Duel 100% românesc la Wim­ble­don

Du­pă ce fi­e­ca­re și-a câști­gat me­ci­ul din run­da inau­gu­ra­lă în mi­ni­mum de se­turi, Si­mo­na Ha­lep și Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu se con­frun­tă astă­zi în tu­rul se­cund al tur­neu­lui de la All England Club. Ce­le do­uă s-au mai întâlnit o sin­gu­ră da­tă, pe vre­mea când Si­mo­na e

Romania Libera - - Prima Pagina - Ca­ta­lin.mihai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Du­pă ce fi­e­ca­re și-a câști­gat me­ci­ul din run­da inau­gu­ra­lă în mi­ni­mum de se­turi, Si­mo­na Ha­lep și Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu se con­frun­tă astă­zi în tu­rul se­cund al tur­neu­lui de la All England Club.

Sur­prin­ză­tor, Si­mo­na a fost cea ca­re a avut bă­tăi mai mari de cap în me­ci­ul din pri­mul tur, împo­tri­va be­la­ru­sei Aliak­san­dra Sas­no­vi­ch. Ro­mânca a con­tro­lat pri­mul set, câști­gându-l cu 6-4. În ac­tul se­cund, Sas­no­vi­ch s-a des­prins la 5-2, dar Ha­lep s-a con­cen­trat și a re­dus nu­mă­rul greșe­li­lor ne­for­ţa­te, reușind o re­veni­re de sen­zație, con­cre­ti­za­tă în cinci ga­me-uri con­se­cu­ti­ve (7-5). Ra­por­tul la win­ners a fost 17-11 pen­tru ro­mâncă, Sas­no­vi­ch având 34 de erori ne­for­ţa­te, fa­ţă de 16 ale Si­mo­nei.

„Sunt foar­te fe­ri­ci­tă că am câști­gat acest joc, a fost foar­te greu. Pri­ma par­ti­dă de la ori­ce tur­neu es­te foar­te grea și știam că ea joa­că bi­ne. A tre­bu­it să ră­mân con­cen­tra­tă, po­zi­ti­vă, ca să pot lup­ta

până la ca­păt”, a de­cla­rat Ha­lep. Ea a mai spus că prin­ci­pa­lul obi­ec­tiv al său la acest tur­neu es­te să fie po­zi­ti­vă. „To­tul ţi­ne de ati­tu­di­ne. Astă­zi am ară­tat că pot lup­ta până la ca­păt și că nu re­nunţ ni­ci­o­da­tă. Da­că fac asta în fi­e­ca­re meci, sunt foar­te fe­ri­ci­tă”.

De ce­a­lal­tă par­te, Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu a ob­ţi­nut o vic­to­rie fa­ci­lă, într-o oră și 21 de mi­nu­te, cu un du­blu 6-4, în fa­ţa ame­ri­can­cei Jes­si­ca Pe­gu­la (72 WTA). „Sper să fie un meci fru­mos și cea mai bu­nă să câști­ge. Mă bu­cur că sun­tem amândo­uă în tu­rul se­cund”, a spus ocu­pan­ta lo­cu­lui 53 WTA.

Ce­le do­uă au în is­to­ric o sin­gu­ră întâlni­re di­rec­tă, în 2008, pe vre­mea când Si­mo­na evo­lua la ju­ni­oa­re. Atunci, Ha­lep se im­pu­nea cu un ca­te­go­ric 6-3, 6-0, într-un meci dis­pu­tat pe zgu­ra de la Mon­te­roni. Pen­tru ac­ce­de­rea în tu­rul se­cund, ro­mânce­le și-au asi­gu­rat de­ja un cec de 72.000 de li­re ster­li­ne și 70 de punc­te WTA.

Cea mai bu­nă per­for­ma­nță a lui Ha­lep pe iar­ba lon­do­ne­ză a venit în 2014, atunci când ro­mânca de 27 de ani atin­gea se­mi­fi­na­le­le, fi­ind eli­mi­na­tă de ca­na­dian­ca Eu­ge­nie Bo­u­chard. De ce­a­lal­tă par­te, Bu­zăr­nes­cu a ajuns în tu­rul al trei­lea, în 2018, atunci când a fost învin­să de Ka­ro­li­na Plis­ko­va, în trei se­turi.

FOTO EPA

Lon­dra. Si­mo­na și Mi­ha­e­la se lup­tă pe iar­ba bri­ta­ni­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.