Bi­le­te­le la fes­ti­va­luri de mu­zi­că, „plă­ti­te“cu sânge

Acți­u­nea s-a des­fășu­rat la ni­vel nați­o­nal

Romania Libera - - Prima Pagina - cris­tian.ha­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Su­te de per­soa­ne s-au înscris să do­ne­ze sânge pen­tru a ob­ţi­ne un bi­let gra­tu­it, de o zi, la UNTOLD sau NEVERSEA, do­uă fes­ti­va­luri ce au loc în ace­as­tă va­ră la Cluj, res­pec­tiv la Con­stan­ţa.

Su­te de per­soa­ne au venit să do­ne­ze sânge pen­tru a ob­ţi­ne bi­le­te gra­tu­i­te, de o zi, la fes­ti­va­lu­ri­le NEVERSEA și UNTOLD.

Mul­te per­soa­ne s-au înscris să do­ne­ze sânge pen­tru a obți­ne un bi­let gra­tu­it, de o zi, la UNTOLD sau NEVERSEA, do­uă fes­ti­va­luri ce au loc în ace­as­tă va­ră la Cluj, res­pec­tiv la Con­sta­nța. Ide­ea unei ast­fel de cam­pa­nii a por­nit în 2017, când cei ca­re or­ga­ni­ze­a­ză eveni­men­te­le și-au dat se­a­ma că exis­tă o cri­ză de sânge și că pot fa­ce ce­va pen­tru a încer­ca să re­me­di­e­ze, pa­rțial, pro­ble­ma. Sau să tra­gă un sem­nal de alar­mă.

180 de per­soa­ne pe lis­tă într-o sin­gu­ră zi

În Con­sta­nța, cam­pa­nia a prins mai bi­ne de­cât se aștep­tau chiar me­di­cii ca­re au re­col­tat sânge. Deși inițial s-a anu­nțat un pro­gram de lu­cru nor­mal, aces­ta a fost pre­lun­git da­to­ri­tă nu­mă­ru­lui ma­re de so­li­ci­tări. Prac­tic, con­stă­nțe­nii și tu­riștii au stat la coa­dă să do­ne­ze sânge pen­tru un bi­let la NEVERSEA sau UNTOLD. Ca­ra­va­na mo­bi­lă a ajuns sâmbă­tă în Piața Ovi­diu din Con­sta­nța și a ple­cat du­mi­ni­că. „În cur­sul zi­lei de sâmbă­tă s-au pre­zen­tat 180 de per­soa­ne, din­tre ca­re în se­le­cție au in­trat 130 și au do­nat 100”, a de­cla­rat Ali­na Do­bro­tă, șe­fa Cen­tru­lui Re­gi­o­nal de Tran­sfu­zii San­gu­i­ne (CRTS) Con­sta­nța. Echi­pa de la CRTS a stat sâmbă­tă până la ora 21.30 la mun­că, pen­tru a ono­ra toa­te so­li­ci­tă­ri­le.

O pro­ce­du­ră com­pli­ca­tă

Pro­ce­du­ra de do­na­re de sânge nu es­te ușoa­ră și ne­ce­si­tă timp. De exem­plu, tu­tu­ror ce­lor ca­re au do­nat sau au vrut să do­ne­ze li s-a fă­cut un set de ana­li­ze pre­a­la­bi­le. Mai mul­te per­soa­ne au fost res­pin­se pen­tru că nu ave­au ni­ve­lul de he­mo­glo­bi­nă ne­ce­sar, po­tri­vit nor­mei pri­vind ad­mi­si­bi­li­ta­tea do­na­to­ri­lor de sânge, și de com­po­nen­te san­gu­i­ne uma­ne ca­re es­te în vi­goa­re din iu­lie 2007. S-a întâmplat mai mult în ca­zul doam­ne­lor și dom­nișoa­re­lor. Au fost și câte­va ca­zuri – puți­ne – de per­soa­ne ca­re au vrut să do­ne­ze, dar nu ave­au greu­ta­tea ne­ce­sa­ră. Me­di­cii au su­per­vi­zat tot tim­pul pro­ce­sul. La un mo­ment dat, unui tânăr i s-a fă­cut puțin rău. Me­di­cii l-au asis­tat și și-a re­venit în câte­va zeci de se­cun­de. „Es­te o re­a­cție nor­ma­lă, se mai întâmplă”, ne-a spus un doc­tor.

