men­te co­ne­xe la ARCUB și un nou con­curs de jazz.

Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val re­vi­ne între 1 și 7 iu­lie la Bu­cu­rești, cu șap­te zi­le de fes­ti­val, con­cer­te li­ve în Pia­ţa „Ge­or­ge Enes­cu“, eveni­men­te co­ne­xe la ARCUB și un nou con­curs de jazz.

No­ul cu­ra­tor al Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val, Cris­tian So­le­a­nu, de­cla­ră des­pre ediția din acest an: „În iu­lie vom as­cul­ta pe sce­na fes­ti­va­lu­lui jazz cla­sic,swing,jazz mo­dern, fu­si­on și jazz sim­fo­nic. Vă in­vi­tăm atât la con­cer­te­le din Piața Ge­or­ge Enes­cu, cât și la ARCUB, unde pu­teți pe­tre­ce o zi re­la­xan­tă la clu­bul fes­ti­va­lu­lui, zi­ua pu­teți asis­ta la con­fe­ri­nțe și wor­kshop-uri, iar se­a­ra la con­cur­sul de jazz New Jazz Players”.

Ast­fel, con­cer­te­le Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val de la sce­na ma­re sunt pro­gra­ma­te între 3 și 7 iu­lie,în Piața „Ge­or­ge Enes­cu” de lângă Ate­neu. Prin­tre ar­tiștii ediți­ei se nu­mă­ră tru­pa CALI Quar­tet, ca­re va pre­zen­ta un proi­ect re­la­tiv re­cent pe sce­na

jaz­zu­lui ro­mânesc ce împros­pă­te­a­ză jaz­zul au­toh­ton prin lu­crări ori­gi­na­le de jazz fu­si­on, cu in­flue­nțe R&B, so­ul, swing și rit­muri afri­ca­ne și ori­en­ta­le. Trom­pe­tis­tul Se­bas­tian Bur­neci pre­zin­tă pe sce­na Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val proi­ec­tul „Unspo­ken”, lan­sat în noi­em­brie 2018,în ca­drul fes­ti­va­lu­lui Ra­diRo,ală­turi de Orches­tra de Ca­me­ră Ra­dio, di­ri­ja­tă de Si­mo­na Strun­ga­ru.

Du­pă ce s-au bu­cu­rat de un suc­ces la pu­blic pe sce­na Artist in Re­si­den­ce, To­ma Di­mi­triu Quar­tet se află pen­tru a do­ua oa­ră la Bu­cu­rești, pen­tru un con­cert de jazz efer­ves­cent la sa­xo­fon, pian, con­tra­bas și ba­te­rie pe ca­re îl vor su­sți­ne joi 4 iu­lie,ora 19.00.To­ma Di­mi­triu a fost de­sem­nat du­mi­ni­că câști­gă­to­rul con­cur­su­lui New Jazz Per­for­mers de­di­cat, în 2018, ti­ne­ri­lor in­stru­men­tiști de jazz. Pia­nis­tul Joh­nny Bi­ca pre­zin­tă joi, 4 iu­lie, ora 20.00, pe sce­na ma­re, al­bu­mul său de de­but, „The Re­al Vi­bra­ti­ons” ală­turi de Mi­cha­el Acker,Andy Ava,Iu­lian Ni­co­lau și de mu­zi­ci­e­nii in­vi­tați Se­bas­tian Bur­neci și Gianni Ga­gliar­di.

O co­la­bo­ra­re in­te­re­san­tă în li­neup-ul ediți­ei din acest an es­te cea din­tre trom­pe­tis­tul rus Alex Si­pia­gin și Bu­cha­rest Jazz Orches­tra.Pre­zent pen­tru pri­ma da­tă la Bu­cu­rești, Alex Si­pia­gin es­te un nume de re­fe­ri­nță al jaz­zu­lui con­tem­po­ran, unul din­tre in­stru­men­tiștii pre­fe­rați ai lui Gil Evans, Da­ve Hol­land și Min­gus Big Band.

