Pri­ma­rul din Baia Ma­re nu poa­te jus­ti­fi­ca 2,7 mi­li­oa­ne

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus. ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă de Inte­gri­ta­te (ANI) a anun­ţat că a con­sta­tat exis­ten­ţa unei di­fe­ren­ţe ne­jus­ti­fi­ca­te în cuan­tum de 2,7 mi­li­oa­ne lei între ave­rea do­bândi­tă şi veni­tu­ri­le re­a­li­za­te de că­tre pri­ma­rul din Baia Ma­re, Că­tă­lin Che­re­cheş.

Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă de Inte­gri­ta­te (ANI) a anun­ţat că a con­sta­tat exis­ten­ţa unei di­fe­ren­ţe ne­jus­ti­fi­ca­te în cuan­tum de 2,7 mi­li­oa­ne lei între ave­rea do­bândi­tă şi veni­tu­ri­le re­a­li­za­te de că­tre pri­ma­rul din Baia Ma­re, Că­tă­lin Che­re­cheş. ANI a pre­ci­zat că a fost se­si­za­tă Co­mi­sia de cer­ce­ta­re a ave­ri­lor din ca­drul Cur­ţii de Apel Cluj. De ase­me­nea, pri­ma­rul este sus­pec­tat de fals în de­cla­ra­ţii, fi­ind se­si­za­ţi pro­cu­ro­rii. „Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă de Inte­gri­ta­te a con­sta­tat exis­ten­ţa unei di­fe­ren­ţe ne­jus­ti­fi­ca­te în cuan­tum de 2.741.026,318 lei între ave­rea do­bândi­tă şi veni­tu­ri­le re­a­li­za­te de că­tre Che­re­cheş Că­tă­lin, pri­mar al mu­ni­ci­pi­u­lui Baia Ma­re”, a tran­smis ieri ANI. „De ase­me­nea, întru­cât în de­cla­ra­ţi­i­le de ave­re din da­ta de 17 iu­lie 2017 (rec­ti­fi­ca­tă), şi din da­ta de 15 iu­nie 2018, per­soa­na eva­lua­tă a de­cla­rat in­for­ma­ţii ne­con­for­me cu re­a­li­ta­tea, în spe­ţă un împru­mut de 500.000 eu­ro acor­dat în nu­me per­so­nal (în anul 2016),Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă de Inte­gri­ta­te a se­si­zat Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Baia Ma­re, în ve­de­rea ve­ri­fi­că­rii in­di­ci­i­lor privind să­vârşi­rea in­frac­ţi­u­nii de fals în de­cla­ra­ţii în for­mă con­ti­nua­tă”, a mai tran­smis ANI.

Pri­ma­rul din Baia Ma­re, Că­tă­lin Che­re­cheș, su­sți­ne că acest do­sar împo­tri­va sa a fost fă­cut la pre­si­uni ale SRI.Le­gat de împru­mu­tul de 500.000 de eu­ro pe ca­re l-a acor­dat și pe ca­re i-l im­pu­tă ANI, pri­ma­rul din Baia Ma­re a su­sți­nut că a avut acei bani de la ma­ma sa, ca­re i-a fă­cut un ca­dou de 1,5 mi­li­oa­ne eu­ro. „În 2009 am pri­mit un dar, res­pec­tiv o do­nație din par­tea ma­mei me­le de un mi­li­on și ju­mă­ta­te de eu­ro. Ace­as­tă ches­ti­u­ne a fost ve­ri­fi­ca­tă de că­tre ANI în 2010. Ma­ma mea avea ba­nii în cont din vânza­rea unui imo­bil și mi i-a tran­sfe­rat în nu­me­rar”, a de­cla­rat Că­tă­lin Che­re­cheş.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.