Spa­nia, cam­pi­oa­na Eu­ro­pei

Romania Libera - - Prima Pagina - Ca­ta­lin.mihai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Re­pre­zen­ta­ti­va Spa­ni­ei a câști­gat Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an de fot­bal Under 21 din Ita­lia și San Ma­ri­no, du­pă ce a învins for­ma­ţia Ger­ma­ni­ei, cu sco­rul de 2-1, în fi­na­la dis­pu­ta­tă pe Da­cia Are­na din Udi­ne.

Re­pre­zen­ta­ti­va Spa­ni­ei a câști­gat Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an de fot­bal Under 21 din Ita­lia și San Ma­ri­no, du­pă ce a învins for­ma­ţia Ger­ma­ni­ei, cu sco­rul de 2-1, în fi­na­la dis­pu­ta­tă pe Da­cia Are­na din Udi­ne. Ibe­ri­cii au mar­cat câte un gol pe re­pri­ză, în timp ce reuși­ta nem­ţi­lor a venit pe fi­nal.

În fața a pes­te 20.000 de spec­ta­tori, spa­ni­o­lii au por­nit ho­tă­râți să răz­bu­ne eșe­cul din ur­mă cu doi ani, din Po­lo­nia, când ne­mții le-au ad­mi­nis­trat un sec 1-0, câști­gând ast­fel tro­feul con­ti­nen­tal. Evo­luția mai bu­nă și-a ară­tat roa­de­le în mi­nu­tul 7, când Fa­bian Ru­iz a pă­truns din flan­cul drept și l-a exe­cu­tat pe por­ta­rul spa­ni­ol, cu un șut pla­sat, la co­lțul lung. Pe fon­dul unei do­mi­nări cva­si-to­ta­le, Spa­nia și-a ma­jo­rat avan­ta­jul în mi­nu­tul 69, când Dani Olmo a spe­cu­lat o res­pin­ge­re greși­tă a lui Nu­bel și a mar­cat din ca­reul mic. 2-0 și lu­cru­ri­le erau tra­nșa­te. Go­lul lui Na­di­em Amiri, din mi­nu­tul 88, nu a fă­cut de­cât să îndul­ce­as­că, da­că se mai pu­tea, înfrânge­rea Ger­ma­ni­ei.

Cu acest suc­ces, Spa­nia de­vi­ne cea mai ti­tra­tă nați­o­na­lă la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an de ti

ne­ret, la ega­li­ta­te cu Ita­lia, fi­e­ca­re cu câte cinci ti­tluri. Ibe­ri­cii se mai im­pu­se­se­ră la ediți­i­le din 1986, 1998 (din Ro­mânia), 2011 și 2013.

Re­al Ma­drid, pe ur­me­le lui Ru­iz

Cel mai bun ju­că­tor al tur­neu­lui a fost de­sem­nat Fa­bian Ru­iz, fot­ba­lis­tul ce­lor de la Na­po­li. „Sunt încântat că am fost ales cel mai bun ju­că­tor, dar câști­ga­rea tur­neu­lui a fost mai im­por­tan­tă. Cheia a fost gru­pul, avem un spi­rit de echi­pă ex­traor­di­nar”, a de­cla­rat mij­lo­cașul spa­ni­ol du­pă pri­mi­rea dis­tin­cți­ei.

Fot­ba­lis­tul de 23 de ani, cum­pă­rat va­ra tre­cu­tă de Na­po­li de la Be­tis cu 30 de mi­li­oa­ne de eu­ro, a avut un se­zon foar­te bun, ju­când în 40 de par­ti­de pen­tru ita­li­eni. Con­form pre­sei din Pe­nin­su­lă, Re­al Ma­drid a pus ochii pe mij­lo­caș și do­rește să-l re­pa­tri­e­ze. Va fi, însă, foar­te di­fi­cil de tran­sfe­rat, întru­cât este un om de ba­ză în echi­pa lui Car­lo Ance­lot­ti. O altă pro­ble­mă pen­tru Re­al ar fi fap­tul că Na­po­li nu i-a sta­bi­lit ibe­ri­cu­lui o clau­ză de re­zi­li­e­re, iar da­că se­zo­nul vi­i­tor va ple­ca, ita­li­e­nii nu îl vor da cu mai puțin de 70-80 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Preșe­din­te­le ma­dri­leîn ni­lor, Flo­ren­ti­no Pe­rez, îl ve­de pe Ru­iz po­tri­vit sti­lu­lui de joc im­pus de Zi­da­ne, în con­diți­i­le în ca­re si­tuația adu­ce­rii lui Pog­ba nu este una cla­ră.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.