Au do­nat din simţ ci­vic

Mu­lți din­tre cei ca­re au do­nat sânge spun că nu au fă­cut-o nea­pă­rat pen­tru un bi­let de o zi la ce­le do­uă fes­ti­va­luri, ci mai mult din spi­rit ci­vic. Au con­tat însă și bi­le­tul, dar și fap­tul că au pu­tut do­na într-un loc ne­con­venți­o­nal: un au­to­buz am­pla­sat în zo­na ve­che a orașu­lui, aproa­pe de ma­re. „Am venit la ma­re și am vă­zut cam­pa­nia, m-am de­cis să do­nez. E o idee mișto. O să merg o zi la UNTOLD cu bi­le­tul pri­mit”, ne-a spus unul din­tre cei ca­re stă­te­au la coa­dă. Cei ca­re au do­nat au pri­mit gra­tu­it un bi­let de o zi la NEVERSEA sau UNTOLD, dar și re­du­ce­re pen­tru abo­na­men­te­le la ce­le do­uă fes­ti­va­luri.

Ne­voie con­stan­tă de sânge

„Cam­pa­nia «Blood Net­work» se dez­vol­tă de la an la an. În 2019 am adău­gat încă trei orașe unde a ajuns ca­ra­va­na de do­na­re de sânge, Târgu-Mu­reș, Si­biu și Ora­dea. În acest fel, pe lângă cen­tre­le de tran­sfu­zii din toa­tă ța­ra, ti­ne­rii pot do­na la ca­ra­va­na mo­bi­lă, ca­re, în acest an, poa­te fi gă­si­tă în 9 orașe din Ro­mânia. Ne do­rim să creștem nu­mă­rul de do­na­tori de sânge, mai ales că spi­ta­le­le din Ro­mânia au o ne­voie con­tru stan­tă de sânge”, a de­cla­rat Edy Che­re­ji, di­rec­tor de co­mun­cia­re UNTOLD și NEVERSEA.

Pes­te 6.000 de mem­bri în re­ţea

Ale­xa Li­va­da­ru, fon­da­tor „Și Eu Do­nez”, spu­ne că în 2017 lan­sa, împreu­nă cu UNTOLD, „Rețe­aua do­na­to­ri­lor de sânge”, pri­ma co­mu­ni­ta­te in­te­gra­tă, nați­o­na­lă, a ce­lor ca­re înțe­leg cât de mult înse­am­nă sânge­le lor pen­tru cei ca­re au ne­voie de tran­sfu­zii. „Astă­zi, rețe­aua nu­mă­ră pes­te 6.000 de mem­bri. Cei mai mu­lți au in­trat în «Și Eu Do­nez» în ca­drul par­te­ne­ria­tu­lui cu fes­ti­va­lul UNTOLD, pe par­cur­sul ca­ra­va­ne­lor or­ga­ni­za­te în fi­e­ca­re va­ră. Cre­dem că adu­ce­rea teh­no­lo­gi­ei în do­na­rea de sânge, re­a­li­za­rea unei ba­ze de da­te in­te­gra­te, che­ma­rea mem­bri­lor rețe­lei la cen­tre­le de tran­sfu­zii cu aju­to­rul te­le­fo­nu­lui mo­bil, prin aler­te seg­men­ta­te, sunt so­luți­i­le ca­re vor re­zol­va cri­za per­ma­nen­tă de sânge cu ca­re se con­frun­tă Ro­mânia și mul­te țări din lu­me”, a pre­ci­zat aces­ta. Cam­pa­nia „Blood Net­work“în 2018 a însem­nat pes­te 1.000 de do­na­tori la ce­le 6 ca­ra­va­ne mo­bi­le de do­na­re de sânge și pes­te 3.000 de do­na­tori la cen­tre­le de tran­sfu­zii din între­a­ga ța­ră.

FO­TO AGERPRES

Lo­cal­nici și tu­riști s-au adu­nat să do­ne­ze sânge în cen­trul ve­chi al Con­sta­nței.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.