Te­a­trul s-a „mu­tat“la Gu­vern

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă s-a întâlnit mar­ţi, la Pa­la­tul Vic­to­ria, cu o de­le­ga­ţie de di­rec­tori din in­sti­tu­ţii afla­te în su­bor­di­nea Mi­nis­te­ru­lui Cul­tu­rii, pen­tru a ana­li­za si­tua­ţia bu­ge­te­lor in­sti­tu­ţi­i­lor de cul­tu­ră. „Am ce­rut de­mi­sia“

Romania Libera - - Prima Pagina - an­dre­ea an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă s-a întâlnit ma­rți, la Pa­la­tul Vic­to­ria, cu o de­le­gație de di­rec­tori din in­sti­tuții afla­te în su­bor­di­nea Mi­nis­te­ru­lui Cul­tu­rii, pen­tru a ana­li­za si­tuația bu­ge­te­lor in­sti­tuți­i­lor de cul­tu­ră.

Din de­le­gație au fă­cut par­te Ion Ca­ra­mi­tru, ma­na­ge­rul ge­ne­ral al Te­a­tru­lui Nați­o­nal „I.L. Ca­ra­gia­le“, An­drei Di­mi­triu, di­rec­to­rul ge­ne­ral al Fi­lar­mo­ni­cii „Ge­or­ge Enes­cu“, Bian­ca Io­nes­cu, ma­na­ge­rul Te­a­tru­lui Nați­o­nal de Ope­re­tă și Mu­si­cal „Ion Da­cian“, și Că­lin Dan, ma­na­ge­rul ge­ne­ral al Mu­zeu­lui Nați­o­nal de Artă Con­tem­po­ra­nă – a anu­nțat TNB.

Întâlni­rea din­tre ce­le „do­uă ta­be­re“a avut loc în ur­ma unei so­li­ci­tări lan­sa­te de mai mul­te in­sti­tuții de cul­tu­ră din ța­ră ca ur­ma­re a re­du­ce­rii bu­ge­te­lor, fapt ce a dus la blo­ca­rea pa­rția­lă a ac­ti­vi­tății aces­to­ra, dar și la con­ce­di­e­rea mai mul­tor co­la­bo­ra­tori.

Nu­mai în ca­zul TNB, bu­ge­tul a fost re­dus cu do­uă mi­li­oa­ne de lei la ca­pi­to­lul „Bu­nuri și ser­vi­cii“, su­ma ca­pi­to­lu­lui bu­ge­tar „Veni­turi

pro­prii“fi­ind mă­ri­tă cu apro­xi­ma­tiv un mi­li­on de lei.

Du­pă dis­cuția cu pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, di­rec­to­rul Te­a­tru­lui Nați­o­nal din Bu­cu­rești (TNB), Ion Ca­ra­mi­tru, a anu­nțat că i-a ce­rut de­mi­sia mi­nis­tru­lui Cul­tu­rii, Da­ni­el Bre­az. „Am ce­rut de­mi­sia dom­nu­lui mi­nis­tru Bre­az.

De­mi­sia am ce­rut-o pen­tru mo­dul, aș spu­ne, doar ino­por­tun de pre­o­cu­pa­re față de in­sti­tuți­i­le noas­tre, pe de o par­te, și de mo­dul de ex­pu­ne­re pu­bli­că, aș spu­ne, a frus­tră­ri­lor dom­ni­ei sa­le. A fost des­tul să ri­di­căm pro­ble­ma de su­pra­vi­ețu­i­re a in­sti­tuți­i­lor și să des­chid gu­ra ca să cer ex­pli­cații pen­tru lip­sa de bu­get, ca să fiu ame­ni­nțat cu Cor­pul de Con­trol al mi­nis­tru­lui.

Așa ce­va es­te, aș spu­ne, inad­mi­si­bil“, a de­cla­rat Ca­ra­mi­tru.

Amin­tim că, pe 19 iu­nie, mi­nis­trul Cul­tu­rii, Da­ni­el Bre­az, a avut o întâlni­re cu o de­le­gație de di­rec­tori din in­sti­tuții de cul­tu­ră, dis­cuție ca­re nu a ajuns la ni­ci­un con­sens.

Apro­xi­ma­tiv 200 de per­soa­ne au pro­tes­tat du­mi­ni­că du­pă-amia­ză în fața Gu­ver­nu­lui, so­li­ci­tând de­blo­ca­rea pos­tu­ri­lor și re­veni­rea la bu­ge­te ca­re să per­mi­tă bu­na fun­cți­o­na­re a in­sti­tuți­i­lor.

„În 2005, când am venit la di­re­cția Te­a­tru­lui, erau nu­mai trei să­li și 500 de an­ga­jați. Acum sunt șap­te să­li și 480 în sche­mă. Da­că fa­ceți ra­por­tul, vă dați se­a­ma câți ar mai tre­bui, 650 de an­ga­jați. Nu-i avem, și atunci am fost ne­voiți să an­ga­jăm prin age­nție de fo­rță de mun­că 54 de oa­meni, ca să pu­tem fun­cți­o­na mi­ni­mal. Din 54, 39 sunt teh­ni­ci­eni de sce­nă, fă­ră de ca­re nu poți des­chi­de ni­mic“, ex­pli­ca di­rec­to­rul TNB, Ion Ca­ra­mi­tru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.