„Co­man­da­men­tul Se­zo­nu­lui Esti­val“

Tu­riștii au la dis­po­ziție un nu­măr de te­le­fon pen­tru a re­cla­ma pro­ble­me­le

Romania Libera - - Prima Pagina - cris­tian.ha­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Au­to­ri­ta­tea Na­ţi­o­na­lă Sa­ni­tar-Ve­te­ri­na­ră şi pen­tru Si­gu­ran­ţa Ali­men­te­lor a lan­sat „Co­man­da­men­tul Se­zon Esti­val 2019“. Sco­pul aces­tu­ia es­te de a con­tri­bui, prin de­ru­la­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor spe­ci­fi­ce, la pro­te­ja­rea să­nă­tă­ţii pu­bli­ce şi, im­pli­cit, a in­te­re­se­lor tu­riş­ti­lor afla­ţi în va­can­ţă pe li­to­ra­lul ro­mânesc.

Au­to­ri­ta­tea Na­ţi­o­na­lă Sa­ni­tar-Ve­te­ri­na­ră și pen­tru Si­gu­ran­ţa Ali­men­te­lor a lan­sat „Co­man­da­men­tul Se­zon Esti­val“2019.

Au­to­ri­ta­tea Na­ţi­o­na­lă Sa­ni­tar-Ve­te­ri­na­ră și pen­tru Si­gu­ran­ţa Ali­men­te­lor (A.N.S.V.S.A.) a lan­sat „Co­man­da­men­tul Se­zon Esti­val 2019“. „Sco­pul aces­tu­ia es­te de a con­tri­bui, prin de­ru­la­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor spe­ci­fi­ce, la pro­te­ja­rea să­nă­tă­ţii pu­bli­ce și im­pli­cit a in­te­re­se­lor tu­riști­lor afla­ţi în va­can­ţă pe li­to­ra­lul ro­mânesc“, a pre­ci­zat Dia­na Cris­tes­cu, di­rec­tor exe­cu­tiv. Ast­fel, până pe 30 au­gust 2019, echi­pe de in­spec­tori sa­ni­tar-ve­te­ri­nari și pen­tru si­gu­ran­ţa ali­men­te­lor vor ve­ri­fi­ca mo­dul în ca­re sunt res­pec­ta­te con­di­ţi­i­le sa­ni­tar-ve­te­ri­na­re și pen­tru si­gu­ran­ţa ali­men­te­lor pri­vind pro­du­ce­rea, pre­lu­cra­rea, de­po­zi­ta­rea, tran­spor­tul și co­mer­cia­li­za­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re.

Acti­vi­ta­tea Co­man­da­men­tu­lui va fi re­a­li­za­tă de 59 de

in­spec­tori din ca­drul Ser­vi­ci­u­lui de Con­trol Ofi­cial Si­gu­ran­ţa Ali­men­te­lor, Cir­cum­scri­pți­i­lor Sa­ni­tar-Ve­te­ri­na­re și pen­tru Si­gu­ran­ţa Ali­men­te­lor Ofi­cia­le, atât din ca­drul D.S.V.S.A. Con­sta­nța cât și de­le­ga­ţi ai altor D.S.V.S.A. ju­dețe­ne, or­ga­ni­za­ţi în se­rii de câte do­uă săp­tă­mâni. Inspec­to­rii A.N.S.V.S.A. vor ac­ţi­o­na în șap­te zo­ne de in­te­res tu­ris­tic: Nă­vo­dari, Ma­maia Nord, Ma­maia Cen­tru, Ma­maia Sud, Efo­rie, Cos­ti­nești și Man­ga­lia – Va­ma Ve­che. Ti­pu­ri­le de uni­tă­ţi vi­za­te sunt: can­ti­ne­le ta­be­re­lor șco­la­re, de­po­zi­te­le ali­men­ta­re, uni­tă­ţi­le de tip su­per­mar­ket și hi­per­mar­ket, ma­ga­zi­ne­le ali­men­ta­re, pen­si­u­ni­le tu­ris­ti­ce, la­bo­ra­toa­re­le de co­fe­tă­rie și pa­ti­se­rie, be­a­ch-ba­ruri, res­tau­ran­te­le și alte uni­tă­ţi de ali­men­ta­ţie pu­bli­că, în ca­re se pre­pa­ră și se ser­vesc ali­men­te. To­to­da­tă, A.N.S.V.S.A, prin in­ter­me­di­ul D.S.V.S.A. Con­stan­ţa, pu­ne la dis­po­zi­ţia ce­lor in­te­re­sa­ţi nu­mă­rul de te­le­fon al Co­man­da­men­tu­lui Se­zon Esti­val: 0786.577.007, unde se pot fa­ce sesizări sau se pot ob­ţi­ne in­for­ma­ţii re­fe­ri­toa­re la di­fe­ri­te as­pec­te din do­me­ni­ul si­gu­ran­ţei ali­men­te­lor. Acest nu­măr va func­ţi­o­na în pa­ra­lel cu nu­mă­rul Call-Cen­ter-ului A.N.S.V.S.A.: 0800.826.787, ape­la­bil gra­tu­it, din ori­ce re­ţea de te­le­fo­nie.

Call-Cen­ter. Tu­riștii pot fa­ce sesizări da­că gă­sesc pro­ble­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.