Vo­lun­ta­rii au adu­nat aproa­pe o to­nă de deșeuri de pe ma­lul Du­nă­rii

Romania Libera - - Actualitat­e - Mihai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Într-o sin­gu­ră zi, în ju­de­ţul Gi­ur­giu, 50 de ti­neri au co­lec­tat și au sor­tat 750 de ki­lo­gra­me de deșeuri. Acți­u­nea de eco­lo­gi­za­re de la Gi­ur­giu s-a des­fășu­rat pe da­ta de 29 iu­nie, cu pri­le­jul “Zi­lei Du­nă­rii”, în ca­drul pro­gra­mu­lui de­nu­mit “Cu ape­le cu­ra­te”.

Acți­u­nea a fost or­ga­ni­za­tă de Aso­ciația MaiMul­tVer­de.

“Am inițiat acest proi­ect pen­tru a tra­ge un sem­nal de alar­mă cu pri­vi­re la pe­ri­co­lul ma­jor re­pre­zen­tat de po­lua­rea cu plas­tic a ape­lor Du­nă­rii. Ne do­rim ca pu­bli­cul larg să co­nști­en­ti­ze­ze im­por­ta­nța co­lec­tă­rii se­lec­ti­ve a plas­ti­cu­lui în zo­ne­le spe­cial ame­na­ja­te și evi­ta­rea sau înlo­cu­i­rea pe cât po­si­bil a plas­ti­cu­lui. De la co­pii la adu­lți,cu toții sun­tem res­pon­sa­bi­li de deșeu­ri­le pe ca­re le pro­du­cem, cum le co­lec­tăm și un­de le arun­căm. Da­că ne do­rim ape cu­ra­te și me­diu să­nă­tos, fi­e­ca­re tre­bu­ie să ne adu­cem con­tri­buția!”, a ex­pli­cat Do­ru Mi­tra­na, preșe­din­te­le Aso­ciați­ei MaiMul­tVer­de.

Pro­gra­mul a înce­put în Del­ta Du­nă­rii, la Sfântu Ghe­or­ghe, un­de 100 de vo­lun­tari au co­lec­tat cinci to­ne de deșeuri, și a con­ti­nuat cu acți­uni de igi­e­ni­za­re a ma­lu­ri­lor Du­nă­rii, în zo­na Gi­ur­giu și Dro­be­ta-Tur­nu Se­ve­rin, la da­ta de 29 iu­nie. Ele vor con­ti­nua în pe­ri­oa­da iu­lie - sep­tem­brie 2019 cu acți­uni de pre­veni­re a po­luă­rii, cum ar fi ce­le de dez­vol­ta­re a in­fras­truc­tu­rii de co­lec­ta­re,pre­cum și cu pro­gra­me edu­ca­ti­ve, de in­for­ma­re și de or­ga­ni­za­re co­mu­ni­ta­ră. Acți­u­ni­le se vor de­ru­la în co­mu­ni­tăți­le din Tul­cea, Brăi­la, Ga­lați, Cer­na­vo­dă, Că­lă­rași, Gi­ur­giu, Zim­ni­cea, Tur­nu Mă­gu­re­le, Olte­nița și Dro­be­ta-Tur­nu Se­ve­rin, în par­te­ne­riat cu au­to­ri­tăți­le lo­ca­le și cu in­spec­to­ra­te­le șco­la­re ju­dețe­ne.

Du­nă­rea var­să în Ma­rea Ne­a­gră 1.533 to­ne de deșeuri pe an

Acest pro­gram a fost con­ce­put în con­tex­tul în ca­re, po­tri­vit unui re­cent stu­diu re­a­li­zat de Fa­cul­ta­tea de Ști­i­nțe ale Vi­eții din ca­drul Uni­ver­si­tății din Vi­e­na, Du­nă­rea tran­spor­tă zil­nic în Ma­rea Ne­a­gră 4,2 to­ne de res­turi din plas­tic – echi­va­len­tul a 1.533 de to­ne pe an.

Con­form de­cla­rați­i­lor lui Joao Agu­iar Ma­cha­do, șe­ful Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le MA­RE a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Ma­rea Ne­a­gră con­ţi­ne cea mai ma­re den­si­ta­te de deșeuri pro­du­se de om și ajun­se în me­di­ul ma­rin din între­a­ga Uni­u­ne Eu­ro­pe­a­nă. 90 la su­tă din aces­te deșeuri con­sti­tu­ie plas­tic. Pe de altă par­te, obi­ec­ti­vul im­pus de UE este ze­ro plas­tic în ape până în anul 2030. În acest con­text, pro­gra­mul “Cu ape­le cu­ra­te” vi­ze­a­ză co­la­bo­ra­rea cu in­sti­tuții eu­ro­pe­ne și glo­ba­le, pre­cum Co­mi­sia Inter­nați­o­na­lă pen­tru Pro­te­cția Du­nă­rii (ICPDR), UN Wa­ter și UN Envi­ron­ment.

În Ro­mânia, vo­lun­ta­rii mo­bi­li­zați de Aso­ciația MaiMul­tVer­de au co­lec­tat, înce­pând cu anul 2008, pes­te 350 to­ne de plas­tic din di­fe­ri­te zo­ne na­tu­ra­le - pă­duri,al­bi­i­le Du­nă­rii sau ale râu­ri­lor, tra­see tu­ris­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.