MARELE PICNIC SHORTSUP

Romania Libera - - Cultură - Ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Trei zi­le și trei nop­ţi de soft ad­ven­tu­res – asta te aște­ap­tă la ShortsUP , Marele Picnic Ci­ne­ma­to­gra­fic, ca­re anul aces­ta, între 26 și 28 iu­lie, se mu­tă cu tot ce are el mai neaștep­tat pe do­me­ni­ul Mo­goșoaia, pe ca­re îl ocu­pă cu ha­ma­ce, cu cea mai lun­gă ma­să de picnic și cu cel mai ma­re ecran out­door.

„ În fa­mi­lie“e lo­cul în ca­re nu doar lași co­pi­ii să se dis­tre­ze și să se fa­că și mai dește­pți și mai so­cia­bi­li de­cât erau de­ja, dar poți să par­ti­ci­pi împreu­nă cu ei la une­le ac­ti­vi­tăți la ca­re o să-ți fie greu să nu in­tri în com­pe­tiție. Aven­tu­ri­le se des­fășoa­ră sâmbă­tă și du­mi­ni­că, până la înce­pe­rea fil­me­lor. La Marele Picnic, în ace­as­tă va­ră, vor avea loc ac­ti­vi­tăți des­ti­na­te atât ce­lor mari, cât și ce­lor mici.

Ia­tă cam ce se va întâmpla aici, res­pec­tiv: Ate­li­er de sli­me, Curs de împri­e­te­ni­re cu na­tu­ra ală­turi de Cer­ce­tașii Ro­mâni­ei, Ate­li­e­re de lec­tu­ră, Tu­ruri de bir­dwat­ching, spațiu de joa­că pop-up po­li­sen­zo­rial. Apoi, pen­tru că vrei să te miști, dar nu să ră­mâi fă­ră su­flu, și pen­tru că nu e ni­mic mai amu­zant de­cât să-ți re­des­co­peri la­tu­ra

aven­tu­roa­să în cel mai sa­fe con­text, ai la dis­po­ziție Wa­ter­boar­ding-Stand Up pe La­cul Mo­goșoaia și alte încer­cări ca­re îți pun cu­ra­jul la încer­ca­re.

La Mi­ca Sce­nă vor ve­ni să ci­te­as­că jur­na­liști și au­tori con­tem­po­rani, sce­na­riști și pri­e­teni ai fes­ti­va­lu­lui, dar și te­me­rari vor­bi­tori, ga­ta să își trăias­că ce­le 15 mi­nu­te de ce­le­bri­ta­te.

Fes­ti­va­lul pu­ne la dis­po­ziție Cea mai lun­gă ma­să de picnic, cu mul­te aven­turi cu­li­na­re. La ca­pi­to­lul mu­zi­că vei avea par­te de funk și ener­gie, DJ și con­cert la ce­as de se­a­ră și să nu ui­tăm de ce ne-am adu­nat: fil­me scur­te și foar­te scur­te, amu­zan­te și foar­te amu­zan­te, pro­fun­de și te­ri­bil de pro­fun­de, dia­fa­ne și mai puțin dia­fa­ne, fil­me ca­re te in­ci­tă, te in­vi­tă, te im­pli­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.