Lu­cră­ri­le din CSM, o no­uă amâna­re

Romania Libera - - Actualitat­e -

Lu­cră­ri­le șe­din­ţei de plen a Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii de luni au fost amâna­te pen­tru a treia oa­ră din lip­să de cvo­rum. Lu­nea tre­cu­tă, șap­te ma­gis­tra­ţi din CSM - An­drei Ni­co­lae So­lo­mon - pro­cu­ror, vi­ce­preșe­din­te al CSM, Andre­ea Ana­ma­ria Chiș - ju­de­că­tor, Mihai Bă­lan - ju­de­că­tor, Bogdan Ma­te­es­cu - ju­de­că­tor, Cris­tian Ban - pro­cu­ror, Flo­rin De­ac - pro­cu­ror și Ta­tia­na Toa­der - pro­cu­ror - au ce­rut amâna­rea luă­rii unor de­ci­zii în ce­ea ce pri­vește SIIJ și au anun­ţat că aște­ap­tă pu­bli­ca­rea ra­poar­te­lor GRECO și al Co­mi­si­ei de la Ve­ne­ţia, pre­cum și or­ga­ni­za­rea unei dez­ba­teri pu­bli­ce asu­pra ac­ti­vi­tă­ţii sec­ţi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.