Do­sa­re­le de co­rup­ţie trec, ba­nii ră­mân

Romania Libera - - Prima Pagina - Ti­cu.ci­o­bo­ta­ru @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Fir­ma de con­stru­cții Con­ci­via SA pa­re să nu ai­bă con­cu­re­nță și câști­gă li­ci­tați­i­le în se­rie, în timp ce fos­tul ba­ron de Brăi­la fa­ce na­ve­ta între pe­ni­ten­cia­re și li­ber­ta­te, în ce­le pa­tru do­sa­re de co­ru­pție.

Fir­ma de con­struc­ţii Con­ci­via SA pa­re să nu ai­bă con­cu­ren­ţă și câști­gă li­ci­ta­ţi­i­le în se­rie, în timp ce fos­tul ba­ron de Brăi­la fa­ce na­ve­ta între pe­ni­ten­cia­re și li­ber­ta­te în ce­le pa­tru do­sa­re de co­rup­ţie. Spre de­o­se­bi­re de alţi ba­roni, pen­tru ca­re in­tra­rea la închi­soa­re a însem­nat sfârși­tul ca­ri­e­rei în afa­ceri, fos­tul preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Ju­de­ţe­an (CJ) și al PSD Brăi­la, Ghe­or­ghe Bu­nea Stan­cu, își continuă afacerile pe bani publici.

Ce-i drept, acum fir­ma sa de con­stru­cții, Con­ci­via SA Brăi­la, nu mai pri­mește con­trac­te pre­fe­re­nțial de la CJ Brăi­la și pri­mă­ri­i­le din ju­deț în ba­za fap­tu­lui că este fir­ma ba­ro­nu­lui, câști­gându-și con­trac­te­le la li­ci­tații. S-ar pu­tea spu­ne că are avan­ta­jul că în pe­ri­oa­da sa de glo­rie fir­ma lui Bu­nea Stan­cu a eli­mi­nat con­cu­re­nța și a ră­mas sin­gu­ra fir­mă de con­stru­cții pu­ter­ni­că din Brăi­la și e fi­resc să câști­ge li­ci­tați­i­le pen­tru lu­cră­ri­le pe bani publici. În ul­ti­mii cinci ani, Gh. Bu­nea Stan­cu a ajuns de mai mul­te ori du­pă gra­tii în ce­le pa­tru do­sa­re de co­ru­pție în ca­re e im­pli­cat. Du­pă ce a is­pășit o pri­mă pe­de­ap­să de 3 ani de închi­soa­re, fi­ind eli­be­rat con­diți­o­nat, acum a ajuns din nou du­pă gra­tii, la Pe­ni­ten­cia­rul Ga­lați, pen­tru is­păși­rea unei pe­dep­se de 3 ani și 8 luni de închi­soa­re.

În pri­me­le două do­sa­re, o con­dam­na­re la 3 ani și o achi­ta­re

Până acum, Bu­nea Stan­cu a fost con­dam­nat în două do­sa­re și a fost achi­tat în al 3-lea do­sar, al 4-lea do­sar fi­ind pe ro­lul Tri­bu­na­lu­lui Fo­cșani. Pri­mul e do­sa­rul „Mi­tă la PSD”, în ca­re, în 2009, Bu­nea Stan­cu a in­ter­me­diat mi­li­o­nul de eu­ro ofe­rit de pa­tro­nul „Inte­rAgro”, Ioan Ni­co­lae, pen­tru cam­pa­nia pre­zi­de­nția­lă a lui Ge­oa­nă. În schimb, Mi­nis­te­rul Eco­no­mi­ei tre­bu­ia să ia mă­suri pen­tru ca prețu­ri­le ga­ze­lor să fie pe pla­cul lui Ni­co­lae. Gh Bu­nea Stan­cu a fost ares­tat pe 2 apri­lie 2015 și a fost con­dam­nat la 3 ani de închi­soa­re. A ajuns la Pe­ni­ten­cia­rul Fo­cșani, un­de a fost bi­bli­o­te­car și uce­nic în tâmplă­rie. Du­pă un an și 4 luni, pe 10 au­gust 2016, Ju­de­că­to­ria Fo­cșani i-a apro­bat eli­be­ra­rea con­diți­o­na­tă. În do­sa­rul „Inte­rAgro”, în ca­re Ioan Ni­co­lae încer­ca mi­tu­i­rea unor dem­ni­tari pen­tru un HG de sub­venți­o­na­re a prețu­lui ga­ze­lor, Bu­nea Stan­cu ar fi înca­sat de la Ni­co­lae un mi­li­on de eu­ro, ca par­te din pro­fi­tul dis­tri­bu­i­rii îngrășă­min­te­lor chi­mi­ce în ju­de­ţe­le din ju­rul Brăi­lei. Stan­cu a fost achi­tat de Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești, în timp ce Ioan Ni­co­lae s-a ales cu 3 ani și ju­mă­ta­te de închi­soa­re.

