BRIEFING

Romania Libera - - Economie -

Am avut ne­voie de aproa­pe o oră ca să tra­ver­sez Bal­şul, săp­tă­mâna tre­cu­tă, aşa că am de­cis să văd în ce sta­diu se află lu­cră­ri­le la dru­mul ex­pres Crai­o­va–Pi­teş­ti, în spe­cial ce­le la Cen­tu­ra Bal­şu­lui. Lu­cră­ri­le au înce­put pe da­ta de 22, cu anun­ţul că Cen­tu­ra va fi ga­ta până la fi­na­lul anu­lui! Aşa cum pu­te­ţi ve­dea în po­ze­le pe ca­re le-am fă­cut, nu a fost înre­gis­trat vreun ma­re pro­gres de la star­tul lu­cră­ri­lor.“ IAN PEARSON, şe­ful Ford Ro­mânia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.