Vi­neri 5 iu­lie, de la ora 20.00, una din­tre noi­le sen­zații ale jaz­zu­lui eu­ro­pe­an, Ca­mil­le Ber­tault adu­ce la Bu­cu­rești mu­zi­ca no­u­lui său al­bum,„Pas de géant”, ca­re a fă­cut ca Jazz Ma­ga­zi­ne Choc să de­cla­re „Ate­nție,s-a năs­cut o stea!”.De la pi­e­se oma­giu adu­se lui Col­tra­ne, la „Va­riați­u­ni­le Gol­dberg” de Ba­ch re­da­te vo­cal, la co­ver-uri du­pă pi­e­sa „Com­ment te di­re adi­eu” de Ser­ge Gain­sbo­urg, con­cer­tul Ca­mil­le Ber­tault es­te o de­mon­strație de vir­tu­o­zi­ta­te,pa­si­u­ne și li­ber­ta­te. Jaz­zul ma­no­u­che se au­de la Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val în con­cer­tul su­sți­nut de Cvar­te­tul Florin Ni­cu­les­cu de sâmbă­tă 6 iu­lie,de la ora 20.00.Acla­mat de cri­tici și iu­bit de pre­sa fran­ce­ză, vi­o­lo­nis­tul ro­mân Florin Ni­cu­les­cu es­te con­si­de­rat „suc­ce­so­rul lui Gra­pel­li”. Pen­tru con­cer­tul din Piața „Ge­or­ge Enes­cu”, Florin Ni­cu­les­cu cântă ală­turi de Pe­tri­că An­drei, Vlad Po­pes­cu și Bru­no Ro­us­se­let.

În ul­ti­ma zi de fes­ti­val,du­mi­ni­că, 7 iu­lie, cul­tu­ra hip hop și sen­si­bi­li­ta­tea jaz­zu­lui se com­bi­nă într-un con­cert fa­bu­los, su­sți­nut de tru­pa Em4nci­pa­ti­on împreu­nă cu rap­per-ul din Brook­lyn,Yah Su­pre­me.A opta ediție a Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val ia star­tul cu pe­tre­ce­rea de des­chi­de­re „Jazz & Wor­ld Mu­sic Vi­nyl Par­ty” de astă­zi,ora 19:00, la clu­bul fes­ti­va­lu­lui – Ga­bro­veni Jazz Club - de la ARCUB. De ma­rți până du­mi­ni­că (2-7 iu­lie), pu­bli­cul Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val es­te in­vi­tat zil­nic, la Ga­bro­veni Jazz Club unde se țin zil­nic, de la ora 12.00, o se­rie de con­fe­ri­nțe și wor­kshop-uri cu ar­tiști și jur­na­liști ro­mâni și străini.

Con­cur­sul fes­ti­va­lu­lui din acest an se nu­mește New Jazz Players și es­te de­di­cat ti­ne­ri­lor in­stru­men­tiști și cântă­reți de jazz. Fi­na­la New Jazz Players es­te in­clu­să în pro­gra­mul de se­a­ră de la clu­bul fes­ti­va­lu­lui. Între 2 și 5 iu­lie,du­pă con­cer­te­le din Piața „Ge­or­ge Enes­cu”, Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val se mu­tă la ARCUB, unde se des­fășoa­ră, înce­pând cu ora 23.00 mini-re­ci­ta­lu­ri­le fi­na­liști­lor New Jazz Players. Zi­le­le de fes­ti­val se încheie cu un li­ve jam ses­si­on la clu­bul fes­ti­va­lu­lui de la ARCUB.Ar­tiștii Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val și mu­zi­ci­e­nii pre­ze­nți sunt in­vi­tați la se­si­uni de im­pro­vi­zații de jazz.

În acest an,band-ul de la clu­bul fes­ti­va­lu­lui se nu­mește TRIOM și es­te for­mat din Albert Taj­ti la pian, Mi­cha­el Acker la con­tra­bas și Iu­lian Ni­co­lau la to­be.TRIOM va acom­pa­nia fi­na­liștii con­cur­su­lui New Jazz Players și va con­du­ce jam ses­si­on-uri­le de la ARCUB.

Din agen­da clu­bu­lui fes­ti­va­lu­lui, de la ARCUB, fa­ce par­te un wor­kshop pe te­ma ori­gi­na­li­tății în im­pro­vi­zație cu trom­pe­tis­tul rus Alex Si­pia­gin,wor­kshop-ul „Play Li­ke a Band” su­sți­nut de tru­pa Em4nci­pa­ti­on și o con­fe­ri­nță cu omul de ra­dio ne­wyor­kez Si­mon Ren­tner des­pre noii tren­dset­teri în mu­zi­ca de jazz, des­pre jur­na­lism mu­zi­cal și des­pre noi­le di­re­cții ale jaz­zu­lui de se­col XXI.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.