ORDONANŢA PRIVIND TRANSPORTU­L ALTERNATIV

Ordonanţa de Ur­gen­ţă ca­re ofe­ră ba­za le­ga­lă pen­tru ser­vi­ci­i­le de tip Uber sau Bolt a fost pu­bli­ca­tă, ieri, în Mo­ni­to­rul Ofi­cial.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mihai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Opor­tu­ni­ta­tea apli­că­rii OUG 49 este ex­pli­ca­tă prin fap­tul că “in­ter­me­di­e­rea ser­vi­ci­i­lor de tran­sport per­soa­ne prin ser­vi­cii alter­na­ti­ve con­tri­bu­ie la crește­rea gra­du­lui de con­cu­ren­ţă pe pia­ţă”. Du­pă cum se știe, pro­tes­te­le fir­me­lor de ta­xi împo­tri­va fir­me­lor de ri­de-sha­ring por­ni­se­ră chiar de la ace­as­tă con­tro­ver­să, le­ga­tă de fap­tul că, în opi­nia ta­xi­me­triști­lor, șo­fe­rii de la Uber le fă­ce­au con­cu­ren­ţă ne­loia­lă.

Actul nor­ma­tiv ca­re va re­gle­men­ta ac­ti­vi­ta­tea de ri­de-sha­ring în Ro­mânia este Ordo­na­nța de Urge­nță 49 /2019 „privind ac­ti­vi­tăți­le de tran­sport alternativ cu au­to­tu­rism și con­du­că­tor au­to”, ca­re a fost pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial la da­ta de 1 iu­lie 2019.

Opor­tu­ni­ta­tea apli­că­rii OUG 49 este ex­pli­ca­tă, chiar în tex­tul aces­teia,prin fap­tul că “in­ter­me­di­e­rea ser­vi­ci­i­lor de tran­sport per­soa­ne prin ser­vi­cii alter­na­ti­ve con­tri­bu­ie la crește­rea gra­du­lui de con­cu­re­nță pe piață”. Du­pă cum se știe, pro­tes­te­le fir­me­lor de ta­xi împo­tri­va fir­me­lor de ri­de-sha­ring por­ni­se chiar de la ace­as­tă con­tro­ver­să, le­ga­tă de fap­tul că, în opi­nia ta­xi­me­triști­lor, șo­fe­rii de la Uber le fă­ce­au con­cu­re­nță ne­loia­lă.

Ope­ra­tor de tran­sport alternativ poa­te fi o per­soa­nă fi­zi­că au­to­ri­za­tă, o între­prin­de­re in­di­vi­dua­lă, o între­prin­de­re fa­mi­lia­lă sau o per­soa­nă ju­ri­di­că deți­nă­toa­re a au­to­tu­ris­mu­lui ca­re efec­tue­a­ză transportu­l. Pe de altă par­te, “în si­tuația în ca­re ope­ra­to­rul plat­for­mei di­gi­ta­le este o per­soa­nă ju­ri­di­că ne­re­zi­den­tă, aces­ta este obli­gat să ai­bă pe toa­tă pe­ri­oa­da în ca­re își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea de in­ter­me­di­e­re a tran­spor­tu­lui alternativ pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei o su­cur­sa­lă înre­gis­tra­tă ca­re să îl re­pre­zin­te în fața au­to­ri­tăți­lor sta­tu­lui ro­mân”.

Șo­fe­rii de la Uber nu au voie să ia cli­en­ţi de pe stra­dă

Un ele­ment ese­nțial spe­ci­fi­cat în OUG 49 /2019 este ne­ce­si­ta­tea exis­te­nței unei apli­cații in­for­ma­ti­ce, de­nu­mi­tă „plat­for­mă di­gi­ta­lă”, ca­re să in­ter­me­di­e­ze re­lația din­tre cli­ent și fir­ma de tran­sport alternativ. Cu alte cu­vin­te, spre de­o­se­bi­re de șo­fe­rii de ta­xi, ca­re, da­că nu au de­ja altă co­man­dă,se pot opri să ia în mași­nă un cli­ent ca­re le fa­ce semn cu mâna, șo­fe­rii de la Uber nu au voie să tran­spor­te de­cât cli­e­nți ca­re au fă­cut co­man­dă în pre­a­la­bil, prin apli­cația spe­cia­li­za­tă. Așa­dar, un cli­ent ca­re nu are te­le­fon mo­bil sau nu are apli­cația in­for­ma­ti­că in­sta­la­tă pe te­le­fo­nul mo­bil nu poa­te fo­lo­si ser­vi­ci­i­le fir­me­lor tip Uber.

Pe de altă par­te, mași­ni­le ca­re efec­tue­a­ză tran­sport alternativ vor fi ușor de re­cu­nos­cut, întru­cât sunt obli­ga­te să poar­te câte un ecu­son spe­ci­fic, în par­tea din față și din spa­te. Din acest punct de ve­de­re,mași­ni­le de tran­sport alternativ vor avea obli­gații si­mi­la­re ce­lor de ta­xi.

Plat­for­ma di­gi­ta­lă tre­bu­ie să deți­nă un aviz teh­nic din par­tea Mi­nis­te­ru­lui Co­mu­ni­cați­i­lor și So­ci­e­tății Infor­mați­o­na­le (MCSI).Toa­te in­for­mați­ie afișa­te sau ti­pă­ri­te tre­bu­ie să fie în lim­ba ro­mână.O altă ca­rac­te­ris­ti­că im­pu­să aces­tei plat­for­me este să emi­tă și să tran­smi­tă că­tre pa­sa­ger o fac­tu­ră elec­tro­ni­că,iar pa­sa­ge­rul să ai­bă po­si­bi­li­ta­tea să plă­te­as­că fie “pe ba­ză de in­stru­ment de pla­tă elec­tro­ni­că cu ac­ces la dis­ta­nță”, fie cu nu­me­rar.

Pasagerii ca­re vor să fo­lo­se­as­că fir­me de tran­sport alternativ tre­bu­ie să știe că da­te­le lor per­so­na­le vor ră­mâne înre­gis­tra­te pe plat­for­ma elec­tro­ni­că. Așa­dar, se poa­te pre­su­pu­ne că au­to­ri­tăți­le sta­tu­lui ro­mân vor pu­tea afla ușor ci­ne și un­de a că­lă­to­rit cu res­pec­ti­va fir­mă de tran­sport alternativ.Ace­as­tă si­tuație ar pu­tea fi în fa­voa­rea fir­me­lor de ta­xi, întru­cât, în ca­zul aces­to­ra din ur­mă, pasagerii nu sunt obli­gați să-și dez­vă­lu­ie iden­ti­ta­tea.

FOTO MIHAI DIAC

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.