În do­sa­rul „Spor­tul“, con­dam­na­re la 3 ani și 8 luni

Pe 28 iu­nie, Cur­tea de Apel Ga­lați l-a con­dam­nat pe Bu­nea Stan­cu la 3 ani și 8 luni de închi­soa­re în do­sa­rul „Spor­tul”. În do­sa­rul 1614/91/2015, Tri­bu­na­lul Fo­cșani îl con­dam­na­se la 3 ani de închi­soa­re, dar in­sta­nța de apel a ad­mis ce­re­rea pro­cu­ro­ri­lor DNA, ma­jo­rându-i pe­de­ap­sa: „In­sta­nța ma­jo­re­a­ză pe­de­ap­sa re­zul­tan­tă sta­bi­li­tă în cau­ză în sar­ci­na in­cul­pa­tu­lui Ghe­or­ghe Bu­nea Stan­cu de la 3 (trei) ani închi­soa­re, la 3 (trei) ani și 8 (opt) luni închi­soa­re (prin adău­ga­rea unui spor de 8 luni închi­soa­re)”, se spu­ne în sen­ti­nța nr. 861/28.06.2019. În acest do­sar, în au­gust 2015 pro­cu­ro­rii DNA i-au tri­mis în ju­de­ca­tă pe Stan­cu și pe di­rec­toa­rea eco­no­mi­că a CJ Brăi­la, Ali­na Ru­su, pen­tru abuz în ser­vi­ciu și con­flict de in­te­re­se, du­pă ce au apro­bat fi­nan­ţa­rea cu 7.512.207 lei a SC Club Fot­bal Brăi­la și Aso­cia­ţi­ei Handbal Club „Du­nă­rea” Brăi­la, clu­buri con­tro­la­te de Stan­cu prin fir­me­le sa­le. Di­rec­toa­rea eco­no­mi­că a CJ Brăi­la fu­se­se achi­ta­tă de Tri­bu­na­lul Fo­cșani. În du­pă-amia­za zi­lei de 28 iu­nie, Bu­nea Stan­cu s-a tre­zit la poar­ta ca­sei sa­le cu po­li­ţiștii de la Inves­ti­ga­ţii Cri­mi­na­le, ca­re i-au pus că­tușe­le și l-au con­dus la Pe­ni­ten­cia­rul Ga­la­ţi pen­tru pe­ri­oa­da de ca­ran­ti­nă.

Va­loa­rea to­ta­lă a con­trac­te­lor pe bani publici: 65 mi­li­oa­ne lei

Pe ro­lul Tri­bu­na­lu­lui Fo­cșani mai este do­sa­rul 2.610/91/2014, în ca­re Bu­nea Stan­cu și 12 fun­cți­o­nari din ca­drul CJ Brăi­la au fost tri­miși în ju­de­ca­tă de DNA pen­tru mai mul­te con­trac­te acor­da­te pre­fe­re­nțial fir­mei lui Gh. Bu­nea Stan­cu, Con­ci­via SA Brăi­la, și fir­me­lor Tan­crad SRL Ga­lați și Tan­crad Con­struct SRL Brăi­la. La Re­gis­trul Co­me­rțu­lui, Tan­crad Con­struct Brăi­la fi­gu­re­a­ză ca având se­di­ul pe „Bd Că­lă­rași­lor nr 161, et 3 (Se­diu Con­ci­via)”! În acest do­sar DNA Ga­lați a sta­bi­lit un pre­ju­di­ciu de 2,7 mi­li­oa­ne lei. Pro­cu­ro­rii au de­ma­rat an­che­ta de la cinci con­trac­te din pe­ri­oa­da 2009-2010, două atri­bu­i­te Tan­crad SRL și alte trei con­trac­te, de 1.434.500 lei, atri­bu­i­te Con­ci­via SA. Nu au fost lua­te în cal­cul mul­te con­trac­te din pe­ri­oa­da 2010-2014, când, con­so­li­dându-și con­tro­lul exer­ci­tat asu­pra între­gii ad­mi­nis­trații brăi­le­ne, ba­ro­nul de Brăi­la lu­cra ca pe pro­pria moșie. Va­loa­rea to­ta­lă a con­trac­te­lor Con­ci­via cu in­sti­tuți­i­le pu­bli­ce din ju­deț se ri­di­ca la 65,8 mi­li­oa­ne lei, adi­că 14,6 mi­li­oa­ne eu­ro.

Afacerile Con­ci­via merg bi­ne și cu ba­ro­nul du­pă gra­tii

In­tra­rea la închi­soa­re în do­sa­rul „Mi­tă la PSD” nu a afec­tat afacerile lui Bu­nea Stan­cu. În timp ce el era bi­bli­o­te­car în Pe­ni­ten­cia­rul Fo­cșani, Con­ci­via SA a re­no­vat clă­di­rea Pa­la­tu­lui Asi­gu­ră­ri­lor So­cia­le din Brăi­la, un con­tract de pes­te 7 mi­li­oa­ne de lei încheiat în 2012 cu Ca­sa de Pen­sii Brăi­la. În 2016, când Bu­nea Stan­cu era tot în Pe­ni­ten­cia­rul Fo­cșani, Con­ci­via SA încheia cu Com­pa­nia Nați­o­na­lă de Inves­tiții un con­tract în va­loa­re de 1,2 mi­li­oa­ne lei pen­tru re­fa­ce­rea fața­dei Pa­la­tu­lui de Jus­tiție din Brăi­la și mo­der­ni­za­rea in­sta­lați­ei elec­tri­ce. În pre­zent, Con­ci­via se ocu­pă și de re­pa­rați­i­le la se­di­ul din Brăi­la ale Flo­ti­lei de Du­nă­re, un con­tract în va­loa­re de 20 mi­li­oa­ne lei. Sunt li­ci­tații câști­ga­te.

