Cum înlo­cu­im fon­dul de lo­cu­in­ţe înve­chit din anii ’80?

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin. bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pro­gra­mul „O fa­mi­lie, o ca­să“, aflat în sta­diu de proi­ect, ar pu­tea înlo­cui Pro­gra­mul „Pri­ma Ca­să“. Mi­nis­trul Te­o­do­ro­vici a afir­mat că proi­ec­tul, aflat în dez­ba­te­re pu­bli­că, se adre­se­a­ză fa­mi­li­i­lor şi are o se­rie de avan­ta­je fa­ţă de ac­tua­la sche­mă fi­nan­cia­ră. Sta­tul poa­te ga­ran­ta 80% din cre­dit, fa­ţă de ”Pri­ma Ca­să”, un­de ga­ran­te­a­ză 50% la lo­cu­in­ţe mai noi şi 40% la ce­le mai ve­chi de cinci ani.

Pro­gra­mul „O fa­mi­lie, o ca­să”, aflat în sta­diu de proi­ect, ar pu­tea înlo­cui Pro­gra­mul „Pri­ma Ca­să”. Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, a afir­mat că proi­ec­tul, aflat în dez­ba­te­re pu­bli­că, se adre­se­a­ză fa­mi­li­i­lor și are o se­rie de avan­ta­je fa­ţă de ac­tua­la sche­mă fi­nan­cia­ră.

Sta­tul poa­te ga­ran­ta 80% din cre­dit, fa­ţă de „Pri­ma Ca­să”, un­de ga­ran­te­a­ză 50% la lo­cu­in­ţe mai noi și 40% la ce­le mai ve­chi de cinci ani. Cre­di­tul ma­xim: 570.000 de lei (cam 120.000 de eu­ro). Avan­sul: 5-10% din su­ma so­li­ci­ta­tă.

Lo­cu­in­ţa tre­bu­ie să ai­bă mi­ni­mum do­uă ca­me­re, cel mult 100 mp. Do­bânda e fi­xă: 5,5%/an. Fa­ţă de „Pri­ma Ca­să”, do­bânda e for­ma­tă din mar­ja fi­xă, ma­xi­mum 2%, plus o do­bândă va­ria­bi­lă, ca la „Pri­ma Ca­să”.

Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP) va plă­ti co­mi­si­o­nul de ges­ti­o­na­re a împru­mu­tu­lui. Vârsta ma­xi­mă a be­ne­fi­cia­ri­lor: 55 de ani. Pro­gra­mul pre­ve­de acor­da­rea de sub­ven­ţii. Re­du­ce cu 2,6% ra­ta do­bânzii la be­ne­fi­cia­rii cu veni­turi ne­te lu­na­re, în 2019, sub 6.000 de lei; de 7.000 de lei, la o fa­mi­lie cu doi adul­ţi sau la un be­ne­fi­ciar asis­tent ma­ter­nal pen

tru un co­pil; de 8.000 de lei, la o fa­mi­lie cu un co­pil; de 9.000 de lei, la o fa­mi­lie cu doi sau mai mul­ţi co­pii.

Rebranding

E un pro­gram Pri­ma Ca­să re­bran­du­it și com­ple­tat în fa­ci­li­tă­ţi. Se acor­dă sub­ven­ţii la do­bândă, pen­tru a sus­ţi­ne și încu­ra­ja în con­ti­nua­re ce­re­rea, con­su­mul de lo­cu­in­ţe pro­pri­e­ta­te per­so­na­lă”, spu­ne Ioan Be­jan, ana­list imo­bi­liar.

Va avea im­pact sem­ni­fi­ca­tiv pe pia­ţa imo­bi­lia­ră? „Nu, im­pac­tul e mi­nor”, a ex­pli­cat Be­jan pen­tru „Ro­mânia li­be­ră”. Fon­dul imo­bi­liar se reînnoi­ește în SUA de câte ori e o cri­ză. Tot fon­dul imo­bi­liar otră­vit de cri­za sub­pri­me­lor a fost com­plet înlo­cu­it du­pă 2007.

În Ro­mânia, pe de altă par­te, sunt aproa­pe 9 mi­li­oa­ne de lo­cu­in­ţe din fon­dul imo­bi­liar con­stru­it în anii ’80, ca­re ine­vi­ta­bil se înve­chește și își ter­mi­nă du­ra­ta de uti­li­za­re. Ga­ran­ţia du­re­a­ză cam 30 de ani. Ce ar tre­bui să se întâmple pe re­zi­den­ţia­le pen­tru ca acest fond imo­bi­liar înve­chit să fie înlo­cu­it?

„Cred că au­to­ri­tă­ţi­le ro­mâne ar tre­bui să dez­vol­te po­li­tici de lo­cu­i­re. E o dis­cu­ţie ve­che, la ca­re au con­tri­bu­it în timp des­tui ex­per­ţi, ce au acor­dat ex­per­ti­ză Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei”, a spus ex­per­tul. Ce s-a fă­cut până acum? „Abso­lut ni­mic. Tre­bu­ie să avem în ve­de­re pro­ble­ma­ti­ca lo­cu­i­rii, la mo­dul ge­ne­ral, nu doar să sti­mu­lăm seg­men­te ne­sem­ni­fi­ca­ti­ve din pia­ţă”, afir­mă Ioan Be­jan.

Pa­ra­do­xal, ex­pli­că aces­ta, ro­mânii sunt cam­pi­o­nii Eu­ro­pei la pro­pri­e­ta­tea asu­pra lo­cu­in­ţei, dar nu înse­am­nă că duc o via­ţă bu­nă, de­cen­tă. Sunt mai bo­ga­ţi pa­tri­mo­nial, dar mai să­raci în bani.

„Cred că for­ma­to­rii de po­li­tici ar tre­bui să ia în con­si­de­ra­re între­a­ga pro­ble­ma­ti­că a lo­cu­i­rii din Ro­mânia, nu un sim­plu seg­ment de pia­ţă. Sunt prea mul­te in­sti­tu­ţii în Ro­mânia ce in­ter­fe­re­a­ză cu po­li­ti­ca lo­cu­i­rii. În pri­mul rând, ar tre­bui să se des­crie clar ci­ne e for­ma­to­rul po­li­ti­cii de lo­cu­i­re în Ro­mânia: MDRAP sau MFP?”, cre­de Ioan Be­jan.

Mai mult, pro­gra­mul „O fa­mi­lie, o ca­să” e con­ce­put și im­ple­men­tat de MFP. „Exis­tă o coor­do­na­re din per­spec­ti­va po­li­ti­ci­lor de lo­cu­i­re între di­fe­ri­ţi de­ci­den­ţi gu­ver­na­men­ta­li? Exis­tă ci­ne­va ca­re mă­soa­ră im­pac­tul aces­tor po­li­tici asu­pra ca­li­tă­ţii vi­e­ţii ro­mâni­lor? Vă ga­ran­tez că nu”, a spus Be­jan pen­tru „Ro­mânia li­be­ră”.

FOTO PIXABAY

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.