Se cau­tă un can­di­dat al stângii

Vic­tor Pon­ta și Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu sus­ţin va­rian­ta unui can­di­dat co­mun PSD-ALDEProRo­mânia la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le. PSD a înce­put ope­ra­ţi­u­nea de iden­ti­fi­ca­re a pro­pri­u­lui can­di­dat, dar va tes­ta în son­da­je și va­rian­ta unui can­di­dat PSD-ALDE pen­tru C

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus. ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Vic­tor Pon­ta și Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu su­sțin va­rian­ta unui can­di­dat co­mun PSD-ALDE-ProRo­mânia la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le. PSD a înce­put ope­rați­u­nea de iden­ti­fi­ca­re a pro­pri­u­lui can­di­dat, dar va tes­ta în son­da­je și va­rian­ta unui can­di­dat PSD-ALDE pen­tru Co­tro­ceni.

Fos­tul pre­mi­er Vic­tor Pon­ta, li­de­rul ProRo­mânia, a de­cla­rat că a avut o dis­cuție cu preșe­din­te­le ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, des­pre cum s-ar pu­tea ajun­ge la un can­di­dat co­mun PSD-ALDE-ProRo­mânia la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le. Pon­ta i-a pre­zen­tat lui Tă­ri­ce­a­nu un ca­len­dar în ca­re mai întâi să se anu­nțe do­ri­to­rii, pe ur­mă can­di­dații să me­ar­gă prin ța­ră să par­ti­ci­pe la dez­ba­teri, du­pă ca­re, în sep­tem­brie, mem­brii PSD, ALDE și ProRo­mânia să vo­te­ze pe ci­ne su­sțin. „Le-am ex­pli­cat sim­plu: da­că PSD își pu­ne un can­di­dat, ALDE – un can­di­dat și ProRo­mânia pe Câmpe­a­nu ajun­gem să ne ba­tem pen­trul lo­cul 3, la tu­rul doi stăm și ne ui­tăm. Am vor­bit cu cei de la ALDE, cei de la PSD sunt tul­bu­rați… ALDE îl vrea pe Tă­ri­ce­a­nu, noi – pe Câmpe­a­nu”, a ex­pli­cat Pon­ta.

Ce spu­ne Tă­ri­ce­a­nu

Pro­pu­ne­rea lui Pon­ta are de­ja ac­cep­tul preșe­din­te­lui Se­na­tu­lui, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. „Cu dom­nul Pon­ta am eva­luat va­rian­te­le pe ca­re le avem la dis­po­zi­ţie pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le. Con­firm ce­ea ce a spus dom­nia sa în ace­as­tă pri­vin­ţă. Da, cred că cea mai bu­nă so­lu­ţie într-ade­văr este de a avea un can­di­dat unic”, a pre­ci­zat Tă­ri­ce­a­nu. Între­bat da­că el cre­de că ar pu­tea fi can­di­da­tul agre­at, Tă­ri­ce­a­nu a co­men­tat că ta­to­nă­ri­le sunt mai ve­chi în ce­ea ce pri­vește de­sem­na­rea unui can­di­dat co­mun, însă a adău­gat că tim­pul îi pre­se­a­ză și o so­luție va tre­bui iden­ti­fi­ca­tă cât mai cu­rând po­si­bil. PSD va re­a­li­za un son­daj de opi­nie pen­tru de­sem­na­rea can­di­da­tu­lui la pre­zi­de­nția­le. Până la ace­as­tă oră, din PSD și-au anu­nțat in­te­nția de a fi tes­tați preșe­din­te­le exe­cu­tiv Eu­gen Te­o­do­ro­vici, de­pu­ta­tul Li­viu Pleșoia­nu și se­na­to­rul Șer­ban Ni­co­lae. To­to­da­tă, se­cre­ta­rul ge­ne­ral Mihai Fi­for a lă­sat de înțe­les că poa­te fi in­te­re­sat.

Pla­nu­ri­le PSD

Preșe­din­te­le PSD, Viorica Dăncilă, a de­cla­rat, la fi­na­lul șe­di­nței coa­liți­ei, că PSD aște­ap­tă son­da­je­le de opi­nie privind can­di­dații la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le, dar nu poa­te opri ALDE să dis­cu­te cu alte par­ti­de. „Am spus că avem son­da­je de opi­nie și pe mă­su­ră ce vom pri­mi aces­te son­da­je vom ve­dea ce for­mu­lă îmbrățișăm. În po­li­ti­că tre­bu­ie să exis­te de­mo­crație, poți să ne­go­ci­e­zi cu ori­ce par­tid, nu pu­tem îngră­di drep­tul unui par­tid de a dis­cu­ta cu alte par­ti­de”, a spus ea, între­ba­tă ce pă­re­re are des­pre dis­cuți­i­le din­tre li­de­rul ALDE și Vic­tor Pon­ta.

Ante­ri­or, Viorica Dăncilă anu­nța­se că în son­da­je­le in­ter­ne PSD pen­tru de­sem­na­rea pre­zi­de­nția­bi­lu­lui va fi tes­tat și un can­di­dat co­mun PSD-ALDE. „În son­da­je vom in­tro­du­ce toți co­le­gii ca­re și-au ex­pri­mat do­ri­nța de a can­di­da, dar și un can­di­dat co­mun al PSD-ALDE, pen­tru a ve­dea ca­re e opi­nia elec­to­ra­tu­lui, și de­ci­zia o vom lua împreu­nă în fo­rul sta­tu­tar”, a spus Viorica Dăncilă.

FOTO AGERPRES

Pon­ta și Tă­ri­ce­a­nu vor un can­di­dat co­mun PSD-ALDE-ProRo­mânia la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.