Re­zul­ta­te­le fi­na­le la Eva­lua­rea Na­ţi­o­na­lă

Romania Libera - - Actualitat­e -

Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le a cen­tra­li­zat re­zul­ta­te­le fi­na­le înre­gis­tra­te la Eva­lua­rea Na­ţi­o­na­lă a ab­sol­ven­ţi­lor cla­sei a VIII-a, des­fășu­ra­tă în in­ter­va­lul 18-29 iu­nie. În ur­ma re­e­va­luă­rii lu­cră­ri­lor con­tes­ta­te, nu­mă­rul can­di­da­ţi­lor cu me­dii mai mari sau ega­le cu 5 a cres­cut cu 0,10% (de la 106.838 la 106.999). Pro­cen­tual, 73,2% din can­di­da­ţii pre­zen­ţi au ob­ţi­nut me­dii mai mari sau ega­le cu 5.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.