Doi­na Pa­nă, atac la „Ma­fia lem­nu­lui“

Fos­tul mi­nis­tru al Ape­lor și Pă­du­ri­lor, Doi­na Pa­nă s-a pre­zen­tat luni la se­di­ul DIICOT, pen­tru a stu­dia do­sa­rul des­chis du­pă ce a re­cla­mat că ar fi fost otră­vi­tă cu mer­cur.

Romania Libera - - Prima Pagina - Andre­ea an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Fos­tul mi­nis­tru al Ape­lor și Pă­du­ri­lor, Doi­na Pa­nă, s-a pre­zen­tat luni la se­di­ul DIICOT pen­tru a stu­dia do­sa­rul des­chis în ur­ma re­cla­ma­ţi­ei sa­le că ar fi fost otră­vi­tă cu mer­cur.

Pro­cu­ro­rii DIICOT au des­chis un do­sar în ca­re a fost înce­pu­tă ur­mă­ri­rea pe­na­lă in rem pen­tru să­vârși­rea in­frac­ţi­u­ni­lor de ten­ta­ti­vă de omor și grup in­frac­ţi­o­nal or­ga­ni­zat, du­pă ce Doi­na Pa­nă a de­cla­rat că a fost otră­vi­tă cu mer­cur.

„Eram mi­nis­tru al Pă­du­ri­lor în Gu­ver­nul Tu­do­se, în 2017. Pe la sfârși­tul lui noi­em­brie am înce­put să mă simt foar­te rău, am mers la me­dic, am aflat că ave­am pro­ble­me foar­te mari cu ini­ma. Am ur­mat tra­ta­ment și, cu toa­te astea, mă sim­ţe­am tot mai rău. Pen­tru că epu­i­za­sem toa­te ana­li­ze­le spe­ci­fi­ce, am fost tri­mi­să într-un fi­nal să fac și o ana­li­ză to­xi­co­lo­gi­că. Pe 15 ia­nua­rie 2018, din ana­li­za pen­tru me­ta­le gre­le a rei­eșit in­to­xi­ca­ţie cu mer­cur în con­cen­tra­ţie ma­re. Pen­tru că îmi de­pu­se­sem de­mi­sia, dat fi­ind fap­tul că mă sim­ţe­am foar­te rău, încă din 3 ia­nua­rie, n-am pu­tut ple­ca până pe 29 ia­nua­rie

pen­tru că nu a sem­nat preșe­din­te­le Io­han­nis, am de­pus plânge­re la po­li­ţie abia la înce­pu­tul lu­nii fe­brua­rie. N-am fă­cut plânge­rea cât eram încă mi­nis­tru pen­tru că, în caz că se afla, ar fi dău­nat ima­gi­nii Ro­mâni­ei. Vă da­ţi se­a­ma: mi­nis­tru în Gu­ver­nul Ro­mâni­ei, otră­vit“, spu­nea Doi­na Pa­nă.

Inițial, Pa­nă a de­pus o plânge­re la Di­rec­ţia de Inves­ti­ga­ţii Cri­mi­na­le din ca­drul Po­li­ţi­ei Ro­mâne, însă cau­za a fost tri­mi­să la pro­cu­ro­rii DIICOT.

Ma­fia lem­nu­lui

Po­tri­vit fos­tu­lui mi­nis­tru al Ape­lor, în spa­te­le ten­ta­ti­vei sa­le de uci­de­re s-ar afla ma­fia lem­nu­lui.

„Se cer­ce­te­a­ză fap­ta. Asta nu înse­am­nă că per­soa­ne­le ca­re au fost au­dia­te nu sunt con­si­de­ra­te în cer­cul de sus­pe­cți. Nu vă su­pă­rați pe mi­ne, chiar nu vă pot da mai mul­te da­te. Ce vă pot spu­ne cu cer­ti­tu­di­ne este că an­che­ta avan­se­a­ză și par­că s-a ac­ce­le­rat. Sunt op­ti­mis­tă în pri­vi­nța an­che­tei. De la înce­put am sus­pec­tat (ma­fia lem­nu­lui – n.red.), este un gest abo­mi­na­bil. Am înce­put să su­păr pe ci­ne­va foar­te, foar­te ta­re și am su­pă­rat foar­te ta­re. Adi­că au fost pa­gu­be uriașe pen­tru cei ca­re...“, de­cla­ra Pa­nă.

To­to­da­tă, ace­as­ta a afir­mat că sta­rea sa de să­nă­ta­te s-a îmbu­nă­tățit: „Ime­diat ce am fă­cut tra­ta­men­tul de eli­mi­na­re a mer­cu­ru­lui și a scă­zut sub do­za de pe­ri­col, sta­rea ini­mii a înce­put să se îmbu­nă­tățe­as­că. La ora ac­tua­lă mi-au dis­pă­rut toa­te mo­di­fi­că­ri­le“.

„Mi-am re­venit ne­fă­când altce­va de­cât eli­mi­nând mer­cu­rul. A fost o pe­ri­oa­dă când mai mu­lți spe­cia­liști nu înțe­le­ge­au. Eu eram sub tra­ta­ment și evo­luția mea era tot mai proas­tă. (...) Și până la ur­mă m-au tri­mis la to­xi­co­lo­gie și așa am aflat“, a de­cla­rat Doi­na Pa­nă la Ante­na3.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.