RĂZVAN LUCESCU LA­SĂ P.A.O.K. PEN­TRU UN SALARIU COLOSAL

Du­pă doi ani de vis la Sa­lo­nic

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Răzvan Lucescu s-a des­păr­ţit ofi­cial de PAOK Sa­lo­nic, club ală­turi de ca­re a cu­ce­rit do­uă cu­pe ale Gre­ci­ei și un ti­tlu de cam­pi­on. Du­pă ce toc­mai își reînnoi­se înţe­le­ge­rea cu gru­pa­rea ele­nă, teh­ni­cia­nul de 50 de ani și-a anun­ţat pa­tro­nul că va ac­ti­va clau­za de re­zi­li­e­re a con­trac­tu­lui și va ple­ca în zo­na ara­bă.

Du­pă ce a scris is­to­rie se­zo­nul tre­cut, când a reușit să câști­ge ti­tlul cu PAOK, du­pă o pau­ză de 34 de ani, fi­ind adu­lat de fani, Lucescu ju­ni­or își încheie so­co­te­li­le cu clu­bul din Sa­lo­nic pen­tru mi­ra­jul do­la­ri­lor din Ara­bia Sau­di­tă. No­ua des­ti­nație a an­tre­no­ru­lui ro­mân ar ur­ma să fie Al Hi­lal, club ca­re es­te dis­pus să îi ofe­re nu mai puțin de 4 mi­li­oa­ne de do­lari pe se­zon, de cinci ori mai mult de­cât obți­nu­se prin pre­lun­gi­rea con­trac­tu­lui cu gre­cii. De ase­me­nea, ara­bii îi vor plă­ti și clau­za de re­zi­li­e­re, în va­loa­re de 2 mi­li­oa­ne de eu­ro.

„PAOK anun­ţă închei­e­rea co­la­bo­ră­rii cu Răzvan Lucescu. Teh­ni­cia­nul ro­mân a ac­ti­vat o clau­ză cu pri­vi­re la închei­e­rea an­ti­ci­pa­tă a înţe­le­ge­rii”, ti­tre­a­ză si­te-ul ofi­cial al clu­bu­lui. Răzvan Lucescu a ți­nut să le mu­lțu­me­as­că ce­lor din con­du­ce­rea gru­pă­rii ele­ne și le-a tran­smis că PAOK se poa­te des­cur­ca și fă­ră el la ti­mo­nă. „Am pe­tre­cut la PAOK cei mai buni doi ani din via­ţa mea. Împreu­nă am de­mon­strat că avem pu­te­rea să tre­cem pes­te ori­ce di­fi­cul­ta­te. Le mul­ţu­mesc în pri­mul rând dom­nu­lui Ivan Sav­vi­dis și fa­mi­li­ei sa­le pen­tru încre­de­rea și dra­gos­tea lor pen­tru PAOK, lui Ma­kis Ga­gat­sis, Ma­ri­ei Gon­ca­re­va și între­gii con­du­ceri pen­tru coo­pe­ra­re. Aș vrea să le mul­ţu­mesc ju­că­to­ri­lor mei fan­tas­tici și tu­tu­ror fa­ni­lor pen­tru sus­ţi­ne­rea lor imen­să. Plec având cer­ti­tu­di­nea că PAOK are men­ta­li­ta­tea, pu­te­rea și ca­li­ta­tea să con­ti­nue să câști­ge tro­fee”, a spus Răzvan Lucescu, într-un co­mu­ni­cat pos­tat pe si­te-ul clu­bu­lui.

L-au do­rit și pe Mi­rel Ră­doi

For­ma­ţia din Ara­bia Sau­di­tă l-a vrut până de cu­rând și pe Mi­rel Ră­doi, dar se­lec­ţi­o­ne­rul nați­o­na­lei de ti­ne­ret a re­fu­zat ca­te­go­ric. Ca să pu­nă pre­si­u­ne pe aces­ta, clu­bul arab i-a tri­mis și con­trac­tul, în ca­re era tre­cut un salariu de 1,5 mi­li­oa­ne de do­lari. De ase­me­nea, Al Hi­lal era ga­ta să achi­te și o even­tua­laă des­pă­gu­bi­re, da­că FRF ar fi so­li­ci­tat acest lu­cru. Re­fu­zul lui Ră­doi i-a fă­cut, se pa­re, să se re­o­ri­en­te­ze că­tre un alt an­tre­nor ro­mân. Lucescu are ex­pe­ri­e­nță în zo­na ara­bă, unde a mai pre­gă­tit for­mația Al Jaish, din Qa­tar, între anii 2012 și 2014.

În to­pul ce­lor mai bi­ne plă­ti­ţi an­tre­nori ro­mâni

Ple­ca­rea la clu­bul sau­dit îl pla­se­a­ză pe Lucescu în to­pul ce­lor mai bi­ne plă­tiți an­tre­nori ro­mâni. Sa­la­ri­ul de 4 mi­li­oa­ne de do­lari îl pro­pul­se­a­ză pe aces­ta di­rect pe lo­cul doi în acest cla­sa­ment, fi­ind de­van­sat doar de Cos­min Olă­roiu, ca­re pre­gă­tește în pre­zent o for­mație din Chi­na. Nu mai puțin de 8 mi­li­oa­ne de do­lari es­te su­ma pe ca­re o încasează fos­tul an­tre­nor de la Ste­aua. Pe lo­cul al trei­lea se află Lau­re­nțiu Re­ghe­cam­pf, cu un salariu de 3,5 mi­li­oa­ne de do­lari la Al Wasl, din Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te. În vârstă de 50 de ani, Lucescu a mai an­tre­nat în ca­ri­e­ra sa echi­pe­le Ra­pid, Brașov, Pe­tro­lul, El Jaish, Xan­thi, PAOK și nați­o­na­la Ro­mâni­ei.

FO­TO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.