Întâlni­re neaștep­ta­tă: Pe­tre Da­ea și Bu­nea Stan­cu, di­ri­gin­te de șan­ti­er

La sfârși­tul lu­nii mar­tie, mi­nis­trul Pe­tre Da­ea a vi­zi­tat șan­ti­e­re­le de re­a­bi­li­ta­re a sis­te­mu­lui de iri­gații din ju­dețul Brăi­la și sur­pri­ză, pe șan­ti­e­rul ca­na­lu­lui de 5,8 km pen­tru sta­ţia de pom­pa­re de la Albi­na l-a întâlnit pe Gh. Bu­nea Stan­cu, cu ves­tă re­flec­to­ri­zan­tă și fes, coor­do­nând lu­cră­ri­le. La ace­as­tă lu­cra­re Con­ci­via SA era sub­con­trac­tor. „Am vă­zut aici un om pe ca­re l-am cu­nos­cut de­mult, un om foar­te har­nic, un om ca­re știe să ia și lo­pa­ta în mână și fe­sul pe cap, ca să in­tre în șan­ti­e­rul de lu­cru”, a spus Pe­tre Da­ea, co­le­gial, ca de la mi­nis­tru la ba­ron.

De la șef de apro­zar la ba­ron PSD de Brăi­la

Ca și Li­viu Drag­nea, Bu­nea Stan­cu a de­venit ba­ron PSD du­pă ce a tre­cut de la PD la PSD. Era de­ja lan­sat în afa­ceri. Înain­te de 1990 fu­se­se șef de apro­zar și avea ce­va bani puși de­o­par­te cu ca­re în 1995 și-a înfi­i­nțat fir­ma Bur­sa­gri­rom SA Brăi­la, la ca­re deți­ne 62% din acți­uni. Obi­ec­tul de ac­ti­vi­ta­te era unul la ca­re se pri­ce­pea fos­tul șef de apro­zar: „co­me­rțul cu ri­di­ca­ta al ce­re­a­le­lor, se­mi­nțe­lor, fu­ra­je­lor și tu­tu­nu­lui ne­pre­lu­crat”. Prin Bur­sa­gri­rom, a pre­luat con­tro­lul câtor­va fos­te între­prin­deri de stat, deți­nând 70,64% din ac­ţi­u­ni­le fir­mei de con­stru­cții Con­ci­via SA, 62% din ac­ţi­u­ni­le Por­tu­lui Her­cu­les SA din Brăi­la și pa­che­tul ma­jo­ri­tar la fos­ta re­ţea de res­tau­ran­te SC Istru SA Brăi­la.

Pro­fi­turi uriașe din afa­ceri pe bani publici

În pe­ri­oa­da în ca­re Gh Bu­nea Stan­cu era un sim­plu mem­bru la PD și apoi la PSD, Con­ci­via SA avea o ci­fră de afa­ceri de 20-21 mi­li­oa­ne de lei. Du­pă 2004, când Stan­cu a de­venit preșe­din­te­le PSD Brăi­la și preșe­din­te­le CJ Brăi­la, ci­fra de afa­ceri a Con­ci­via a cres­cut spec­ta­cu­los, ajun­gând în 2008 la 49 mi­li­oa­ne lei. Da­că până în 2004 ce­le 4 fir­me din im­pe­ri­ul său, Bur­sa­gri­rom-Con­ci­via-Her­cu­le­sIstru, ave­au pro­fi­turi mo­di­ce, ac­ce­sul la con­trac­te­le pe bani publici a schim­bat ra­di­cal si­tua­ţia. În 2005, du­pă un an de man­dat la șe­fia CJ Brăi­la, fir­me­le au înre­gis­trat un pro­fit cu­mu­lat de 4,96 mi­li­oa­ne lei. În 2008, la înce­put de cri­ză, au avut un pro­fit de 4,86 mi­li­oa­ne, iar în 2009, în timp ce su­te de mii de fir­me s-au închis din cau­za cri­zei, fir­me­le lui Stan­cu au înre­gis­trat o crește­re de pro­fit fa­ţă de 2008, la 5,64 mi­li­oa­ne lei. În pri­mii 6 ani de man­dat ai lui Stan­cu la șe­fia CJ Brăi­la, fir­me­le sa­le au avut pro­fi­turi de 23,2 mi­li­oa­ne lei. Do­sa­re­le de co­ru­pție trec, ba­nii ră­mân.

Arest. Ghe­or­ghe Bu­nea Stan­cu în drum spre închi­soa­re

Fos­tul preșe­din­te al CJ Brăi­la, Ghe­or­ghe Bu­nea Stan­cu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.