Maia San­du la Bu­cu­rești

Romania Libera - - Actualitat­e -

Pre­mi­e­rul Re­pu­bli­cii Mol­do­va, Maia San­du, se va afla în vizită ofi­cia­lă la Bu­cu­rești, astă­zi, a anun­ţat, luni, mi­nis­trul de Exter­ne, Te­o­dor Me­leșca­nu, într-o con­fe­rin­ţă de pre­să co­mu­nă cu omo­lo­gul său mol­do­ve­an, Ni­co­lae Po­pes­cu. ,,Apre­ci­em în mod de­o­se­bit vi­zi­ta prim-mi­nis­tru­lui Maia San­du (...), pri­ma vizită de la pre­lua­rea man­da­tu­lui. O aștep­tăm pe doam­na prim-mi­nis­tru mâi­ne, la Bu­cu­rești”, a afir­mat șe­ful di­plo­ma­ţi­ei ro­mâne. El a spus că ace­as­ta va fi oca­zia de ana­li­za­re a re­for­me­lor în Re­pu­bli­ca Mol­do­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.