Pa­cea de la Pas­sa­ro­witz (1718) și ur­mă­ri­le sa­le

Con­fe­ri­nța de pa­ce de la Pas­sa­ro­witz, des­fășu­ra­tă în ur­mă cu 300 de ani, s-a fi­na­li­zat prin închei­e­rea unui tra­tat ca­re mar­che­a­ză înce­pu­tul dez­vol­tă­rii mo­der­ne a Ba­na­tu­lui.

Romania Libera - - Cultură - Ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În acest con­text,Mu­zeul Nați­o­nal al Ba­na­tu­lui (MNaB) – cu spri­ji­nul Fo­ru­mu­lui Cul­tu­ral Aus­triac Bu­cu­rești – adu­ce la Ti­mișoa­ra,în pre­mi­e­ră nați­o­na­lă,o ex­po­ziție de­di­ca­tă aces­tui mo­ment ex­cep­ţi­o­nal,re­a­li­za­tă de Mu­zeul Uni­ver­sal Joan­neum din Graz (Aus­tria). Con­fe­ri­nța de pa­ce de la Pas­sa­ro­witz a con­tri­bu­it în mod de­ci­siv la pu­ne­rea ba­ze­lor mo­der­ne ale di­plo­mați­ei în ace­as­tă par­te a Eu­ro­pei.Pe lângă pa­ce, tra­ta­tul a vi­zat re­gle­men­tări co­mer­cia­le și de na­vi­gație ca­re,în fi­nal,s-au do­ve­dit du­ra­bi­le și au ge­ne­rat prin­ci­pa­le­le di­re­cții de evo­luție în do­me­niu. Expo­ziția, ce va pu­tea fi vi­zi­ta­tă până pe da­ta de 31 iu­lie,este în Man­sar­da B2 a Bas­ti­o­nu­lui Ma­ria The­re­sia din Ti­mișoa­ra. „Tri­mișii Sfântu­lui Impe­riu Ro­man de Nați­u­ne Ger­ma­nă,Da­mian Hu­go, con­te de Vir­mont, și ai Impe­ri­u­lui Oto­man, Ibra­him Aga, cu su­i­te­le și găr­zi­le lor per­so­na­le, vor fi pri­miți la Bas­ti­on de me­dia­to­rul pă­cii, împu­ter­ni­cit din par­tea Ma­ri­lor Pu­teri,Fran­ces­co,vi­con­te de Col­bi­er, sub cor­turi ri­di­ca­te în acest scop.Cei doi ple­ni­po­te­nțiari vor sem­na Pa­cea ca­re con­sfi­nțește tre­ce­rea Ba­na­tu­lui și a Ti­mișoa­rei, din nou,du­pă 13 ge­ne­rații, sub stă­pâni­rea unui prin­ci­pe creștin.To­to­da­tă,Pa­cea va fi sem­na­tă în nu­me­le se­re­nis­si­mu­lui prin­ci­pe Ca­rol al VI-lea,Împă­ra­tul Ro­ma­ni­lor, și al pu­ter­ni­cu­lui stă­pâni­tor Ahmed al III-lea Han, Sul­tan al Oto­ma­ni­lor. Sal­ve de tun vor mar­ca fi­na­lul ce­re­mo­ni­ei ofi­cia­le și un spec­ta­col va fi ofe­rit de par­tea oto­ma­nă în onoa­rea noi­lor pri­e­teni. Nu­me­le de-acum trei se­co­le al an­sam­blu­lui mu­zi­cal era Seya­ha­tler.În lim­ba de azi a ți­nu­tu­lui,nu­me­le e Pe­re­gri­nii”,pre­ci­ze­a­ză re­pre­zen­ta­nții MNaB.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.