Ha­gi și Pușcaș, în vi­zo­rul gran­zi­lor din Eu­ro­pa

Curg ofer­te­le pen­tru tri­co­lo­rii „mici“

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Du­pă evo­lu­ţi­i­le ex­ce­len­te de la Eu­ro 2019, când au ajuns până în se­mi­fi­na­le, ele­vii lui Mi­rel Ră­doi sunt asal­ta­ţi cu ofer­te de la ma­ri­le clu­buri eu­ro­pe­ne.

Prin­tre cei mai do­riți tri­co­lori se află Ge­or­ge Pușcaș, ata­can­tul ca­re a mar­cat de pa­tru ori în par­ti­de­le din Ita­lia și San Ma­ri­no, și Ia­nis Ha­gi. Pen­tru fi­ul „Re­ge­lui” s-au in­te­re­sat echi­pe pre­cum Ajax Amster­dam și Se­vil­la, însă Gi­că Ha­gi spe­ră la un tran­sfer de sen­zație la FC Bar­ce­lo­na.

Con­form pre­sei din Spa­nia, echi­pa blau­gra­na și-a tri­mis sco­u­te­rii la mai mul­te me­ci­uri dis­pu­ta­te de Ia­nis Ha­gi, aceștia fi­ind im­pre­si­o­nați că tână­rul fot­ba­list ro­mân lo­vește la fel de bi­ne min­gea cu am­be­le pi­ci­oa­re, lu­cru ex­trem de rar întâlnit.„ Re­ge­le” nu a con­fir­mat in­for­mația, dar nici nu a in­fir­mat-o, re­zu­mându-se doar să de­cla­re: „Vom stu­dia ofer­te­le și în câte­va zi­le vom lua o de­ci­zie”.

Ca­ta­la­nii ar fi dis­puși să plă­te­as­că su­ma de 8 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru tran­sfer, iar Ia­nis ar ur­ma să fie ce­dat sub for­mă de împru­mut la o gru­pa­re de Pri­me­ra Di­vi­si­on, pen­tru a avea me­ci­uri în pi­ci­oa­re.Acest as­pect nu es­te însă agre­at de Ghe­or­ghe Ha­gi,ca­re es­te mult mai atent la ca­ri­e­ra fi­u­lui său du­pă ex­pe­ri­e­nța ne­plă­cu­tă avu­tă la Fi­o­ren­ti­na. Com­pa­rat cu Alan She­a­rer de jur­na­liștii en­gle­zi,Ge­or­ge Pușcaș es­te un alt ju­că­tor la ma­re cău­ta­re în aces­te zi­le. Du­pă Shef­fi­eld Uni­ted, Ga­la­ta­sa­ray Istan­bul și-l dorește și ea pe ata­can­tul ce­lor de la Pa­ler­mo. Antre­no­rul de le­gen­dă al tur­ci­lor,Fa­tih Te­rim,a ră­mas im­pre­si­o­nat de ra­poar­te­le fă­cu­te de sco­u­te­rii tri­miși în Ita­lia și îl vrea la for­mația de pe ma­lul Bos­fo­ru­lui. De ase­me­nea, ju­că­to­rul de 23 de ani poa­te fi răs­cum­pă­rat de Inter Mi­la­no, da­că Pa­ler­mo va fi re­tro­gra­da­tă în Se­rie D din cau­za pro­ble­me­lor fi­nan­cia­re. Pușcaș mai are trei ani de con­tract cu si­ci­li­e­nii, ca­re au plă­tit pen­tru el 3,3 mi­li­oa­ne de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.